Hack­nite si svoj vysá­vač a staňte sa prog­ra­má­to­rom!

Harry Gavendová / 11. decembra 2014 / Tech a inovácie

Ubez­pe­ču­jeme vás, že tento mierne cha­otický nad­pis má zmy­sel J Spo­loč­nosť iRo­bot možno poznáte skôr ako výrobcu auto­nóm­nych vysá­va­čov s náz­vom Roomba či Sco­oba. A hoci ide o plno­hod­not­ných samos­tat­ných pomoc­ní­kov v domác­nosti – nie sú jedi­ným zau­jí­ma­vým pro­duk­tom dielne iRo­bot.

Novin­kou je momen­tálne robot s náz­vom Cre­ate 2, ktorý je ver­ziou vysá­vača rady Roomba 600 – no s takými úpra­vami, ktoré sľu­bujú raj pre hac­ke­rov! Spo­loč­nosť totiž spra­vila ver­ziu robota vhodnú pre štu­dijné účely, ktorá vo svo­jich útro­bách nevlastní zvy­čajné vyba­ve­nie vysá­vača, ale jasne ozna­čené a ľahko prí­stupné pries­tory pro­siace o to, aby ste ich vypl­nili. Čím?

To už je na kre­a­ti­vite dotyč­ného tvorcu, no v zásade sa do robota Cre­ate 2 dajú dopĺňať zaria­de­nia v podobe kamier či robo­tic­kých ramien, ktoré sa budú na konci prog­ra­mo­va­nia cho­vať podľa vašich pred­stáv. Na svoje si tak prídu začia­toč­nícki prog­ra­má­tori, ale aj skú­se­nejší štu­denti robo­tiky.

Robot je už v základ­nom kite vyba­vený baté­riou a nabí­jač­kou v podobe doko­va­cej sta­nice, ale aj kábla na pre­po­je­nie počí­tača s robo­tom, vďaka čomu ho môžete naprog­ra­mo­vať. Samotný robot už obsa­huje naprí­klad infra­čer­vený sen­zor či LED svetlá a vychy­távky vysá­vača – teda vyhý­ba­nie sa pre­káž­kam a pohy­bo­va­nie sa pozdĺž stien. Naprog­ra­mo­va­ním mu však sami určíte jeho cestu či pohyb, aké zvuky vydá­vať, či ako sa sprá­vať v jed­not­li­vých situ­áciách.

Spra­viť tak z neho môžete osob­ného DJa s ovlá­da­ním cez Blu­e­to­oth, ale aj ozaj­stnú (i keď minia­túrnu) bez­peč­nostnú hliadku s kame­rou a rôz­nymi sen­zormi. Všetko závisí od vašej fan­tá­zie a – finanč­ných mož­ností. Základná sada Cre­ate 2 má cenu 200 dolá­rov.

Mimo­cho­dom, iRo­bot zalo­žili v roku 1990 traja bývalí zamest­nanci zná­mych labo­ra­tó­rií ume­lej inte­li­gen­cie MIT a iRo­bot posky­tuje svoje roboty aj na armádne účely. Pre obranu a pries­kum terénu slú­žia iRo­boty ovlá­dané nadiaľku a v súčas­nosti ich je v služ­bách rôz­nych úra­dov okolo 6,000.

Video ako iRo­bot Cre­ate 2 fun­guje si môžete pozrieť TU

Zdroj: iRo­bot

Pridať komentár (0)