GoPro ide dolu vodou. CEO spo­loč­nosti stra­til tento rok už 1,4 miliardy dolá­rov

Rišo Néveri / 5. októbra 2015 / Tools a produktivita

Nick Wood­man, miliar­dár, ktorý stojí za vzni­kom naj­zná­mej­šieho výrobcu akč­ných kamier GoPro zažíva “ťažké” časy. Inves­tori a obchod­níci majú strach z kon­ku­ren­cie, ktorá je čoraz sil­nej­šia a často počuť, že vstup na trh zva­žuje aj Apple. Akcie kle­sajú a hod­nota výkon­ného ria­di­teľa tiež.

Cel­kový pokles akcií GoPro v roku 2015 je už 53 per­cent, vďaka čomu stra­til CEO Nick Wood­man na svo­jej hod­note 46 per­cent. Stále to nie je na plač, keďže jeho aktu­álna hod­nota sa pohy­buje na 1,6 miliardy ame­ric­kých dolá­rov vďaka pre­da­jom akcií GoPro kamier. Pre porov­na­nie, akcie Apple stú­pajú a v roku 2015 narástli o 2 per­centá, čo je na tak silné akcie výborné. 

Zakla­da­teľ a výkonný ria­di­teľ GoPro, Nick Wood­man

Spo­loč­nosť sa poslednú dobu naozaj činila, aby pokles akcií obrá­tila. Pred­sta­vili novú kameru GoPro Ses­sion, naj­lep­šiu kameru, čo sa týka ceny a výkonu, či kva­lity obrazu — GoPro Hero+ a navyše uzat­vo­rili dohodu s Toy­o­tou o pou­žití GoPro ako hlav­ných palu­bo­vých kamier v ich pic­ku­poch Tacoma 2016. Medzi svoje rady pri­jali aj Char­lotte Koh so spo­loč­nosti Hulu, aby viedla novo­vyt­vo­renú diví­ziu pre natá­ča­nie seriá­lov a celo­ve­čer­ných fil­mov a zvý­šili tak budúce príjmy spo­loč­nosti.

Pokles akcií zasia­hol aj plat a kom­pen­zá­ciu Wood­mana. V minu­lom roku zís­kal z akcií 287,2 mili­óna dolá­rov, vďaka čomu sa stal naj­lep­šie pla­te­ným výkon­ným ria­di­te­ľom Spo­je­ných štá­tov. Z tejto neuve­ri­teľ­nej sumy mal vypla­tenú až tre­tinu ihneď, kým ďal­šie dve tre­tiny závi­sia od dosia­hnu­tia cie­ľov pre­daja v najb­liž­šej dobe a posledný dolár by mal dostať v roku 2017. Netreba sa oňho teda báť. Na chlieb si určite dolár nájde. 

Napriek poklesu hod­noty akcií je Wood­man podľa Blo­om­berg Pay Index aj v tomto roku stále naj­lep­šie pla­te­ným výkon­ným ria­di­te­ľom, aj keď jeho kom­pen­zá­cie poklesli na smut­ných 136,3 mili­óny. Aby sme si spra­vili pri­bližný obraz, tretí naj­lep­šie pla­tený je Elon Musk, kto­rého suma je momen­tálne 115 mili­ó­nov. Aj keď samotná spo­loč­nosť nepo­tvr­dila výšku platu Wood­mana, ktorá mu pove­dzme si úprimne, aj pri polo­vič­nej sume postačí na bez­sta­rostné vede­nie spo­loč­nosti, Blo­om­berg sa v týchto veciach nezvykne extrémne mýliť. GoPro na trhu stále domi­nuje, ale kon­ku­ren­cia sa čoraz viac na spo­loč­nosť doťa­huje a svoje pro­dukty vylep­šuje. V prí­pade, že Apple, Google alebo Sam­sung (áno áno HTC má svoju Re kameru, ale úprimne, kým ju nevi­dím u nikoho, nepo­čí­tam ju) vstú­pia na trh, situ­ácia sa môže výrazne zme­niť. Zatiaľ sa to však nestalo a napriek poklesu hod­noty akcií je GoPro stále jed­notka, ako ti to potvrdí aj nedávny test kamier por­tálu the­Verge.

Zdroj: bloombergbusiness.com, Video, Fotky: theVerge.com

Pridať komentár (0)