Hips­teri cho­dia do roboty na bicykli a chlapi na novom 6x6 Defen­der!

Rufus / 13. augusta 2015 / Tech a inovácie

Hips­teri cho­dia do roboty na bicykli a chlapi na novom 6x6 Defen­der!

LÁSKA NA PRVÝ POHĽAD!

Poznáš ten typ auto­mo­bilu, ktorý budeš chcieť vlast­niť už od prvého pohľadu naň? Hovo­ríme o tom type, ktorý je vrcholne neprak­tické vlast­niť, “živiť” a finan­co­vať, a aj napriek tomu ho budeš chcieť! Kahn Design Hunts­man Defen­der 6x6 musíš vidieť!

Kahn Design Flying Huntsman 110 WB 6x6

KAHN DESIGN FLY­ING HUNTS­MAN 110 WB 6X6

Brit­ský úpravca Kahn Design vysta­vo­val na Land Rover Feste model, ktorý si zís­kal pria­zeň nejed­ného fanú­šika veľ­kých mašín. Fly­ing Hunts­man 110 WB 6 × 6 kon­cept je auto­mo­bi­lom, ktorý si prav­de­po­dobne nebu­dete môcť dovo­liť, no budete ho aj tak chcieť vlast­niť!

Kahn Design Flying Huntsman 110 WB 6x6Kahn Design Flying Huntsman 110 WB 6x6

ŠESŤ­KO­LE­SOVÝ LAND ROVER

Tento auto­mo­bil so šies­timi kole­sami je posta­vený na základe Land Roveru Defen­der 110 a je ozna­čený kódo­vým ozna­če­ním misia 1. Fly­ing Hunts­man 110 WB 6 × 6 kon­cept skrýva pod kapo­tou až 6,2-litrový motor V8 LS3 GM schop­ným výkonu 430 koní. V kom­bi­ná­cii so 6-stup­ňo­vou auto­ma­tic­kou pre­vo­dov­kou a úpra­vou zave­se­nia kolies, bŕzd a výfu­ko­vého sys­tému, ide o poriadnu auto­mo­bi­lovú chu­ťovku, čo poviete?

Kahn Design Flying Huntsman 110 WB 6x6 koncept 2015

ŠTVOR­KO­LE­SOVÁ VER­ZIA LONG­NOSE

Štvor­ko­le­sová ver­zia pome­no­vaná 105 Long­nose má tak­tiež za sebou svoje pred­sta­ve­nie. Po prvý­krát sa pred­viedla na švaj­čiar­skej show a bude prav­de­po­dobne popu­lár­nej­šou voľ­bou medzi kupu­jú­cimi. Z akého dôvodu? Jed­no­du­cho sa bez prob­lé­mov “ustajní” do väč­šiny bež­ných garáží. 

Verzia Longnose

INTE­RIÉR

Zau­jí­mavo ladený inte­riér zaujme na prvý pohľad. 

Interiér Zaujímavo ladený interiér

SPL­NENÝ SEN NEJED­NÉHO ZBE­RA­TEĽA

Spl­nený sen nejed­ného auto­mo­bi­lo­vého nad­šenca, ktorý debu­to­val na mar­co­vom auto­sa­lóne v Ženeve, dielo jedi­neč­ného úpravcu ozna­čené vojen­sky zne­jú­cim náz­vom Fly­ing Hunts­man 110 WB 6x6 a netuc­tová zbe­ra­tel­ská “hračka” vychá­dza­júca z kul­to­vej rady Land Rover Defen­der je na pre­daj!

Kahn Design Flying Huntsman 110 WB 6x6

CENA

Auto­mo­bil ozna­čený “Pro­to­typ Misia 1” môže byť váš za 309-tisíc ame­ric­kých dolá­rov, v pre­počte 280-tisíc eur! Že je to pri­veľa? Áno, väč­šina z nás si ho jed­no­du­cho nebude môcť nikdy dovo­liť! Pre tých ostat­ných treba dodať, že je to pod­statne menej, než to, čo by zapla­tili za Mer­ce­des-AMG G63 6x6! 

Stále váhate? Jed­no­du­cho asi nie je reč o vás! Kto by nech­cel vlast­niť toto “army” vozidlo so šies­timi kole­sami? Viete si pred­sta­viť, že by ste sa stali maji­te­ľom takého výni­moč­ného stroja, kam by ste ho vzali na tes­to­va­ciu jazdu? 

6-kolesový skvost môže byť váš za 280-tisíc eur!

Kahn Design Flying Huntsman 110 WB 6x6

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)