Goog­le vytvo­ril vlast­ný Ocu­lus Rift. Z kar­tó­nu.

Šandi / 26. júna 2014 / Tech a inovácie

Keď chcel oku­lia­re pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu Face­bo­ok, musel za to zapla­tiť dve miliar­dy dolá­rov. Goog­le k tomu pri­šiel len tak. Jeho zamest­nan­ci David Coz a Damien Hen­ry, kto­rí pra­cu­jú vo fran­cúz­skej poboč­ke, vymys­le­li papie­ro­vú ver­ziu head­se­tu, kto­rý pri­po­mí­na Ocu­lus Rift. Priš­li na to v rám­ci 20% času, kto­rý môžu v prá­ci veno­vať vlast­ným pro­jek­tom. V oko­lí sa nápad zapá­čil a zapo­ču­lu ho tiež v Mou­tain View.

Kým Ocu­lus je skrz naskrz elek­tro­nic­ká hrač­ka, Card­bo­ard od Goog­lu sa skla­dá z jed­no­du­chých kom­po­nen­tov a mobi­lu. Vyro­biť si ju môže­te sami, ingre­dien­cie kúpi­te v bež­ných obcho­doch aj u nás. Kto rád skla­dal prí­lo­hy z “abíč­ka”, bude ako doma.

Čo potre­bu­je­te:

  • papie­ro­vý kar­tón o veľ­kos­ti aspoň 56 × 22 cm a hrúb­kou 1,5 mm
  • dve šošov­ky s ohnis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 40 mm
  • jeden kru­ho­vý neody­mo­vý mag­net a jeden kera­mic­ký dis­ko­vý mag­net s prie­me­rom 19 mm a hrúb­ke 3 mm
  • dva pási­ky suché­ho zip­su s roz­mer­mi 20 × 30 mm
  • gumič­ku dlhú aspoň 8 cm
  • NFC ští­tok (počú­va adre­su card­bo­ard :/ / v1.0.0)
  • pra­vít­ko, nož­ni­ce a lepid­lo

Goog­le na svo­jom webe ponú­ka plá­ni­ky, ako to všet­ko pos­kla­dať do seba. Pýta­te sa, k čomu sú mag­ne­ty? Budú slú­žiť na ovlá­da­nie. Disp­lej mobi­lu bude scho­va­ný v oku­lia­roch a ťaž­ko by ste na neho ťuka­li prs­tom. Moder­né tele­fó­ny ale obsa­hu­jú mag­ne­to­met­re, tak­že oku­liar­mi ovplyv­ní­te mag­ne­tic­ké pole, čoho apli­ká­cie v mobi­le využi­jú na kli­ka­nie.

Ďalej potre­bu­je­te mobil s Andro­idom 4.2 a disp­le­jom s uhlop­rieč­kou 4,5 pal­ca a viac. Goog­le tvr­dí, že by mala fun­go­vať väč­ši­na mode­lov, ale sám uvá­dza ako plne kom­pa­ti­bil­ný Nexus 4 a 5, Moto X, Sam­sung Gala­xy Nexus, S4 a S5. Čias­toč­ne kom­pa­ti­bil­né sú potom HTC One, Moto G a Sam­sung Gala­xy S3.

Na tele­fó­ne potom musí byť nain­šta­lo­va­ná apli­ká­cia Card­bo­ard, kto­rá zatiaľ slú­ži na pre­ze­ra­nie vir­tu­ál­ne­ho gló­bu­su Earth, sle­do­va­nie videa na You­Tu­be, sfé­ric­kých fotiek, pre­chá­dza­nie ulíc a pamia­tok z máp a Stre­et View. Disp­lej je roz­de­le­ný na dve polo­vi­ce, kaž­dé oko vidí iný obraz, tak­že bude pou­ží­va­teľ vní­mať 3D.

Goog­le teraz vyzý­va ostat­ných vývo­já­rov, aby tiež tvo­ri­li apli­ká­cie, kto­ré využi­jú fakt, že disp­lej mobi­lu bude pre uží­va­te­ľa to jedi­né, čo uvi­dí. Pre­ze­ra­nie fotiek, pre­hrá­va­nie videí, hra­nie hier, to všet­ko môže byť vďa­ka CARD­BO­ARD a vyso­ké­mu roz­lí­še­niu disp­le­ja ste­re­o­sko­pic­ké ako v kine ale­bo 3D tele­ví­zii. Kedy sa asi obja­ví prvá fir­ma, kto­rá bude pre­dá­vať hoto­vý card­bo­ard pre tých, kto­rí sú leni­ví ale­bo neši­kov­ní nie­čo skla­dať sami? Asi čosko­ro :).

Pridať komentár (0)