GoPro príde s vlast­ným dro­nom!

Lukáš Gašparík jr. / 28. mája 2015 / Tech a inovácie

Po tom, ako sa minulý rok len šep­kalo o tom, že GoPro príde na trh s vlast­ným dro­nom, sa tieto infor­má­cie dnes potvr­dili. Vyhlá­sil to CEO spo­loč­nosti Nick Wood­man na Code Con­fe­rence.

V prie­behu minu­lého roka sme viac krát zapo­čuli, že GoPro by mohlo na trh prísť s vlast­ným dro­nom. Avšak všetko to boli iba nepo­tvr­dené infor­má­cie a dohady. Všetko sa potvr­dilo až teraz na Code Con­fe­rence. CEO spo­loč­nosti GoPro Nick Wood­man vyhlá­sil, že GoPro príde s vlast­ným dro­nom. Stať by sa tak malo už v prvej polo­vici roku 2016. “Pre kamerky GoPro exis­tuje množ­stvo prí­slu­šen­stva a tak sme sa roz­hodli to posu­núť na vyšší level. Potom ako sa situ­ácia vyvi­nula tak, že naša GoPro je súčas­ťou tak­mer kaž­dého drona, napadla nás myš­lienka, prečo by sme nemohli mať aj my vlast­ného a tak sa aj stalo,” pove­dal Nick Wood­man.

Wood­man zatiaľ neprez­ra­dil žiadne ďal­šie detaily, aku­rát vieme, že cena by mala byť posta­vený na rov­na­kej ceno­vej poli­tike ako sú kamerky GoPro, teda vyš­šia. Dron je presne vec, ktorý zapadá do port­fó­lia spo­loč­nosť GoPro, keďže neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou dro­nov sú aj kamerky GoPro. 

Šepká sa, že GoPro príde s dro­nom, ktorý bude mať nie len jednu kameru ale dokonca 6. GoPro+Drone+Virtuálna rea­lita = To už znie zau­jí­mavo, čo vy na to?

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)