Google vytvo­ril vlastný Ocu­lus Rift. Z kar­tónu.

Šandi / 26. júna 2014 / Tech a inovácie

Keď chcel oku­liare pre vir­tu­álnu rea­litu Face­book, musel za to zapla­tiť dve miliardy dolá­rov. Google k tomu pri­šiel len tak. Jeho zamest­nanci David Coz a Damien Henry, ktorí pra­cujú vo fran­cúz­skej pobočke, vymys­leli papie­rovú ver­ziu head­setu, ktorý pri­po­mína Ocu­lus Rift. Prišli na to v rámci 20% času, ktorý môžu v práci veno­vať vlast­ným pro­jek­tom. V okolí sa nápad zapá­čil a zapo­čulu ho tiež v Mou­tain View.

Kým Ocu­lus je skrz naskrz elek­tro­nická hračka, Card­bo­ard od Googlu sa skladá z jed­no­du­chých kom­po­nen­tov a mobilu. Vyro­biť si ju môžete sami, ingre­dien­cie kúpite v bež­ných obcho­doch aj u nás. Kto rád skla­dal prí­lohy z “abíčka”, bude ako doma.

Čo potre­bu­jete:

  • papie­rový kar­tón o veľ­kosti aspoň 56 × 22 cm a hrúb­kou 1,5 mm
  • dve šošovky s ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 40 mm
  • jeden kru­hový neody­mový mag­net a jeden kera­mický dis­kový mag­net s prie­me­rom 19 mm a hrúbke 3 mm
  • dva pásiky suchého zipsu s roz­mermi 20 × 30 mm
  • gumičku dlhú aspoň 8 cm
  • NFC ští­tok (počúva adresu card­bo­ard :/ / v1.0.0)
  • pra­vítko, nož­nice a lepidlo

Google na svo­jom webe ponúka plá­niky, ako to všetko pos­kla­dať do seba. Pýtate sa, k čomu sú mag­nety? Budú slú­žiť na ovlá­da­nie. Disp­lej mobilu bude scho­vaný v oku­lia­roch a ťažko by ste na neho ťukali prs­tom. Moderné tele­fóny ale obsa­hujú mag­ne­to­metre, takže oku­liarmi ovplyv­níte mag­ne­tické pole, čoho apli­ká­cie v mobile využijú na kli­ka­nie.

Ďalej potre­bu­jete mobil s Andro­idom 4.2 a disp­le­jom s uhlop­rieč­kou 4,5 palca a viac. Google tvrdí, že by mala fun­go­vať väč­šina mode­lov, ale sám uvá­dza ako plne kom­pa­ti­bilný Nexus 4 a 5, Moto X, Sam­sung Galaxy Nexus, S4 a S5. Čias­točne kom­pa­ti­bilné sú potom HTC One, Moto G a Sam­sung Galaxy S3.

Na tele­fóne potom musí byť nain­šta­lo­vaná apli­ká­cia Card­bo­ard, ktorá zatiaľ slúži na pre­ze­ra­nie vir­tu­ál­neho gló­busu Earth, sle­do­va­nie videa na You­Tube, sfé­ric­kých fotiek, pre­chá­dza­nie ulíc a pamia­tok z máp a Street View. Disp­lej je roz­de­lený na dve polo­vice, každé oko vidí iný obraz, takže bude pou­ží­va­teľ vní­mať 3D.

Google teraz vyzýva ostat­ných vývo­já­rov, aby tiež tvo­rili apli­ká­cie, ktoré využijú fakt, že disp­lej mobilu bude pre uží­va­teľa to jediné, čo uvidí. Pre­ze­ra­nie fotiek, pre­hrá­va­nie videí, hra­nie hier, to všetko môže byť vďaka CARD­BO­ARD a vyso­kému roz­lí­še­niu disp­leja ste­re­o­sko­pické ako v kine alebo 3D tele­ví­zii. Kedy sa asi objaví prvá firma, ktorá bude pre­dá­vať hotový card­bo­ard pre tých, ktorí sú leniví alebo neši­kovní niečo skla­dať sami? Asi čoskoro :).

Pridať komentár (0)