Han­dup: Cro­wd­fun­ding pre bez­do­mov­cov

Richard Bednár / 6. apríla 2014 / Zaujímavosti

Jed­ným z naj­väč­ších prob­lé­mov veľ­ko­miest sú žob­ra­jú­ci bez­do­mov­ci. Často­krát im chce­me dať penia­ze, ale vie­me, že mno­hí z nich ich pre­pi­jú, minú na dro­gy ale­bo ciga­re­ty. Nachá­dza­jú sa však medzi nimi aj takí, kto­rí sku­toč­ne potre­bu­jú dotá­ciu. Ako ich roz­lí­šiť?

San Fran­cis­co so svo­ji­mi 800 000 tisíc oby­va­teľ­mi je štvr­té naj­ľud­na­tej­šie mes­to v štá­te Kali­for­nia a štr­nás­te v Spo­je­ných štá­toch. Radí sa medzi naj­hus­tej­šie obý­va­né mes­tá v USA.

O tom, že ide o mes­to plné živo­ta, niet pochýb. O ume­nie, uni­ver­zi­ty, klu­by, star­tu­py či gas­tro­nó­miu nie je núdza. Jed­no­du­cho mes­to, kto­ré si zami­lu­je­te. Avšak ako kaž­dé veľ­ko­mes­to sa potý­ka aj s prob­lé­ma­mi. Odha­du­je sa, že 7 – 10 tisíc ľudí v ňom žije bez stre­chy nad hla­vou.

Keď sa Rose Bro­ome, jed­na zo zakla­da­te­liek nápa­du Han­dup, pre­chá­dza­la v novem­bri 2012 mes­tom, vide­la spať na uli­ci ženu tra­sú­cu sa od zimy. Na dru­hý deň sa roz­hod­la vytvo­riť efek­tív­ny sys­tém, aby takým­to ľuďom pomoh­la. V augus­te 2013 tak spo­lu so Zac Wit­te vytvo­ri­la Han­dup — plat­for­mu na pomoc tým, kto­rí to potre­bu­jú. Ide o web, kde sa zobra­zu­jú pro­fi­ly ľudí bez domo­va — samot­ne ale­bo s rodi­na­mi. Po pri­hlá­se­ní na strán­ku si ich môžu dono­ri pozrieť a poslať dotá­ciu kon­krét­ne­mu člo­ve­ku ale­bo rodi­ne.

Pro­fi­ly sa tro­chu podo­ba­jú na cro­wd­fun­din­go­vé strán­ky, avšak s iným účin­kom – zme­niť život nie­ko­ho, kto to sku­toč­ne potre­bu­je. Na strán­ke sú zobra­ze­né prí­be­hy ľudí od váž­nych ako Kim­ber­ly (potre­bu­je finan­cie na to, aby jej syn mal nor­mál­ne oble­če­nie a mohol cho­diť do ško­ly) až po úsmev­né ako Alvin (po neho­de s autom nemá zuby, tak hľa­dá 600 dolá­rov, aby sa mohol usmie­vať).

Star­tup dekla­ru­je, že celá dotá­cia pôj­de pria­mo kon­krét­ne­mu člo­ve­ku. Okrem dotá­cie môže­te pris­pieť aj na jed­lo, oble­če­nie a zdra­vot­nú pomoc ľudom bez domo­va. Star­tup sa plá­nu­je roz­ší­riť do celé­ho sve­ta – ak chce­te mať túto for­mu dotá­cie vo svo­jom mes­te, tre­ba o to požia­dať pria­mo na webe handup.us.

Je však for­ma dotá­cií ide­ál­na na rie­še­nie prob­lé­mov ľudí bez domo­va? Zakla­da­te­lia vysvet­ľu­jú, že finan­cie sú iba jed­ným z dvoch hlav­ných cie­ľov pro­jek­tu. Dru­hým je pred­sta­ve­nie prí­be­hov a navo­de­nie väč­šie­ho pocho­pe­nia pre bez­do­mov­cov, pre­to­že mno­hí z nich nepriš­li o svoj domov vlast­nou vinou. 

O pro­jek­te už písa­li aj v Los Ange­les Times, CNN, For­bes a Fast Com­pa­ny.

zdroj: handup.us

Pridať komentár (0)