Hla­suj za naj­lep­šie slo­ven­ské star­tupy na CESA­wards 2015!

Alexandra Dulaková / 1. októbra 2015 / Tools a produktivita

Nedávno sme infor­mo­vali o star­tu­po­vej súťaži Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards 2015, v kto­rej bolo aj nemalé slo­ven­ské zastú­pe­nie. Jed­not­livé slo­ven­ské kate­gó­rie už majú svo­jich víťa­zov, a teda nastal čas zahla­so­vať za cel­ko­vých tri­um­fan­tov. Medzi nimi sa nachá­dzajú aj silní slo­ven­skí kan­di­dáti.

Kate­gó­rie jed­not­li­vých kra­jín boli nasle­dovné: Naj­lepší finančno-tech­nický star­tup, naj­lepší inves­tor, najvp­lyv­nej­šia žena, star­tup roka, či naj­lepší záži­ťok uží­va­te­ľov. V nich medzi sebou súpe­rili slo­ven­ské star­tupy a slo­ven­ské postavy našej star­tu­po­vej scény. Teraz však prišlo na láma­nie chleba na mez­di­ná­rod­nej úrovni. V kate­gó­riach sa nachá­dzajú kan­di­dáti zo všet­kých kra­jín, medzi nimi aj Slo­váci, a čakajú na svoje oce­ne­nia. Môžeš tak aj ty pris­pieť k roz­hod­nu­tiu, kto v dru­hom roč­níku star­tu­po­vých oce­není stred­nej a východ­nej Európy získa naj­vyš­šiu cenu a teda aj naj­lep­šie pred­po­klady na ďalší roz­voj. 

Tu môžeš roz­ho­do­vať o víťa­zovi v nasle­du­jú­cich kate­gó­riach (aj za slo­ven­ských fina­lis­tov): 

Naj­lepší cowor­king pries­tor

Naj­lep­šia clou­dová / dátová appka 

Naj­lep­šia finančno-tech­nická sku­pina (SR: Archi­les)

Najvp­ly­nej­šia žena (SR: Micha­ela Jaková)

Naj­lepší star­tup v sku­pine “social impact”, vplyvu na spo­loč­nosť 

Naj­lepší inves­tor (SR: Ivan Šte­funko)

Naj­lepší uží­va­teľ­ský záži­tok (SR: Explain 3D)

Star­tup roka (SR: Aero­mo­bil)

Tvoj hlas síce víťa­zovi jed­not­li­vých kate­gó­rií neza­ručí úplný tri­umf, ale získa vďaka nemu man­dát, ktorý má v koneč­nom hla­so­vaní 5-člen­nou komi­siou hod­notu jed­ného hlasu. Takže zavá­žiť hla­so­va­ním jed­no­značne môžeš. Medzi slo­ven­skými kan­di­dátmi sa nachá­dzajú aj silné a veľmi sľubné pro­jekty a mená, ktoré nám už nejakú tú dobu vo svete robia dobré meno. Určite by teda nebolo na škodu ich aj touto for­mou pod­po­riť. Tu je súhrn slo­ven­ských súťa­žia­cich rôz­nych kate­gó­rií, ktorí sa tento rok CESA­wards zúčast­nili. 

Zdroj: CESA­wards 

Pridať komentár (0)