Hiroki Tomi­naga pou­žil 130 pre­prav­ných paliet na vytvo­re­nie nád­her­nej kan­ce­lá­rie len za $2300

Ľudovít Nastišin / 19. októbra 2015 / Tools a produktivita

Reno­vá­cia kan­ce­lá­rie už nemusí stáť závratné množ­stvo peňazí. 

Japon­ský Hiroki Tomi­naga Ate­lier dostal úlohu od video pro­dukč­nej spo­loč­nosti, aby navrhol kan­ce­lár­ske pries­tory v zákla­doch nepou­ži­tej budovy v Tokiu. Kli­ent si dané miesto pre­na­jíma za obrov­ské peniaze a tak museli pri­stú­piť k fle­xi­bil­nej reno­vá­cii, ktorá pokryje všetky potreby a súčasne sa bude dať ľahko pre­sťa­ho­vať, keď pre­ná­jom skončí. Jedi­neč­ným rie­še­ním boli pre­pravné palety.

Pou­žili 130 paliet rôz­nej kva­lity na každý aspekt reno­vá­cie. Lac­nej­šie boli pou­žité na strop, stredne drahé na steny a na stoly v zasa­dačke. Sta­čilo na nich dať už len sklo. Tie najd­rah­šie tvo­rili pod­lahu.

Pri pohľade zvonku by sa mohlo zdať, že táto reno­vá­cia stála tisíce dolá­rov, no nakoľko si dizaj­néri nemu­seli nají­mať tesára a pre­tože mate­riál nepatrí k tým najd­rah­ším, vyšla cel­ková suma za túto reno­vá­ciu pod $2300. A navyše si to kli­ent môže zba­liť a pre­su­núť nie­kam inam, keď na to príde čas.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)