Goog­lov­ský Nest dosta­ne čosko­ro kon­ku­ren­ciu od Sam­sun­gu.

Luky Gašparík / 18. júla 2014 / Tech a inovácie

Najprv veľ­ký úspech na Kicks­tar­te­ri, potom údaj­ná ponu­ka od Sam­sun­gu vo výš­ke 200 mil. dolá­rov. Baví­me sa o star­tu­pe SmartT­hings, o kto­rý pre­ja­vil záu­jem kórej­ský gigant. Ak ho Sam­sung nako­niec naozaj kúpi, môže vypuk­núť veľ­ká voj­na medzi Nestom a SmartT­hings. Čo na to App­le?

Iba za dva roky sa poda­ri­lo SmartT­hings to, čo sa nepo­da­rí väč­ši­ne firiem, neho­vo­riac o star­tu­poch. Po 3 mil. dolá­rov rais­nu­tých na Kicks­ta­te­ri, dostá­va SmartT­hings ponu­ku od Sam­sun­gu. Síce sa suma nechy­tá na výš­ku, kto­rú zapla­til Goog­le za Nest (3,2 miliar­dy dol.), ale aj tak je to stá­le pec­ka. Pod­ľa TechC­run­chu sa Sam­sung prá­ve pro­stred­níc­tvom tej­to akvi­zí­cie sna­ží zväč­šiť svoj vplyv v seg­men­te “Inter­net of Things (IoT) home-auto­ma­ti­on mar­ket” a tak­to kon­ku­ro­vať už spo­mí­na­né­mu Goog­lu. App­le tiež nespí a vstú­pil do kolo­to­ča oko­lo “smart-home” kúpou plat­for­my pre deve­lo­pe­rov Home­Kit.

Sam­sung oča­ká­va znač­ný pre­daj pre­pad v pre­da­ji smartp­ho­nov a pre­to sa sna­ží pre­ra­ziť na iných trhoch. To že je Samr­tT­hings zau­jí­ma­vým pro­jek­tov sme vede­li, ale že by mal mať prá­ve Sam­sung o neho záu­jem, sa pre­d­i­ko­vať neda­lo. 44 člen­ný tím rai­sol okrem už spo­mí­na­ných 3 mil. z Kicks­tar­te­ru aj ďal­ších 12,5 mil. v series A kole. Plus k tomu­to všet­ké­mu nad­via­za­lo zau­jí­ma­vú spo­lu­prá­cu so služ­bou If This Than That, o kto­rej sme už aj dnes písa­li — služ­ba umož­ňu­je pre­pá­ja­nie apli­ká­cií z Ever­no­tu, Face­bo­oku a Drop­bo­xu.

SmartT­hings CEO a foun­der Alex Hawkin­son dokon­ca zašiel tak ďale­ko a pove­dal, že one­dl­ho už budú všet­ky apli­ká­cie pop­re­pá­ja­né so SmartT­hings, nevy­ní­ma­júc našich domá­cich milá­či­kov.

Zdroj: techcrunch.com, entrepreneur.com,money.cnn.com, appleinsider.com

Pridať komentár (0)