Google umožní vyskú­šať apli­ká­ciu na 60 sekúnd bez toho, aby si ju sťa­ho­val

Ľudovíť Nastišin / 10. decembra 2015 / Tech a inovácie

Len nie­koľko týž­dňov po tom ako Google odha­lil nový spô­sob stre­a­mo­va­nia appiek z výsled­kov vyhľa­dá­va­nia ho upra­vil do nového for­mátu mobil­nej reklamy. Spo­loč­nosť ohlá­sila “Trial Run Ad”, ktorá umožní pou­ží­va­te­ľom vyskú­šať si appku na 60 sekúnd, až potom príde pokyn na mož­nosť stia­hnu­tia.

Trial Run Ads budú naj­skôr popu­lárne u her­ných apli­ká­cií, kde bude pou­ží­va­te­ľom umož­nené stre­a­mo­vať hru pred tým ako sa roz­hodnú, či ju budú sťa­ho­vať. Je to stra­té­gia, ktorú Google pova­žuje za win-win pre pou­ží­va­te­ľov aj deve­lo­pe­rov. Pred­po­kla­dám, že nastane nárast inšta­lá­cií všet­kých dru­hov apli­ká­cií, keďže sa pou­ží­va­te­ľom naskytne šanca vyskú­šať si ich pred tým ako by ich odsú­dili.

appFI-740x400

Pou­ží­va­te­lia si okú­sia hru pred stia­hnu­tím a deve­lo­peri pri­tiahnu práve tých kva­li­fi­ko­va­nej­ších, ktorí sa na základe 60 sekun­do­vej skú­se­nosti roz­hodli dať jej šancu.” uvá­dza Google vo svo­jom blogu.

Ako dopl­nok ku Trial Run Ad, Google tak­tiež využije HTML5, aby umož­nil inze­ren­tom vytvá­rať inte­rak­tívne kúsky reklamy, ako sú naprí­klad swi­pe­able galé­rie (a la Ins­ta­gram či Face­book) či len nie­ktoré časti reklám.

Obi­dva for­máty sú už dostupné vo ver­zii beta. Možno si teda čoskoro stane, že namiesto nud­nej reklamy dosta­neš mož­nosť zahrať si Tomb Rai­der, alebo Candy Crush. Osobne sa mi to naozaj pozdáva. Často natra­fím na nejakú hru ale súdim ju bez toho, aby som ju vyskú­šal. Pozriem si scre­ens­hoty, nejaké to video, ček­nem recen­zie a … nako­niec si ju nevys­kú­šam, lebo kým toto všetko spra­vím už sa mi tak­mer ani nechce hrať.

tria-run-ads-630x317

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)