Gra­fén môže pri­niesť nočné vide­nie na sklá auto­mo­bi­lov alebo do smart­fó­nov

Eduard Radimak / 23. november 2015 / Tools a produktivita

Vzhľa­dom na svoje jedi­nečné che­mické a fyzi­kálne vlast­nosti pomáha gra­fén ved­com navrho­vať tech­nické zaria­de­nia od malých počí­ta­čo­vých čipov až po vodné fil­tre na slanú vodu. Tím ved­cov z MIT pri­chá­dza teraz s novým využi­tím tohto zázrač­ného mate­riálu: ide o infra­čer­vené sen­zory, ktoré by mohli nahra­diť masívne oku­liare na nočné vide­nie, alebo dokonca fun­go­vať ako nočné vide­nie na high-tech sklách moder­ných auto­mo­bi­lov či smart­fó­nov a kamier. Štú­dia bola zve­rej­nená nedávno v maga­zíne Nano Let­ters.

Gra­fén v oku­lia­roch na nočné vide­nie

Tech­no­ló­gia noč­ného vide­nia je zalo­žená na vlnách infra­čer­ve­ného svetla, ener­gie spra­vidla emi­to­va­nej vo forme tepla, ktorú ľudia nemôžu vidieť voľ­ným okom. Vedci vedia už roky, že spô­sob, akým gra­fén vedie elek­trinu ho robí vyni­ka­jú­cim infra­čer­ve­ným detek­to­rom. Na základe týchto zna­lostí chceli vedci zis­tiť, či by boli schopní vytvo­riť zaria­de­nie, ktoré je menej masívne, než sú súčasné oku­liare na nočné vide­nie. Tieto oku­liare sa spo­lie­hajú na kry­o­génne chla­de­nie pre zní­že­nie množ­stva pre­by­toč­ného tepla, ktoré by mohlo robiť sní­maný obraz neos­trým.

Aby mohli vytvo­riť sen­zor, výskum­níci integ­ro­vali gra­fén s malými zaria­de­niami na báze kre­míka s náz­vom MEMS. Následne sa tento čip vedie cez vzdu­chové kapsy tak, že nad­vä­zuje na vstupné teplo a eli­mi­nuje potrebu chla­de­nia mecha­niz­mov nachá­dza­jú­cich sa v iných infra­čer­vený sní­ma­cích zaria­de­niach. Tento sig­nál je potom vysie­laný do ďal­šej časti zaria­de­nia, ktoré vytvára vidi­teľný obraz. Keď vedci tes­to­val ich sen­zor, zis­tili, že jasne sníma obraz ľud­skej ruky.

Ďal­šie využi­tie tejto tech­no­ló­gie

Je ľahké si pred­sta­viť, že táto tech­no­ló­gia by mohla pomôcť vyrá­bať lac­nej­šie, úhľad­nej­šie a fle­xi­bil­nej­šie oku­liare na nočné vide­nie, mohla by ale tiež slú­žiť na vytvá­ra­nie infra­čer­ve­ných obra­zo­viek.

V budúc­nosti môžu byť infra­čer­vené detek­tory integ­ro­vané v kaž­dom mobil­nom zaria­dení a v kaž­dom note­bo­oku. To zna­mená, že v budúc­nosti ich budete môcť ovlá­dať jed­no­du­chým máv­nu­tím ruky pred nimi.” pove­dal jeden z auto­rov štú­die pre maga­zín Live Science.

Obzvlášť uži­točná môže byť táto tech­no­ló­gia pri pou­žití na čel­nom skle auto­mo­bi­lov, pre­tože tak­mer polo­vica všet­kých doprav­ných nehôd sa stane v noci. Možno pred­po­kla­dať, že schop­nosť vidieť v noci lep­šie by obme­dzila časť rizika.

Pred­tým, než táto tech­no­ló­gia môže prísť na trh, budú výskum­níci pra­co­vať na tom, aby sa snímky gene­ro­vali vo vyš­šom roz­lí­šení. Prob­lém by ale mohol byť so samot­ným gra­fé­nom, napriek mno­hým mož­nos­tiam jeho komerč­ných apli­ká­cií. Mate­riál totiž zatiaľ nie je na trhu. Ale môže sa tak stať v blíz­kej budúc­nosti a možno práve infra­čer­vené sen­zory budú prvé, ktoré gra­fén dostanú do komerč­nej sféry.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)