Hiive je nová pro­fe­si­onálna sieť pre kre­a­tív­cov

Michal Králik: Sketcher.sk / 3. júna 2015 / Tools a produktivita

Hiive je nová plar­forma, kto­rej cie­ľom je spo­jiť port­fó­liá z Behance a Dribbble s konek­ti­vi­tou z Lin­ke­dIn, aby sa tak stala kom­plet­nou strán­kou pre kre­a­tív­cov.

Cheme, aby stránka bola pro­fe­si­onál­nou sie­ťou pre kre­a­tív­nych ľudí.” 

Hiive dovo­ľuje pro­fe­si­oná­lom, spo­loč­nos­tiam a orga­ni­zá­to­rom kre­a­tívne spo­je­nie s pra­cov­nými mies­tami, pro­jek­tami, kur­zami, zna­losti a ľuďmi. Ak si kre­a­tívny, toto je skvelé miesto, kde uká­zať svoj talent, nájsť mož­nosti spo­lu­práce a roz­ší­riť svoju sieť.

Aký je roz­diel medzi Hiive a ostat­nými podob­nými strán­kami?

Na inter­nete je už veľa podob­ných pro­fe­si­onál­nych strá­nok. Lin­ke­dIn a ostatné kre­a­tívne stránky ako Behance a Dribbble sú dobre známe a pomerne popu­lárne. Avšak žiadna z nich nespája všetko na jed­nom mieste. A to je “diera”, ktorú by chcel vypl­niť práve tento anglický pro­jekt.

Spolu s Hiive je možné vytvo­riť port­fó­lio, zruč­nosti a spo­jiť sa s ostat­nými kre­a­tív­cami. Uží­va­te­lia sa môžu učiť novým zruč­nos­tiam a kola­bo­ro­vať pomo­cou Hiive Swarm.

zdroj: www.sketcher.sk

Pridať komentár (0)