Hla­sujte za ESET v súťaži Euro­pean Busi­ness Awards

Luky Gašparík Sr. / 13. januára 2015 / Tools a produktivita

Slo­ven­ská bez­peč­nostná spo­loč­nosť ESET bola zvo­lená za národ­ného šam­pi­óna oce­není Euro­pean Busi­ness Awards 2014. ESET nie je v tejto pre­stíž­nej európ­skej súťaži nová­či­kom, do spo­loč­nosti najús­peš­nej­ších firiem bola zara­dená už v minu­lých roč­ní­koch. Tento rok však táto súťaž pred­sta­vila významnú novinku – od janu­ára môže široká verej­nosť hla­so­vať za ESET v kate­gó­rii “zame­ra­nie na zákaz­níka”.

Hla­so­vať za ESET môžete na tejto stránke Euro­pean Busi­ness Awards.

Prvá fáza hla­so­va­nia sa končí 24 feb­ru­ára 2015. ESET je na web­stránke Euro­pean Busi­ness Awards pred­sta­vený nefor­mál­nym videom, v kto­rom via­cerí pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nosti vysvet­ľujú, ako sa ESET stará o svo­jich zákaz­ní­kov.

Mys­líme si, že každý by mal mať mož­nosť zais­tiť si bez­pečný digi­tálny svet. Práve preto posky­tu­jeme jednu z naj­lep­ších tech­nic­kých pod­pôr pre viac než 180 kra­jín. Kaž­dému zákaz­ní­kovi dodá­vame tech­nickú pod­poru presne vtedy a presne tam, kde je to potrebné.” […] “Sme radi, že si Euro­pean Busi­ness Awards všimli našu odda­nosť zákaz­ní­kom už v prvej fáze súťaže a tešíme sa na hlasy od našich fanú­ši­kov a spo­koj­ných zákaz­ní­kov,” hovorí vo videu Miro­slav Mikuš, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET pre EMEA región.

Dôle­ži­tým aspek­tom biz­nis deve­lop­mentu je zame­ra­nie na zákaz­níka. To zabez­pe­čuje, že posky­to­vané služby sú uži­točné a rele­vantné pre exis­tu­jú­cich i poten­ciál­nych zákaz­ní­kov. Ako kľú­čový postup poháňa rast vďaka hlb­šiemu poro­zu­me­niu potrieb zákaz­níka. Toto oce­ne­nie vyz­dvi­huje orga­ni­zá­cie, ktoré zlep­šili svoje vyhliadky a pro­fit vďaka tomu, že pre­su­nuli zákaz­níka do cen­tra svojho pod­ni­ka­nia,” opi­sujú túto kate­gó­riu Euro­pean Busi­ness Awards.

Druhé kolo hla­so­va­nia verej­nosti sa bude konať od 3. marca 2015 do 16. apríla 2015. Výsled­kom tohto finál­neho kola hla­so­va­nia bude vyhlá­se­nie Európ­skeho šam­pi­óna v hla­so­vaní verej­nosti, ktorý bude ozná­mený na gala večere v máji 2015.

Zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)