Herný ošiaľ pre­val­co­val fakultu infor­ma­tiky

Zuzana Kotuliaková / 12. októbra 2016 / Zo Slovenska

Počas víkendu 1.-2.10.2016 sa Fakulta infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií zapl­nila her­nými fanú­šikmi odhod­la­nými vyhrať prvý titul maj­stra Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch. Tur­naj sa odo­hrá­val v sied­mych hrách a zúčast­nilo sa ho bez­mála 550 hrá­čov, ktorí boli pri­po­jení cez sie­ťové prvky od spo­loč­nosti TP Link. Celý tur­naj sa nie­sol pod náz­vom TPD Maj­strov­stvá Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch, čo garan­to­valo prvo­za­re­gis­tro­va­ným hrá­čom nákupne pou­kazy v hod­note ceny regis­trá­cie.

Hráči pri vstupe dostali občerstve­nie vo forme bagety a ener­ge­tic­kého nápoja, čo ich naštar­to­valo do ply­nu­lého hra­nia. V sobotu sa nie­ktoré hry dohrá­vali až do sko­rého nedeľ­ného rána, a preto zásoby pod­por­ných nápo­jov na bare rýchlo kle­sali. Pre­bdené dni však neos­tali bez odmeny, pre prvé tri miesta v kaž­dej hre bolo vyčle­ne­ných viac ako 3000€ a množ­stvo vec­ných cien od našich par­tne­rov. Finá­lové zápasy sa odo­hrá­vali na pódiu, a tak sa hráči a diváci mohli pono­riť do atmo­sféry pra­vej pro­ga­min­go­vej akcie.

14614454_1447573068591421_1874444468_o

Počas celého tur­naja boli stre­a­mo­vané naj­zau­jí­ma­vej­šie zápasy. Sle­do­vať sa dali v stream kúti­koch na tur­naji, alebo aj z pohod­lia domova. Novin­kou na Slo­ven­sku bolo on-line štú­dio plné zná­mych hostí, tak­tiež vysie­lané naživo.

Táto akcia nebola však pri­pra­vená iba pre hrá­čov. Na svoje si prišli aj diváci, ktorí sa mohli zapo­jiť do rôz­nych súťaží o vecné ceny, zahrať si na “nadu­pa­ných” her­ných počí­ta­čoch, kon­zo­lách, ale aj v retro herni. Najo­ča­ká­va­nej­šia súťaž bola o kameru 360 FLY. K tomu všet­kému bol pre nich pri­pra­vený neštan­dardný prog­ram na hlav­nom pódiu. Novinky zo sveta elek­tro­niky a her­ných tech­no­ló­gií pred­sta­vili pop­redné firmy ako ESET, Cre­a­tive, Čierny drak alebo HP.

14614472_1447573075258087_1433649282_o

Medzi naj­väč­šie lákadlá na hlav­nom pódiu pat­ril exhi­bičný zápas zná­mych you­tu­be­rov a stre­a­me­rov v hre CS:GO, ktorý sa hral na her­ných počí­ta­čoch od firmy Lenovo. Hneď po ňom nasle­do­vala Cosp­lay súťaž, v kto­rej sa súťa­žiaci pre­zlie­kajú do vlast­no­ručne vyro­be­ných her­ných kos­tý­mov. V nedeľu si naj­väč­šiu pozor­nosť vybo­jo­val Sajfa, ktorý vyspo­ve­dal you­tu­be­rov, stre­a­me­rov a profi hrá­čov. Popri skve­lému prog­ramu na hlav­nom pódiu sa na ved­ľaj­šom, men­šom pódiu odo­hrá­vali pred­nášky o her­ných sve­toch a tvorbe gra­fi­kov, ktorí štý­lovo “obliekli” náš tur­naj.

Pri vir­tu­ál­nej rea­lite, ktorá bur­cuje sve­tom sme neboli nijak pozadu, účast­níci si mohli vyskú­šať tri pre­ve­de­nia vir­tu­ál­nych kitov: HTC Vive, VR kit od spo­loč­nosti Sony, po prvý krát pre­zen­to­vaný na Slo­ven­sku. Spolu s VR kit od Pla­y­Sta­tion, ktorý bude dostupný na Slo­ven­sku až začiat­kom roka 2017.

Viac fotiek, a after­vi­deo už čoskoro na: https://www.facebook.com/YGamesSlovakia , alebo na web stránke y-games.sk

14614489_1447573058591422_1936129576_o14646573_1447573065258088_1528710836_o14672760_1447573061924755_782938646_o

zdroj fotiek: archív y-games

Pridať komentár (0)