Google tes­tuje 5G drony, ktoré doru­čia inter­net 40x rých­lej­šie ako 4G

Dárius Polák / 1. februára 2016 / Tech a inovácie

Gigant tes­tuje solárne pohá­ňané drony v Novom Mexiku, USA. Pro­jekt nazý­vaný Sky­Ben­der, má za cieľ tes­to­vať pro­to­typy vysie­lača a bez­pi­lotné lie­tadlá pomo­cou mili­met­ro­vých vĺn rádi­ových pre­no­sov.

Mili­met­rové pre­nosy majú 28 GHz frek­ven­ciu, a hoci je roz­sah kratší, ako u súčas­ných tech­no­ló­gií 4G, rých­losť je neuve­ri­teľná. Teore­ticky môže táto tech­no­ló­gia pre­ná­šať nie­koľko giga­bi­tov dát za sekundu, čo je 40 krát viac, než súčasné sys­témy 4G LTE.

Zdo­ko­na­le­nie tech­no­ló­gii mili­met­ro­vých vĺn pro­stred­níc­tvom dro­nov bude výzvou, ale Google pra­cuje na nie­koľ­kých mož­ných variá­ciách. Pre túto chvíľu, je to iba teore­tický pro­jekt. Sky­Ben­der je súčas­ťou malého tímu, ktorý zahŕňa Pro­ject Loon, ďalší letecký expe­ri­ment pre posky­to­va­nie vyso­ko­rých­lost­ného pri­po­je­nia k inter­netu.

Nate­raz má Google povo­le­nie vyko­ná­vať testy až do júla.

google-americas-spaceport

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)