Her­ný ošiaľ pre­val­co­val fakul­tu infor­ma­ti­ky

Zuzana Kotuliaková / 12. októbra 2016 / Zo Slovenska

Počas víken­du 1. – 2.10.2016 sa Fakul­ta infor­ma­ti­ky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií zapl­ni­la her­ný­mi fanú­šik­mi odhod­la­ný­mi vyhrať prvý titul maj­stra Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch. Tur­naj sa odo­hrá­val v sied­mych hrách a zúčast­ni­lo sa ho bez­má­la 550 hrá­čov, kto­rí boli pri­po­je­ní cez sie­ťo­vé prv­ky od spo­loč­nos­ti TP Link. Celý tur­naj sa nie­sol pod náz­vom TPD Maj­strov­stvá Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch, čo garan­to­va­lo prvo­za­re­gis­tro­va­ným hrá­čom nákup­ne pou­ka­zy v hod­no­te ceny regis­trá­cie.

Hrá­či pri vstu­pe dosta­li občerstve­nie vo for­me bage­ty a ener­ge­tic­ké­ho nápo­ja, čo ich naštar­to­va­lo do ply­nu­lé­ho hra­nia. V sobo­tu sa nie­kto­ré hry dohrá­va­li až do sko­ré­ho nedeľ­né­ho rána, a pre­to záso­by pod­por­ných nápo­jov na bare rých­lo kle­sa­li. Pre­bde­né dni však neos­ta­li bez odme­ny, pre prvé tri mies­ta v kaž­dej hre bolo vyčle­ne­ných viac ako 3000€ a množ­stvo vec­ných cien od našich par­tne­rov. Finá­lo­vé zápa­sy sa odo­hrá­va­li na pódiu, a tak sa hrá­či a divá­ci moh­li pono­riť do atmo­sfé­ry pra­vej pro­ga­min­go­vej akcie.

14614454_1447573068591421_1874444468_o

Počas celé­ho tur­na­ja boli stre­a­mo­va­né naj­zau­jí­ma­vej­šie zápa­sy. Sle­do­vať sa dali v stre­am kúti­koch na tur­na­ji, ale­bo aj z pohod­lia domo­va. Novin­kou na Slo­ven­sku bolo on-line štú­dio plné zná­mych hos­tí, tak­tiež vysie­la­né naži­vo.

Táto akcia nebo­la však pri­pra­ve­ná iba pre hrá­čov. Na svo­je si priš­li aj divá­ci, kto­rí sa moh­li zapo­jiť do rôz­nych súťa­ží o vec­né ceny, zahrať si na “nadu­pa­ných” her­ných počí­ta­čoch, kon­zo­lách, ale aj v retro her­ni. Najo­ča­ká­va­nej­šia súťaž bola o kame­ru 360 FLY. K tomu všet­ké­mu bol pre nich pri­pra­ve­ný neštan­dard­ný prog­ram na hlav­nom pódiu. Novin­ky zo sve­ta elek­tro­ni­ky a her­ných tech­no­ló­gií pred­sta­vi­li pop­red­né fir­my ako ESET, Cre­a­ti­ve, Čier­ny drak ale­bo HP.

14614472_1447573075258087_1433649282_o

Medzi naj­väč­šie lákad­lá na hlav­nom pódiu pat­ril exhi­bič­ný zápas zná­mych you­tu­be­rov a stre­a­me­rov v hre CS:GO, kto­rý sa hral na her­ných počí­ta­čoch od fir­my Leno­vo. Hneď po ňom nasle­do­va­la Cosp­lay súťaž, v kto­rej sa súťa­žia­ci pre­zlie­ka­jú do vlast­no­ruč­ne vyro­be­ných her­ných kos­tý­mov. V nede­ľu si naj­väč­šiu pozor­nosť vybo­jo­val Saj­fa, kto­rý vyspo­ve­dal you­tu­be­rov, stre­a­me­rov a pro­fi hrá­čov. Pop­ri skve­lé­mu prog­ra­mu na hlav­nom pódiu sa na ved­ľaj­šom, men­šom pódiu odo­hrá­va­li pred­náš­ky o her­ných sve­toch a tvor­be gra­fi­kov, kto­rí štý­lo­vo “obliek­li” náš tur­naj.

Pri vir­tu­ál­nej rea­li­te, kto­rá bur­cu­je sve­tom sme nebo­li nijak poza­du, účast­ní­ci si moh­li vyskú­šať tri pre­ve­de­nia vir­tu­ál­nych kitov: HTC Vive, VR kit od spo­loč­nos­ti Sony, po prvý krát pre­zen­to­va­ný na Slo­ven­sku. Spo­lu s VR kit od Pla­y­Sta­ti­on, kto­rý bude dostup­ný na Slo­ven­sku až začiat­kom roka 2017.

Viac fotiek, a after­vi­deo už čosko­ro na: https://www.facebook.com/YGamesSlovakia , ale­bo na web strán­ke y-games.sk

14614489_1447573058591422_1936129576_o14646573_1447573065258088_1528710836_o14672760_1447573061924755_782938646_o

zdroj fotiek: archív y-games

Pridať komentár (0)