Google vyvíja soft­vér na vylep­še­nie foto­gra­fií v níz­kom roz­lí­šení

Peter Puhovich / 17. november 2016 / Tech a inovácie

I keď dnešné smart­fóny, foto­apa­ráty či zrkad­lovky dokážu vypro­du­ko­vať foto­gra­fie vo veľmi vyso­kých roz­lí­še­niach, predsa len občas natra­fíme na nejaké nepo­darky v níz­kom roz­lí­šení.

Ešte väčší prob­lém nastáva pri pri­bli­žo­vaní foto­gra­fií, kedy je možné zre­teľne pozo­ro­vať jed­not­livé pixely. Prob­lém takýchto foto­gra­fií sa snaží vyrie­šiť Google. Tento týž­deň totiž pred­sta­vil pro­to­typ soft­véru pod menom RAISR, čo je skratka pre „Rapid and Accu­rate Image Super-Reso­lu­tion“. Jeho posla­nie sme už naz­na­čili, čiže bude vylep­šo­vať foto­gra­fie v níz­kom roz­lí­šení. Metóda vylep­šo­va­nia sa výrazne nelíši od súčas­ných metód.

Vyššie je originál a nižšie výsledok z RAISR

Avšak, kým tra­dičné metódy vkla­dajú do obráz­kov nové pixely na základe pev­ných pra­vi­diel, RAISR sa pris­pô­so­buje v závis­losti od obrázka. Soft­vér vie roz­lí­šiť náhlu zmenu jasu a fareb­ného pre­chodu, čo zvy­čajne indi­kuje roh objektu. Výsledné foto­gra­fie sú vďaka tomu menej roz­ma­zané. Na podob­nej tech­no­ló­gií pra­cuje aj star­tup Magic Pony, ktorý začiat­kom roka odkú­pil Twit­ter. Ten sa však zame­riava na videá, čo je oveľa ťaž­šia úloha, keďže musí rýchlo spra­co­vať nie­koľko desia­tok sní­mok.

Vľavo originál, vpravo RAISR. Na tomto príklade si môžeme všimnúť, že rohy objektov sú síce menej pixleované, no zároveň stále rozotrenégoogle-raisr-nahladfony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)