Goog­le umož­ní vyskú­šať apli­ká­ciu na 60 sekúnd bez toho, aby si ju sťa­ho­val

Ľudovíť Nastišin / 10. decembra 2015 / Lifehacking

Len nie­koľ­ko týž­dňov po tom ako Goog­le odha­lil nový spô­sob stre­a­mo­va­nia appiek z výsled­kov vyhľa­dá­va­nia ho upra­vil do nové­ho for­má­tu mobil­nej rekla­my. Spo­loč­nosť ohlá­si­la “Trial Run Ad”, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom vyskú­šať si app­ku na 60 sekúnd, až potom prí­de pokyn na mož­nosť stia­hnu­tia.

Trial Run Ads budú naj­skôr popu­lár­ne u her­ných apli­ká­cií, kde bude pou­ží­va­te­ľom umož­ne­né stre­a­mo­vať hru pred tým ako sa roz­hod­nú, či ju budú sťa­ho­vať. Je to stra­té­gia, kto­rú Goog­le pova­žu­je za win-win pre pou­ží­va­te­ľov aj deve­lo­pe­rov. Pred­po­kla­dám, že nasta­ne nárast inšta­lá­cií všet­kých dru­hov apli­ká­cií, keď­že sa pou­ží­va­te­ľom naskyt­ne šan­ca vyskú­šať si ich pred tým ako by ich odsú­di­li.

appFI-740x400

Pou­ží­va­te­lia si okú­sia hru pred stia­hnu­tím a deve­lo­pe­ri pri­tiah­nu prá­ve tých kva­li­fi­ko­va­nej­ších, kto­rí sa na zákla­de 60 sekun­do­vej skú­se­nos­ti roz­hod­li dať jej šan­cu.” uvá­dza Goog­le vo svo­jom blo­gu.

Ako dopl­nok ku Trial Run Ad, Goog­le tak­tiež využi­je HTM­L5, aby umož­nil inze­ren­tom vytvá­rať inte­rak­tív­ne kús­ky rekla­my, ako sú naprí­klad swi­pe­ab­le galé­rie (a la Ins­ta­gram či Face­bo­ok) či len nie­kto­ré čas­ti reklám.

Obi­dva for­má­ty sú už dostup­né vo ver­zii beta. Mož­no si teda čosko­ro sta­ne, že namies­to nud­nej rekla­my dosta­neš mož­nosť zahrať si Tomb Rai­der, ale­bo Can­dy Crush. Osob­ne sa mi to naozaj pozdá­va. Čas­to natra­fím na neja­kú hru ale súdim ju bez toho, aby som ju vyskú­šal. Pozriem si scre­ens­ho­ty, neja­ké to video, ček­nem recen­zie a … nako­niec si ju nevys­kú­šam, lebo kým toto všet­ko spra­vím už sa mi tak­mer ani nech­ce hrať.

tria-run-ads-630x317

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)