Home But­ton na novom iPhone sa nebude dať stla­čiť, ale ponúkne inú odozvu

Daška Vanková, thinkapple.sk / 28. júla 2016 / Tech a inovácie

Domov­ské tla­čidlo v novej gene­rá­cii iPho­nov bude trošku iné. Podľa naj­nov­ších infor­má­cií sa nebude dať fyzicky stla­čiť, ale bude simu­lo­vať klik s vib­rá­ciou, resp. ponúkne hap­tickú (hma­tovú) odozvu.

Spo­loč­nosť Apple sa roz­hodla zme­niť Home But­ton hlavne preto, aby bol iPhone odol­nejší voči vode. O podob­ných infor­má­ciách sa špe­ku­luje už dlh­šie, no ako sa zdá, aj sa to splní. Vib­rá­cia, ktorá bude odoz­vou po “stla­čení” domov­ského tla­čidla, však nie je všetko, čo Apple pre nás chystá. Home But­ton by tiež mal dis­po­no­vať sen­zormi Force Touch a tiež aj lep­ším Touch ID.

Okrem týchto novi­niek ohľadne domov­ského tla­čidla tiež prišla novinka, že iPhone 7 (6SE?) príde až v pia­tich far­bách, teda okrem zná­mych Sil­ver, Space Gray, Gold a Rose Gold sa môžeme tešiť aj na tmav­šiu ver­ziu šedej — prav­de­po­dobne nazý­vanú Space Black.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: app­le­in­si­der

Pridať komentár (0)