HER — nová sociálna sieť pre les­bičky

Tomáš Kahn / 24. marec 2015 / Business

Brit­ská dat­ting appka HER má byť mies­tom, kde sa môžu stre­tá­vať les­bičky, bise­xu­álne a zve­davé ženy. Appka je vytvo­rená “les­bič­kami pre les­bičky” a má byť lep­šie ako momen­tálne dostupné dat­ting appky, ktoré sú vytvo­rené mužmi, podľa ich slov, pre mužov.

V jed­no­du­chosti pove­dané, malo by sa jed­nať o zozna­mo­va­ciu appku pre ženy. V sku­toč­nosti ide však o reb­ran­ding a vylep­še­nie sociál­nej siete Dattch, ktorá už nejaký ten čas exis­tuje. Dôvo­dom tejto zmeny je zís­ka­nie fun­dingu vo výške 1M dolá­rov a preto sa jej foun­der Robin Exton roz­ho­dol aj pre túto zmenu. Apli­ká­cia HER je zame­raná na ženy, pre­tože podľa jeho slov, sú teraj­šie zozna­mo­va­cie apli­ká­cie zame­rané pre­dov­šet­kým pre mužov. HER by mala byť “sociál­nou sie­ťou pre ženy”, kde každá žena bude mať vytvo­rený svoj pro­fil a algo­rit­mus vám podľa zhody pro­fi­lov bude ponú­kať tie naj­lep­šie kom­bi­ná­cie (ženy). V jed­not­li­vých pro­fi­loch bude vypl­nené naprí­klad ich obľú­bené oble­če­nie, jedlo či miesto kam radi cho­dia.

Novin­kou je aj pri­da­nie rôz­nych even­tov kona­jú­cich sa vo vašom okolí a ktoré sú zame­rané špe­ciálne pre túto komu­nitu. Foun­der Robin Exton popí­sal HER ako “naj­väč­šiu komu­nitu žien, ktoré majú záu­jem o ženy”.

zdroj: techcrunch.com 

Pridať komentár (0)