Hla­suj­te za ESET v súťa­ži Euro­pe­an Busi­ness Awards

Luky Gašparík Sr. / 13. januára 2015 / Lifehacking

Slo­ven­ská bez­peč­nost­ná spo­loč­nosť ESET bola zvo­le­ná za národ­né­ho šam­pi­ó­na oce­ne­ní Euro­pe­an Busi­ness Awards 2014. ESET nie je v tej­to pre­stíž­nej európ­skej súťa­ži nová­či­kom, do spo­loč­nos­ti najús­peš­nej­ší­ch firiem bola zara­de­ná už v minu­lý­ch roč­ní­ko­ch. Ten­to rok však táto súťaž pred­sta­vi­la význam­nú novin­ku – od janu­ára môže širo­ká verej­nosť hla­so­vať za ESET v kate­gó­rii “zame­ra­nie na zákaz­ní­ka”.

Hlasovať za ESET môžete na tejto stránke European Business Awards.

 

Prvá fáza hlasovania sa končí 24 februára 2015. ESET je na webstránke European Business Awards predstavený neformálnym videom, v ktorom viacerí predstavitelia spoločnosti vysvetľujú, ako sa ESET stará o svojich zákazníkov.

“Myslíme si, že každý by mal mať možnosť zaistiť si bezpečný digitálny svet. Práve preto poskytujeme jednu z najlepších technických podpôr pre viac než 180 krajín. Každému zákazníkovi dodávame technickú podporu presne vtedy a presne tam, kde je to potrebné.” […] “Sme radi, že si European Business Awards všimli našu oddanosť zákazníkom už v prvej fáze súťaže a tešíme sa na hlasy od našich fanúšikov a spokojných zákazníkov,” hovorí vo videu Miroslav Mikuš, obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti ESET pre EMEA región.

“Dôležitým aspektom biznis developmentu je zameranie na zákazníka. To zabezpečuje, že poskytované služby sú užitočné a relevantné pre existujúcich i potenciálnych zákazníkov. Ako kľúčový postup poháňa rast vďaka hlbšiemu porozumeniu potrieb zákazníka. Toto ocenenie vyzdvihuje organizácie, ktoré zlepšili svoje vyhliadky a profit vďaka tomu, že presunuli zákazníka do centra svojho podnikania,” opisujú túto kategóriu European Business Awards.

Druhé kolo hlasovania verejnosti sa bude konať od 3. marca 2015 do 16. apríla 2015. Výsledkom tohto finálneho kola hlasovania bude vyhlásenie Európskeho šampióna v hlasovaní verejnosti, ktorý bude oznámený na gala večere v máji 2015.

 

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)