Hac­kat­hon, kto­rý ti nakop­ne biz­nis

Zuzana Kotuliaková / 27. septembra 2016 / Zo Slovenska

S Hac­kat­honmi sa nám vre­ce roz­trhlo a my tlies­kame. Je neuve­ri­teľné, ako sa vie člo­vek pri takých­to akciách hec­núť a roz­be­hnúť svoj biz­nis do neoča­ká­va­ných sme­rov. Napä­tá atmo­sféra, adre­na­lín, úna­va, radosť, nové kon­takty či noví budú­ci kole­go­via … to všet­ko zaži­ješ, ak zabud­neš na strach a pochyb­nosti a k tej­to akti­vite sa odhod­láš.

Cie­ľom hack­a­thonu je samoz­rejme vytvo­re­nie takz­va­ného “mini­mum viab­le pro­duct” za extrém­ne krát­ky čas. Ten­to ino­va­tívny spô­sob sa využí­va už sko­ro vša­de. Ško­ly, star­tupy, dokon­ca už aj kor­po­rá­cie. Ak chcú veľ­ké fir­my kon­ku­ro­vať star­tu­pom, je dôle­žité, aby do takých­to akcií išli. Aj keď je na Slo­ven­sku stá­le veľa firiem sta­tic­kých, začí­na sa to lep­šiť.

techfugeesfoto: telstra.com.au

Naj­nov­šie sa Tele­kom roz­ho­dol byť trend­set­te­rom a uká­zať ostat­ným, ako sa to robí. Svoj prvý hack­at­hon odštar­tuje vo štvr­tok 20. októb­ra. Okrem zamest­nan­cov sa ho zúčast­nia aj exter­ní špe­cia­listi, z rôz­nych oblas­tí. Spý­tali sme sa teda Tele­komu, čo ich moti­vuje k takým­to akti­vi­tám. Je to hlav­ne potre­ba ino­vá­cií a potre­ba pri­chá­dzať na trh s fresh novin­kami. Je super, že aj veľ­ká fir­ma, ako Tele­kom, vie za expres­ný čas roz­ší­riť svo­je port­fó­lio, a to aj vďa­ka hack­at­honu a moti­vo­va­ným zamest­nan­com. 

Ak si hack­at­ho­nový nad­še­nec, urči­te nás sle­duj. O ďal­ších info ťa bude­me infor­mo­vať čosko­ro.

Teší­me sa, tlies­kame a drží­me pal­ce. Nech je ino­va­tív­nych spo­loč­ností ako Tele­kom, stá­le viac.

Zdroj titul­nej foto: rslnmag.fr

Pridať komentár (0)