Han­dup: Cro­wd­fun­ding pre bez­do­mov­cov

Richard Bednár / 6. apríla 2014 / Zaujímavosti

Jed­ným z naj­väč­ších prob­lé­mov veľ­ko­miest sú žob­ra­júci bez­do­movci. Často­krát im chceme dať peniaze, ale vieme, že mnohí z nich ich pre­pijú, minú na drogy alebo ciga­rety. Nachá­dzajú sa však medzi nimi aj takí, ktorí sku­točne potre­bujú dotá­ciu. Ako ich roz­lí­šiť?

San Fran­cisco so svo­jimi 800 000 tisíc oby­va­teľmi je štvrté naj­ľud­na­tej­šie mesto v štáte Kali­for­nia a štr­náste v Spo­je­ných štá­toch. Radí sa medzi naj­hus­tej­šie obý­vané mestá v USA.

O tom, že ide o mesto plné života, niet pochýb. O ume­nie, uni­ver­zity, kluby, star­tupy či gas­tro­nó­miu nie je núdza. Jed­no­du­cho mesto, ktoré si zami­lu­jete. Avšak ako každé veľ­ko­mesto sa potýka aj s prob­lé­mami. Odha­duje sa, že 7 – 10 tisíc ľudí v ňom žije bez stre­chy nad hla­vou.

Keď sa Rose Bro­ome, jedna zo zakla­da­te­liek nápadu Han­dup, pre­chá­dzala v novem­bri 2012 mes­tom, videla spať na ulici ženu tra­súcu sa od zimy. Na druhý deň sa roz­hodla vytvo­riť efek­tívny sys­tém, aby takýmto ľuďom pomohla. V auguste 2013 tak spolu so Zac Witte vytvo­rila Han­dup — plat­formu na pomoc tým, ktorí to potre­bujú. Ide o web, kde sa zobra­zujú pro­fily ľudí bez domova — samotne alebo s rodi­nami. Po pri­hlá­sení na stránku si ich môžu donori pozrieť a poslať dotá­ciu kon­krét­nemu člo­veku alebo rodine.

Pro­fily sa tro­chu podo­bajú na cro­wd­fun­din­gové stránky, avšak s iným účin­kom – zme­niť život nie­koho, kto to sku­točne potre­buje. Na stránke sú zobra­zené prí­behy ľudí od váž­nych ako Kim­berly (potre­buje finan­cie na to, aby jej syn mal nor­málne oble­če­nie a mohol cho­diť do školy) až po úsmevné ako Alvin (po nehode s autom nemá zuby, tak hľadá 600 dolá­rov, aby sa mohol usmie­vať).

Star­tup dekla­ruje, že celá dotá­cia pôjde priamo kon­krét­nemu člo­veku. Okrem dotá­cie môžete pris­pieť aj na jedlo, oble­če­nie a zdra­votnú pomoc ľudom bez domova. Star­tup sa plá­nuje roz­ší­riť do celého sveta – ak chcete mať túto formu dotá­cie vo svo­jom meste, treba o to požia­dať priamo na webe handup.us.

Je však forma dotá­cií ide­álna na rie­še­nie prob­lé­mov ľudí bez domova? Zakla­da­te­lia vysvet­ľujú, že finan­cie sú iba jed­ným z dvoch hlav­ných cie­ľov pro­jektu. Dru­hým je pred­sta­ve­nie prí­be­hov a navo­de­nie väč­šieho pocho­pe­nia pre bez­do­mov­cov, pre­tože mnohí z nich neprišli o svoj domov vlast­nou vinou. 

O pro­jekte už písali aj v Los Ange­les Times, CNN, For­bes a Fast Com­pany.

zdroj: handup.us

Pridať komentár (0)