Goog­lov­ský Nest dostane čoskoro kon­ku­ren­ciu od Sam­sungu.

Luky Gašparík / 18. júla 2014 / Tech a inovácie

Najprv veľký úspech na Kicks­tar­teri, potom údajná ponuka od Sam­sungu vo výške 200 mil. dolá­rov. Bavíme sa o star­tupe SmartT­hings, o ktorý pre­ja­vil záu­jem kórej­ský gigant. Ak ho Sam­sung nako­niec naozaj kúpi, môže vypuk­núť veľká vojna medzi Nestom a SmartT­hings. Čo na to Apple?

Iba za dva roky sa poda­rilo SmartT­hings to, čo sa nepo­darí väč­šine firiem, neho­vo­riac o star­tu­poch. Po 3 mil. dolá­rov rais­nu­tých na Kicks­ta­teri, dostáva SmartT­hings ponuku od Sam­sungu. Síce sa suma nechytá na výšku, ktorú zapla­til Google za Nest (3,2 miliardy dol.), ale aj tak je to stále pecka. Podľa TechC­run­chu sa Sam­sung práve pro­stred­níc­tvom tejto akvi­zí­cie snaží zväč­šiť svoj vplyv v seg­mente “Inter­net of Things (IoT) home-auto­ma­tion mar­ket” a takto kon­ku­ro­vať už spo­mí­na­nému Googlu. Apple tiež nespí a vstú­pil do kolo­toča okolo “smart-home” kúpou plat­formy pre deve­lo­pe­rov Home­Kit.

Sam­sung oča­káva značný pre­daj pre­pad v pre­daji smartp­ho­nov a preto sa snaží pre­ra­ziť na iných trhoch. To že je Samr­tT­hings zau­jí­ma­vým pro­jek­tov sme vedeli, ale že by mal mať práve Sam­sung o neho záu­jem, sa pre­d­i­ko­vať nedalo. 44 členný tím rai­sol okrem už spo­mí­na­ných 3 mil. z Kicks­tar­teru aj ďal­ších 12,5 mil. v series A kole. Plus k tomuto všet­kému nad­via­zalo zau­jí­mavú spo­lu­prácu so služ­bou If This Than That, o kto­rej sme už aj dnes písali — služba umož­ňuje pre­pá­ja­nie apli­ká­cií z Ever­notu, Face­bo­oku a Drop­boxu.

SmartT­hings CEO a foun­der Alex Hawkin­son dokonca zašiel tak ďaleko a pove­dal, že one­dlho už budú všetky apli­ká­cie pop­re­pá­jané so SmartT­hings, nevy­ní­ma­júc našich domá­cich milá­či­kov.

Zdroj: techcrunch.com, entrepreneur.com,money.cnn.com, appleinsider.com

Pridať komentár (0)