Gra­fén môže pri­niesť noč­né vide­nie na sklá auto­mo­bi­lov ale­bo do smart­fó­nov

Eduard Radimak / 23. novembra 2015 / Lifehacking

Vzhľa­dom na svo­je jedi­neč­né che­mic­ké a fyzi­kál­ne vlast­nos­ti pomá­ha gra­fén ved­com navrho­vať tech­nic­ké zaria­de­nia od malý­ch počí­ta­čo­vý­ch čipov až po vod­né fil­tre na sla­nú vodu. Tím ved­cov z MIT pri­chá­dza teraz s novým využi­tím toh­to zázrač­né­ho mate­riá­lu: ide o infra­čer­ve­né sen­zo­ry, kto­ré by moh­li nahra­diť masív­ne oku­lia­re na noč­né vide­nie, ale­bo dokon­ca fun­go­vať ako noč­né vide­nie na high-tech sklá­ch moder­ný­ch auto­mo­bi­lov či smart­fó­nov a kamier. Štú­dia bola zve­rej­ne­ná nedáv­no v maga­zí­ne Nano Let­ters.

 

Grafén v okuliaroch na nočné videnie

Technológia nočného videnia je založená na vlnách infračerveného svetla, energie spravidla emitovanej vo forme tepla, ktorú ľudia nemôžu vidieť voľným okom. Vedci vedia už roky, že spôsob, akým grafén vedie elektrinu ho robí vynikajúcim infračerveným detektorom. Na základe týchto znalostí chceli vedci zistiť, či by boli schopní vytvoriť zariadenie, ktoré je menej masívne, než sú súčasné okuliare na nočné videnie. Tieto okuliare sa spoliehajú na kryogénne chladenie pre zníženie množstva prebytočného tepla, ktoré by mohlo robiť snímaný obraz neostrým.

Aby mohli vytvoriť senzor, výskumníci integrovali grafén s malými zariadeniami na báze kremíka s názvom MEMS. Následne sa  tento čip vedie cez vzduchové kapsy tak, že nadväzuje na vstupné teplo a eliminuje potrebu chladenia mechanizmov nachádzajúcich sa v iných infračervený snímacích zariadeniach. Tento signál je potom vysielaný do ďalšej časti zariadenia, ktoré vytvára viditeľný obraz. Keď vedci testoval ich senzor, zistili, že jasne sníma obraz ľudskej ruky.

 

 

Ďalšie využitie tejto technológie

Je ľahké si predstaviť, že táto technológia by mohla pomôcť vyrábať lacnejšie, úhľadnejšie a flexibilnejšie okuliare na nočné videnie, mohla by ale tiež slúžiť na vytváranie infračervených obrazoviek.

 

 “V budúcnosti môžu byť infračervené detektory integrované v každom mobilnom zariadení a v každom notebooku. To znamená, že v budúcnosti ich budete môcť ovládať jednoduchým mávnutím ruky pred nimi.” povedal jeden z autorov štúdie pre magazín Live Science.

 

Obzvlášť užitočná môže byť táto technológia pri použití na čelnom skle automobilov, pretože takmer polovica všetkých dopravných nehôd sa stane v noci. Možno predpokladať, že schopnosť vidieť v noci lepšie by obmedzila časť rizika.

Predtým, než táto technológia môže prísť na trh, budú výskumníci pracovať na tom, aby sa snímky generovali vo vyššom rozlíšení. Problém by ale mohol byť so samotným grafénom, napriek mnohým možnostiam jeho komerčných aplikácií. Materiál totiž zatiaľ nie je na trhu. Ale môže sa tak stať v blízkej budúcnosti a možno práve infračervené senzory budú prvé, ktoré grafén dostanú do komerčnej sféry.

 

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)