His­tó­ria inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov od 2008 po 2015

Rišo Néveri / 11. október 2015 / Tools a produktivita

Či veríš, či nie, boli časy, kedy Inter­net Explo­rer vlá­dol svetu. Neho­vo­rím, že ho každý milo­val, ale snaha Mic­ro­softu pre­sa­dzo­vať ho v kaž­dej inšta­lá­cii Win­do­wsu viedla k domi­nant­ným čís­lam.

Ako však nasle­du­júce mapy, vytvo­rené Jodym Sie­radz­kim doka­zujú, ľudia nebudú tole­ro­vať nekva­litný pro­dukt do neko­nečna. Mapy odha­ľujú zmenu v popu­la­rite inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov od 2008 do súčas­nosti. Je jasne vidieť ako jed­not­livé pre­hlia­dače bojo­vali o prven­stvo a titul “pre­hlia­dač budúc­nosti”, ktorý zís­kal…

2008 — Inter­net Explo­rer vládne svetu

2009 — Opera zažíva BOOM vo Východ­nej Európe

2010 — Fire­fox je Opera minu­lého roku

2011 — Chrome sa poti­chu vkráda na scénu

2012 — Chrome, Fire­fox a Inter­net Explo­rer bojujú o prven­stvo

2013 — Chrome zís­kava prven­stvo

2014 — Safari je zrazu veľmi popu­lárne v … Grón­sku?!

2015 — Chrome vládne svetu

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)