Google vylep­šil Glass!

Šandi / 25. júna 2014 / Tech a inovácie

Smart oku­liare Glass sú dostupné v prvej kra­jine mimo USA, Google ich začal pre­dá­vať v Bri­tá­nii, a to za 1000 libier. Kúpiť si ich môžu všetci, teda aj vývo­jári. Stále však ide o expe­ri­men­tálny prog­ram Explo­rer určený pre early adop­ters, ktorí majú pomôcť vychy­tať muchy a skú­šať nové apli­ká­cie.

Apli­ká­cií Google pred­sta­vil hneď nie­koľko. Bri­tov určite osloví čítačka správ od The Guar­dianu alebo Goal.com, pomo­cou Lives­tre­amu možno v reál­nom čase vysie­lať živé video zachy­tené oku­liarmi, Duolingo vás naučí ďal­ším jazy­kom, Sha­zam roz­pozná pes­ničky, Allt­he­co­oks pomôže v kuchyni a v Zom­bies, Run! budete ute­kať pred…veď viete pred kým :)

Ešte zau­jí­ma­vej­šie je, že novo pre­dá­vané Glass oku­liare budú obo­ha­tené o dva giga­bajty ope­rač­nej pamäte, čo je dvoj­ná­so­bok oproti pred­chá­dza­jú­cej gene­rá­cii. To by malo pomôcť vo výkone i sta­bi­lite, ale na druhú stranu zostal v oku­lia­roch pôvodný a dnes už neefek­tívny čip­set. Napriek tomu Google tvrdí, že vďaka nie­koľ­kým soft­vé­ro­vým aktu­ali­zá­ciám doká­zal zlep­šiť výdrž o 20% a rých­losť o 10%.

Po novom sa dá tiež fotiť s ten­kým bie­lym rámi­kom (prí­kaz “ok glass, show the vie­wfin­der”) a pri­budli dve karty v Google Now. Jedna sle­duje zásielky a druhá pora­dia, kde ste zapar­ko­vali auto. Prí­sun novi­niek a aktu­ali­zá­cií v posled­nom týždni napo­vedá, že kon­fe­ren­cia Google I / O, ktorá sa dnes koná, sa okolo oku­lia­rov prí­liš motať nebude a sku­toč­nej dru­hej gene­rá­cie Glass sa nedoč­káme.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)