Holand­ský kočíko-bicy­kel sa vo svete teší obrov­skej popu­la­rite

Alexandra Dulaková / 21. apríla 2016 / Tech a inovácie

Bicy­kel Taga je totiž ide­álny pre rodi­čov, ktorí chcú trá­viť čas s deťmi, no záro­veň byť aktívni a mobilní. Výmy­sel je spratný, ľahký, bez­pečný a one­dlho uzrie svetlo sveta aj jeho 2.0 ver­zia. Jedi­ným nedos­tat­kom je vysoká cena, no aj tá sa vraj má zní­žiť.

Nad fak­tom, že niečo podobné pochá­dza práve z Holand­ska, sa snáď nepo­za­staví vôbec nikto. Kra­jina, kto­rej bicyk­lový fetiš je natoľko roz­ší­rený, že sa na frek­ven­to­va­ných tra­sách nie­kedy tvo­ria bicyk­lové záp­chy, podobný prak­tický vyná­lez môže pri­jať jedine s otvo­re­nou náru­čou. A mladí Holan­ďa­nia sa už od útleho veku môžu učiť, aký pôži­tok vie pri­niesť vie­tor vo vla­soch a pred očami ubie­ha­júca kra­jina — to všetko vďaka nie šty­rom, ale len dvom kole­sám a žiad­nemu motoru.

Dnes už to dokonca neplatí len pre Holan­ďa­nov a v prí­pade Tagy nejde o dve kolesá, ale tri. Pro­dukt sa vypre­dal za 72 hodín a web­stránka pri tomto pre­tlaku spadla. A aj keď sa hovorí, že ľudí vždy naj­viac zaujmú „blbosti”, v tomto prí­pade to možno cel­kom neplatí. Alebo predsa hej. Nuž, posúď sám.

tori-spelling-1024

foto: people.com

Taga je ako bežný mest­ský bicy­kel s malými kole­sami, ktoré vidíme aj u nás — v tak ne-bicyklo-friendly kra­jine — čoraz čas­tej­šie. Dá sa ľahko pos­kla­dať a je vraj natoľko ľahký, že to zvládne aj bežná matka vyčer­paná z celo­den­ného kon­taktu s nároč­ným die­ťa­ťom. A presne z toho dôvodu má bicy­kel pri­danú hod­notu det­skej sedačky, ktorá je situ­ovaná vyš­šie než na väč­šine podob­ných kusov, čo má byť prí­jem­nej­šie pre dieťa aj rodiča (a záro­veň bez­peč­nej­šie).

Ak sa teda samoz­rejme dieťa nechá zapnúť do sedačky, čo nie je vždy také jed­no­du­ché (ako som zis­tila pri náhod­nom pozo­ro­vaní malých detí a ich rodi­čov na ulici). Nie­kedy sa jed­no­du­cho tvá­ria, ako keby ich rodi­čia pri­vä­zo­val na škri­pec, kto­vie prečo. Možno práve po podob­nom zážitku bude mať rodič za potreby sad­núť na bicy­kel a pre­vet­rať si hlavu, zatiaľ čo vie­tor pre­hluší aj zúrivý rev malého die­ťaťa. V tom lep­šom prí­pade sa to die­ťaťu zapáči a stíchne samo od seba.

Podobné prak­tiky môžu rodi­čia a deti pou­ží­vať až do šies­tich rokov, resp. do pri­bližne 30 kíl (die­ťaťa, nie rodiča). Spodná hra­nica začína nie­kde pri šies­tich mesia­coch. V prí­pade, ktorý nastáva dosť často, a síce, že rodič bude namiesto bicykla potre­bo­vať kočík, môže podobnú trans­for­mačnú ope­rá­ciu zre­a­li­zo­vať za pri­bližne dvad­sať sekúnd. Stačí vybrať dieťa, pre­klo­piť kor­pus so seda­diel­kom (rodi­čov­ským, nie det­ským — det­skú buginu treba počas tohto pro­cesu vybrať spolu s die­ťa­ťom) a veľmi bežne pôso­biaci kočík je na svete.

Aj tu ale asi platí, že je lep­šie raz vidieť, ako dva­krát počuť, takže si názornú ukážku môžeš pozrieť vo videu uve­de­nom na konci článku (čas 01:05). Bugi­nová časť sa samoz­rejme dá aj oto­čiť sme­rom k rodi­čovi, pop­rí­pade sa naň dajú umiest­niť rovno dve — pre dve deti.

tag1

foto: ourlifeisbeautiful.com

Nerobme si však žiadne ilú­zie. Tento dopravný pros­trie­dok nie je niečo, čo by bolo určené na bežné slo­ven­ské cesty — nie pokiaľ má rodič spolu s die­ťa­ťom chuť pre­žiť deň. Síce máme pár pofi­dér­nych cyk­lot­rás, no väč­ši­nou vedú priamo cez cesty plné trú­bia­cich áut, bez štipky poro­zu­me­nia a skú­se­ností s cyk­lis­tami, nieto malými deťmi v sedačke.

U nás by sa teda Taga hodila skôr na odľahlé cesty, hrá­dze, alebo lesné ces­tičky. Samoz­rejme, aj to platí len v prí­pade, ak je rodič ochotný za podobný špás utra­tiť vyše 1,300 €. Pre bežnú slo­ven­skú rodinu, s bež­nými slo­ven­skými platmi to asi nebude terno, no výrob­co­via sľu­bujú, že spolu s novou ver­ziou 2.00 pri­nesú aj dostup­nej­šiu cenu. Nechajme sa teda prek­va­piť.

Taga-7-Web

foto: Taga Bikes Tur­key

V ide­ál­nej situ­ácii, ktorá zahŕňa bez­pečné cyk­lo­trasy a niž­šiu cenu, je bicy­kel skvelý naprí­klad pre rodi­čov — matky aj otcov, ktorí sa chcú udr­žať vo forme, no záro­veň to chcú robiť zau­jí­ma­vým spô­so­bom, pri kto­rom nemu­sia dieťa na pár hodín odlo­žiť do iných ochot­ných rúk. Aj keď behanie/korčuľovanie so špor­to­vým kočí­kom sa už teraz osved­čilo, bicyk­lo­va­nie je predsa len nie­len šetr­nej­šie na telo (a najmä kĺby), ale prav­de­po­dobne aj zau­jí­ma­vej­šie pre dieťa.

V Taga kočíku má dieťa priamy výhľad na cestu pred ním, ktorá záro­veň ubieha rých­lej­šie. Týmto spô­so­bom snáď aj vydrží dlh­šie zaba­vené a pokojné, čo je pre rodi­čov iste nedo­ce­ni­teľný výkon. A v prí­pade, že nie je dieťa aktu­álne prí­tomné, sa dá bugina vyme­niť za pre­pravný kočík, pri­čom k vyba­ve­niu samoz­rejme pat­ria aj ref­lexné svetlá, ref­lek­tory, pri­krývka pred daž­ďom a tašky, ktoré s dajú umiest­niť na strany kočíka.

zdroj: Taga­Bi­kes.com, Inha­bi­tots.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Taga Bike Ita­lia

Pridať komentár (0)