Goog­le tes­tu­je 5G dro­ny, kto­ré doru­čia inter­net 40x rých­lej­šie ako 4G

Dárius Polák / 1. februára 2016 / Tech a inovácie

Gigant tes­tu­je solár­ne pohá­ňa­né dro­ny v Novom Mexi­ku, USA. Pro­jekt nazý­va­ný Sky­Ben­der, má za cieľ tes­to­vať pro­to­ty­py vysie­la­ča a bez­pi­lot­né lie­tad­lá pomo­cou mili­met­ro­vých vĺn rádi­ových pre­no­sov.

Mili­met­ro­vé pre­no­sy majú 28 GHz frek­ven­ciu, a hoci je roz­sah krat­ší, ako u súčas­ných tech­no­ló­gií 4G, rých­losť je neuve­ri­teľ­ná. Teore­tic­ky môže táto tech­no­ló­gia pre­ná­šať nie­koľ­ko giga­bi­tov dát za sekun­du, čo je 40 krát viac, než súčas­né sys­té­my 4G LTE.

Zdo­ko­na­le­nie tech­no­ló­gii mili­met­ro­vých vĺn pro­stred­níc­tvom dro­nov bude výzvou, ale Goog­le pra­cu­je na nie­koľ­kých mož­ných variá­ciách. Pre túto chví­ľu, je to iba teore­tic­ký pro­jekt. Sky­Ben­der je súčas­ťou malé­ho tímu, kto­rý zahŕňa Pro­ject Loon, ďal­ší letec­ký expe­ri­ment pre posky­to­va­nie vyso­ko­rých­lost­né­ho pri­po­je­nia k inter­ne­tu.

Nate­raz má Goog­le povo­le­nie vyko­ná­vať tes­ty až do júla.

google-americas-spaceport

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)