Hackathon, ktorý ti nakopne biznis

  • S Hac­kat­honmi sa nám vrece roz­trhlo a my tlies­kame. Je neuve­ri­teľné, ako sa vie člo­vek pri takýchto akciách hec­núť a roz­be­hnúť svoj biz­nis do neoča­ká­va­ných sme­rov. Napätá atmo­sféra, adre­na­lín, únava, radosť, nové kon­takty či noví budúci kole­go­via … to všetko zažiješ, ak zabud­neš na strach a pochyb­nosti a k tejto akti­vite sa odhod­láš.
4b471a51-06a7-4563-adbd-6c0d7ebe73ca
  • S Hac­kat­honmi sa nám vrece roz­trhlo a my tlies­kame. Je neuve­ri­teľné, ako sa vie člo­vek pri takýchto akciách hec­núť a roz­be­hnúť svoj biz­nis do neoča­ká­va­ných sme­rov. Napätá atmo­sféra, adre­na­lín, únava, radosť, nové kon­takty či noví budúci kole­go­via … to všetko zažiješ, ak zabud­neš na strach a pochyb­nosti a k tejto akti­vite sa odhod­láš.

Cie­ľom hack­a­thonu je samoz­rejme vytvo­re­nie takz­va­ného “mini­mum viable pro­duct” za extrémne krátky čas. Tento ino­va­tívny spô­sob sa využíva už skoro všade. Školy, star­tupy, dokonca už aj kor­po­rá­cie. Ak chcú veľké firmy kon­ku­ro­vať star­tu­pom, je dôle­žité, aby do takýchto akcií išli. Aj keď je na Slo­ven­sku stále veľa firiem sta­tic­kých, začína sa to lep­šiť.

techfugeesfoto: telstra.com.au

Naj­nov­šie sa Tele­kom roz­ho­dol byť trend­set­te­rom a uká­zať ostat­ným, ako sa to robí. Svoj prvý hack­at­hon odštar­tuje vo štvr­tok 20. októbra. Okrem zamest­nan­cov sa ho zúčast­nia aj externí špe­cia­listi, z rôz­nych oblastí. Spý­tali sme sa teda Tele­komu, čo ich moti­vuje k takýmto akti­vi­tám. Je to hlavne potreba ino­vá­cií a potreba pri­chá­dzať na trh s fresh novin­kami. Je super, že aj veľká firma, ako Tele­kom, vie za expresný čas roz­ší­riť svoje port­fó­lio, a to aj vďaka hack­at­honu a moti­vo­va­ným zamest­nan­com. 

Ak si hack­at­ho­nový nad­še­nec, určite nás sle­duj. O ďalších info ťa budeme infor­mo­vať čoskoro.

Tešíme sa, tlies­kame a držíme palce. Nech je ino­va­tív­nych spo­loč­ností ako Tele­kom, stále viac.

 

Zdroj titulnej foto: rslnmag.fr

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech