Google+ sa pri­pra­vuje na veľkú zmenu!

Marek Schwarz / 3. marca 2015 / Business

Google+ vlani opus­til jeho zakla­da­teľ Vic Gun­dotra a na vývoj nad sie­ťou namiesto neho dohlia­dal jeho skorší pod­ria­dený David Besb­ris. Ale aj ten nako­niec svoju pozí­ciu opúšťa a jeho miesto zastu­puje Brad­ley Horo­witz.

V rokoch 2008 až 2011 bol vicep­re­zi­den­tom spot­re­bi­teľ­ských apli­ká­cií (Gmail, Docs, Talk, Picasa a Blog­ger), potom sa stal vicep­re­zi­den­tom G+. Po novom tak má ešte jeden závä­zok a bude priamo šéfo­vať vývo­já­rom.

Sun­dar Pichai pred týžd­ňom pove­dal v roz­ho­vore pre For­bes, že Google+ by sa čoskoro mohol roz­de­liť na tri samos­tatné pro­dukty. Sociálna sieť, foto­gra­fie a Han­gouts. Pre Google by to nebolo nič nové, fotky (Picasa) stáli oso­bitne už skôr a komu­ni­kačná služba Talk (pred­chodca Han­gouts) tiež.

Odštie­pe­nie možno pou­ží­va­te­lia ani nespoz­najú. Všetky tri časti spolu môžu aj naďa­lej spo­lu­pra­co­vať podobne ako Google+ a You­Tube. Navyše na Andro­ide už ide o samos­tatné apli­ká­cie, takže stačí, aby mohli ľudia pou­ží­vať foto­sieť, bez toho aby pri­tom museli vedieť o exis­ten­cii hlav­nej siete (G+). 

Brad­ley Horo­witz možné odde­le­nie fotiek od Google+ tiež naz­na­čil. Píše tak­tiež o svo­jom nad­šení z toho, že pove­die Google Pho­tos a Stream a že táto zmena môže pri­niesť vylep­še­nia oboch slu­žieb.

Tak teda uvi­díme, na mieste Google by som bol o tro­chu menej opti­mis­tický.

zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)