Goog­le+ sa pri­pra­vu­je na veľ­kú zme­nu!

Marek Schwarz / 3. marca 2015 / Business

Goog­le+ vla­ni opus­til jeho zakla­da­teľ Vic Gun­dot­ra a na vývoj nad sie­ťou namies­to neho dohlia­dal jeho skor­ší pod­ria­de­ný David Besb­ris. Ale aj ten nako­niec svo­ju pozí­ciu opúš­ťa a jeho mies­to zastu­pu­je Brad­ley Horo­witz.

V rokoch 2008 až 2011 bol vicep­re­zi­den­tom spot­re­bi­teľ­ských apli­ká­cií (Gmail, Docs, Talk, Pica­sa a Blog­ger), potom sa stal vicep­re­zi­den­tom G+. Po novom tak má ešte jeden závä­zok a bude pria­mo šéfo­vať vývo­já­rom.

Sun­dar Pichai pred týžd­ňom pove­dal v roz­ho­vo­re pre For­bes, že Goog­le+ by sa čosko­ro mohol roz­de­liť na tri samos­tat­né pro­duk­ty. Sociál­na sieť, foto­gra­fie a Han­gouts. Pre Goog­le by to nebo­lo nič nové, fot­ky (Pica­sa) stá­li oso­bit­ne už skôr a komu­ni­kač­ná služ­ba Talk (pred­chod­ca Han­gouts) tiež.

Odštie­pe­nie mož­no pou­ží­va­te­lia ani nespoz­na­jú. Všet­ky tri čas­ti spo­lu môžu aj naďa­lej spo­lu­pra­co­vať podob­ne ako Goog­le+ a You­Tu­be. Navy­še na Andro­ide už ide o samos­tat­né apli­ká­cie, tak­že sta­čí, aby moh­li ľudia pou­ží­vať foto­sieť, bez toho aby pri­tom muse­li vedieť o exis­ten­cii hlav­nej sie­te (G+). 

Brad­ley Horo­witz mož­né odde­le­nie fotiek od Goog­le+ tiež naz­na­čil. Píše tak­tiež o svo­jom nad­še­ní z toho, že pove­die Goog­le Pho­tos a Stre­am a že táto zme­na môže pri­niesť vylep­še­nia oboch slu­žieb.

Tak teda uvi­dí­me, na mies­te Goog­le by som bol o tro­chu menej opti­mis­tic­ký.

zdroj: ven­tu­re­be­at

Pridať komentár (0)