Hack­ni­te si svoj vysá­vač a staň­te sa prog­ra­má­to­rom!

Harry Gavendová / 11. decembra 2014 / Tech a inovácie

Ubez­pe­ču­je­me vás, že ten­to mier­ne cha­otic­ký nad­pis má zmy­sel J Spo­loč­nosť iRo­bot mož­no pozná­te skôr ako výrob­cu auto­nóm­nych vysá­va­čov s náz­vom Room­ba či Sco­oba. A hoci ide o plno­hod­not­ných samos­tat­ných pomoc­ní­kov v domác­nos­ti – nie sú jedi­ným zau­jí­ma­vým pro­duk­tom diel­ne iRo­bot.

Novin­kou je momen­tál­ne robot s náz­vom Cre­a­te 2, kto­rý je ver­zi­ou vysá­va­ča rady Room­ba 600 – no s taký­mi úpra­va­mi, kto­ré sľu­bu­jú raj pre hac­ke­rov! Spo­loč­nosť totiž spra­vi­la ver­ziu robo­ta vhod­nú pre štu­dij­né úče­ly, kto­rá vo svo­jich útro­bách nevlast­ní zvy­čaj­né vyba­ve­nie vysá­va­ča, ale jas­ne ozna­če­né a ľah­ko prí­stup­né pries­to­ry pro­sia­ce o to, aby ste ich vypl­ni­li. Čím?

To už je na kre­a­ti­vi­te dotyč­né­ho tvor­cu, no v zása­de sa do robo­ta Cre­a­te 2 dajú dopĺňať zaria­de­nia v podo­be kamier či robo­tic­kých ramien, kto­ré sa budú na kon­ci prog­ra­mo­va­nia cho­vať pod­ľa vašich pred­stáv. Na svo­je si tak prí­du začia­toč­níc­ki prog­ra­má­to­ri, ale aj skú­se­nej­ší štu­den­ti robo­ti­ky.

Robot je už v základ­nom kite vyba­ve­ný baté­ri­ou a nabí­jač­kou v podo­be doko­va­cej sta­ni­ce, ale aj káb­la na pre­po­je­nie počí­ta­ča s robo­tom, vďa­ka čomu ho môže­te naprog­ra­mo­vať. Samot­ný robot už obsa­hu­je naprí­klad infra­čer­ve­ný sen­zor či LED svet­lá a vychy­táv­ky vysá­va­ča – teda vyhý­ba­nie sa pre­káž­kam a pohy­bo­va­nie sa pozdĺž stien. Naprog­ra­mo­va­ním mu však sami určí­te jeho ces­tu či pohyb, aké zvu­ky vydá­vať, či ako sa sprá­vať v jed­not­li­vých situ­áciách.

Spra­viť tak z neho môže­te osob­né­ho DJa s ovlá­da­ním cez Blu­e­to­oth, ale aj ozaj­st­nú (i keď minia­túr­nu) bez­peč­nost­nú hliad­ku s kame­rou a rôz­ny­mi sen­zor­mi. Všet­ko závi­sí od vašej fan­tá­zie a – finanč­ných mož­nos­tí. Základ­ná sada Cre­a­te 2 má cenu 200 dolá­rov.

Mimo­cho­dom, iRo­bot zalo­ži­li v roku 1990 tra­ja býva­lí zamest­nan­ci zná­mych labo­ra­tó­rií ume­lej inte­li­gen­cie MIT a iRo­bot posky­tu­je svo­je robo­ty aj na armád­ne úče­ly. Pre obra­nu a pries­kum teré­nu slú­žia iRo­bo­ty ovlá­da­né nadiaľ­ku a v súčas­nos­ti ich je v služ­bách rôz­nych úra­dov oko­lo 6,000.

Video ako iRo­bot Cre­a­te 2 fun­gu­je si môže­te pozrieť TU

Zdroj: iRo­bot

Pridať komentár (0)