Home But­ton na novom iPho­ne sa nebu­de dať stla­čiť, ale ponúk­ne inú odoz­vu

Daška Vanková, thinkapple.sk / 28. júla 2016 / Tech a inovácie

Domov­ské tla­čid­lo v novej gene­rá­cii iPho­nov bude troš­ku iné. Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cií sa nebu­de dať fyzic­ky stla­čiť, ale bude simu­lo­vať klik s vib­rá­ci­ou, resp. ponúk­ne hap­tic­kú (hma­to­vú) odoz­vu.

Spo­loč­nosť App­le sa roz­hod­la zme­niť Home But­ton hlav­ne pre­to, aby bol iPho­ne odol­nej­ší voči vode. O podob­ných infor­má­ciách sa špe­ku­lu­je už dlh­šie, no ako sa zdá, aj sa to spl­ní. Vib­rá­cia, kto­rá bude odoz­vou po “stla­če­ní” domov­ské­ho tla­čid­la, však nie je všet­ko, čo App­le pre nás chys­tá. Home But­ton by tiež mal dis­po­no­vať sen­zor­mi For­ce Touch a tiež aj lep­ším Touch ID.

Okrem tých­to novi­niek ohľad­ne domov­ské­ho tla­čid­la tiež priš­la novin­ka, že iPho­ne 7 (6SE?) prí­de až v pia­tich far­bách, teda okrem zná­mych Sil­ver, Spa­ce Gray, Gold a Rose Gold sa môže­me tešiť aj na tmav­šiu ver­ziu šedej — prav­de­po­dob­ne nazý­va­nú Spa­ce Black.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: app­le­in­si­der

Pridať komentár (0)