GoP­ro ide dolu vodou. CEO spo­loč­nos­ti stra­til ten­to rok už 1,4 miliar­dy dolá­rov

Rišo Néveri / 5. októbra 2015 / Lifehacking

Nick Wood­man, miliar­dár, kto­rý sto­jí za vzni­kom naj­zná­mej­šie­ho výrob­cu akč­ných kamier GoP­ro zaží­va “ťaž­ké” časy. Inves­to­ri a obchod­ní­ci majú strach z kon­ku­ren­cie, kto­rá je čoraz sil­nej­šia a čas­to počuť, že vstup na trh zva­žu­je aj App­le. Akcie kle­sa­jú a hod­no­ta výkon­né­ho ria­di­te­ľa tiež.

Cel­ko­vý pokles akcií GoP­ro v roku 2015 je už 53 per­cent, vďa­ka čomu stra­til CEO Nick Wood­man na svo­jej hod­no­te 46 per­cent. Stá­le to nie je na plač, keď­že jeho aktu­ál­na hod­no­ta sa pohy­bu­je na 1,6 miliar­dy ame­ric­kých dolá­rov vďa­ka pre­da­jom akcií GoP­ro kamier. Pre porov­na­nie, akcie App­le stú­pa­jú a v roku 2015 narást­li o 2 per­cen­tá, čo je na tak sil­né akcie výbor­né. 

Zakla­da­teľ a výkon­ný ria­di­teľ GoP­ro, Nick Wood­man

Spo­loč­nosť sa posled­nú dobu naozaj čini­la, aby pokles akcií obrá­ti­la. Pred­sta­vi­li novú kame­ru GoP­ro Ses­si­on, naj­lep­šiu kame­ru, čo sa týka ceny a výko­nu, či kva­li­ty obra­zu — GoP­ro Hero+ a navy­še uzat­vo­ri­li doho­du s Toy­o­tou o pou­ži­tí GoP­ro ako hlav­ných palu­bo­vých kamier v ich pic­ku­poch Taco­ma 2016. Medzi svo­je rady pri­ja­li aj Char­lot­te Koh so spo­loč­nos­ti Hulu, aby vied­la novo­vyt­vo­re­nú diví­ziu pre natá­ča­nie seriá­lov a celo­ve­čer­ných fil­mov a zvý­ši­li tak budú­ce príj­my spo­loč­nos­ti.

Pokles akcií zasia­hol aj plat a kom­pen­zá­ciu Wood­ma­na. V minu­lom roku zís­kal z akcií 287,2 mili­ó­na dolá­rov, vďa­ka čomu sa stal naj­lep­šie pla­te­ným výkon­ným ria­di­te­ľom Spo­je­ných štá­tov. Z tej­to neuve­ri­teľ­nej sumy mal vypla­te­nú až tre­ti­nu ihneď, kým ďal­šie dve tre­ti­ny závi­sia od dosia­hnu­tia cie­ľov pre­da­ja v najb­liž­šej dobe a posled­ný dolár by mal dostať v roku 2017. Netre­ba sa oňho teda báť. Na chlieb si urči­te dolár náj­de. 

Napriek pokle­su hod­no­ty akcií je Wood­man pod­ľa Blo­om­berg Pay Index aj v tom­to roku stá­le naj­lep­šie pla­te­ným výkon­ným ria­di­te­ľom, aj keď jeho kom­pen­zá­cie pokles­li na smut­ných 136,3 mili­ó­ny. Aby sme si spra­vi­li pri­bliž­ný obraz, tre­tí naj­lep­šie pla­te­ný je Elon Musk, kto­ré­ho suma je momen­tál­ne 115 mili­ó­nov. Aj keď samot­ná spo­loč­nosť nepo­tvr­di­la výš­ku pla­tu Wood­ma­na, kto­rá mu pove­dz­me si úprim­ne, aj pri polo­vič­nej sume posta­čí na bez­sta­rost­né vede­nie spo­loč­nos­ti, Blo­om­berg sa v tých­to veciach nezvyk­ne extrém­ne mýliť. GoP­ro na trhu stá­le domi­nu­je, ale kon­ku­ren­cia sa čoraz viac na spo­loč­nosť doťa­hu­je a svo­je pro­duk­ty vylep­šu­je. V prí­pa­de, že App­le, Goog­le ale­bo Sam­sung (áno áno HTC má svo­ju Re kame­ru, ale úprim­ne, kým ju nevi­dím u niko­ho, nepo­čí­tam ju) vstú­pia na trh, situ­ácia sa môže výraz­ne zme­niť. Zatiaľ sa to však nesta­lo a napriek pokle­su hod­no­ty akcií je GoP­ro stá­le jed­not­ka, ako ti to potvr­dí aj nedáv­ny test kamier por­tá­lu the­Ver­ge.

Zdroj: bloombergbusiness.com, Video, Fot­ky: theVerge.com

Pridať komentár (0)