Google si v novej reklame per­fektne uťa­huje z 16GB iPhone

Dárius Polák / 12. augusta 2016 / Business

Apple sa síce už v sep­tem­bri zba­vuje 16GB iPhone, ale Google sa medzi­tým vytia­hol s fan­tas­tic­kou rekla­mou na Google Pho­tos, ktorá pre­zen­tuje fun­kciu s náz­vom “free up space”.

V reklame Google pou­ka­zuje na všetky momenty života, ktoré nemohli byť zachy­tené z dôvodu zapl­ne­ného úlož­ného pries­toru na iPhone (tento prob­lém však trápi aj uží­va­te­ľov Android). Google však chce, aby si vedel, že tento prob­lém vyrie­šil. Potom, čo budú fotky zálo­ho­vané na cloude, Google Pho­tos môže vyma­zať fotky a videá ulo­žené v tvo­jom smart­fóne.

google-photos-app-7407.0.0.0

foto: theverge.com

Táto fun­kcia bude neuve­ri­teľne uži­točná hlavne vtedy, keď si zvo­líš v Google Pho­tos mož­nosť zacho­va­nia “high quality”. Je to aj šikovný ťah od spo­loč­nosti, kto­rým si zachytí pou­ží­va­te­ľov na svoju službu na dlh­šie obdo­bie, pre­tože pre­sú­va­nie fotiek z jed­nej cloud služby do dru­hej je skú­se­nosť, ktorú naozaj nech­ceš zažiť.

Apple ponúka podobnú službu, ktorá tak­tiež dokáže auto­ma­ticky ukla­dať tvoje fotky na iCloud, aby si si mohol vyma­zať plnú pamäť. Táto služba je však za vyš­šiu cenu. Či už si teda vybe­rieš jednu alebo druhú mož­nosť, musíš uznať, že táto reklama sa naozaj poda­rila — hoci ten Nexus 6P na konci videa, kde je aj iPhone, moc nepa­so­val…

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej fotky: Youtube/Google Pho­tos

Pridať komentár (0)