Har­ley-David­son sa snaží napo­dob­niť úspech Tesly

Šandi / 22. jún 2014 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Har­ley-David­son odha­lila svoj pro­jekt elek­tric­kého moto­cykla nazvaný Live­Wire. Legen­dárna značka známa svo­jimi veľ­kými ces­tov­nými motor­kami dúfa, že sa vďaka svojmu stroju stane líd­rom vo vývoji tech­no­ló­gií a štan­dar­dov pre elek­trické motorky. Moto­cy­kel si teraz budú môcť vyskú­šať vybraní zákaz­níci. Zatiaľ však nie je isté, kedy by sa nový moto­cy­kel mohol začať pre­dá­vať, jeho uve­de­nie na trh môže trvať ešte nie­koľko rokov.

Firma ofi­ciálne pred­staví nový model v New Yorku na uda­losti urče­nej len pre pozva­ných už dnes. Potom začnú tes­to­va­cie jazdy s desiat­kami jazd­cov. Tento rok chce nav­ští­viť viac ako 30 miest v USA a budúci rok by sa mal pro­jekt roz­ší­riť aj do Kanady a Európy. Tes­to­vací jazdci majú firme poskyt­núť spätnú väzbu, infor­má­cie od nich chce Har­ley využiť pre vyla­de­nie novej motorky.

Tento posun môže byť podľa agen­túry AP pre Har­ley veľ­kým rizi­kom, pre­tože v súčas­nosti tak­mer neexis­tuje trh pre veľké elek­trické motorky. Mili­óny jed­no­sto­po­vých elek­tric­kých doprav­ných pros­tried­kov, ktoré sa kaž­do­ročne pre­dajú, sú tak­mer výhradne skútre a bicykle. 

Iba jeden z ana­ly­ti­kov oslo­ve­ných AP sa dom­nieva, že inves­tí­cia veľ­kého výrobcu by mohla pod­po­riť cel­kový dopyt. Pre­zi­dent Har­ley-David­son Matt Leva­tich zdô­raz­nil, že Har­ley sa zau­jíma o dlho­dobý poten­ciál tohto trhu, bez ohľadu na súčasný dopyt, a verí, že záu­jem o elek­trické vozidlá a moto­cykle poras­tie.

Štíhla špor­tová motorka Live­Wire, u kto­rej sa nemusí radiť, dokáže zrých­liť z nuly na 60 míľ /h (96,6 km/h) za štyri sekundy. Motor je tichý, ale záber ozu­be­ných kolies vydáva zvuk ako pri vzlete trys­ko­vého lie­tadla.

Pred fir­mou však stojí vyrie­še­nie jed­nej dôle­žité pre­kážky, výdrž a nabí­ja­nie baté­rie. Teraz sa musí baté­ria nabí­jať zhruba po 210 kilo­met­roch a jej nabi­tie môže trvať 30 minút až hodinu.

Leva­tich dodal, aby sa tento trh mohol ďalej roz­ví­jať, bude potrebné vytvo­riť vše­obecné normy pre rýchlo-nabí­ja­nie a miesta, kde si budú môcť ľudia stroje nabiť. Har­ley oča­káva, že bude hrať kľú­čovú úlohu v roz­voji štan­dar­dov pre elek­trické motorky a jeho pre­dajné siete by mohli posky­to­vať aj nabí­ja­cie sta­nica pre všet­kých vodi­čov. 

Leva­tich si zjavne myslí, že môže byť revo­lučný, ako Elon Musk, no v seg­mente moto­cyk­lov. Či tomu tak je, alebo bude, si mys­lím každý domyslí sám :).

Zdroj: techc­runch, you­tube, mas­hable

Pridať komentár (0)