GoPro kamera už aj pre vašu čivavu

Kika Besedičová / 13. októbra 2014 / Tech a inovácie

GoPro Fetch sa volá nové prí­slu­šen­stvo k akč­ným kame­rám GoPro. Slúži pre zachy­te­nie iného uhla pohľadu, ako je ten váš. Pohľadu vášho psa. Do špe­ciál­neho pop­ruhu s držia­kom pri­pev­níte kameru dvoma spô­sobmi — buď na chr­bát alebo na krk. 

Takto možno osed­lať malé i veľké psy od 7 do 54 kg. Nemalo by vadiť, keď pes skočí do vody, kamery sú odolné a majú optickú sta­bi­li­zá­ciu, bez kto­rej by išli pou­žiť asi len na koryt­nač­kách pre Time­lapse videa. Držiak stojí 60 €.

GoPro ponúka záruku 30 dní na vrá­te­nie peňazí pre prí­pad, že práve váš pes nebude tak nad­šený, ako tí z videa. O ver­zii pre mačky sa GoPro nezmie­ňuje, ale pou­ží­va­te­lia sú vyna­lie­zaví a na inter­net stihli uplo­ad­núť toho na haldy. :)

Zdroj: gopro

Pridať komentár (0)