Honor 8 ofi­ciálne: Nád­herný dizajn, duálny 12 MPx foto­apa­rát a cena od 270 €

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 13. júla 2016 / Tech a inovácie

Honor, ktorý sa už tak­mer úplne osa­mos­tat­nil od svo­jej mater­skej spo­loč­nosti Huawei, dnes svetu konečne pred­sta­vil novú vlaj­kovú loď Honor 8, na ktorú čakalo množ­stvo fanú­ši­kov po celom svete. 

Mnohé špe­ku­lá­cie sa dnes potvr­dili a pri prvom pohľade si ihneď všim­neme krásny dizajn tvo­rený sklom. Punc luxusu dotvára 2.5D zahnu­tie vpredu aj vzadu a jedná sa o podobné rie­še­nie, aké ponúka kon­ku­renčná Nubia pri svo­jich smart­fó­noch. Cel­ková hrúbka novinky je len 7.45 mm, pri­čom hmot­nosť sa zasta­vila na hod­note 153 g. Na zadnej strane, pres­nej­šie v strede zadnej časti náj­deme sní­mač odtlač­kov prs­tov. Priaz­nivci kom­pakt­nej­ších smart­fó­nov určite oce­nia úmysly výrobcu, nakoľko Honor 8 pri­chá­dza s 5,2-palcovým disp­le­jom, ktorý ponúka tra­dičné FullHD roz­lí­še­nie.

honor-8-oficialne-foto

O dosta­točný výkon v roku 2016 sa postará kom­bi­ná­cia pro­ce­sora Kirin 950 (8 jadier s frek­ven­ciou 2.3 GHz), 3 / 4 GB RAM a 32 / 64 GB interné úlo­žisko. Už tra­dične máme k dis­po­zí­cii hneď nie­koľko ver­zií. “Najs­labší” variant ponúkne 3 GB RAM + 32 GB interné úlo­žisko. V strede bude pra­co­vať mierne vylep­šená ver­zia, ktorá je odlišná len v 64 GB inter­nej pamäti. Do tre­tice Honor 8 príde s ver­ziou, ktorá integ­ruje 4 GB RAM a 64 GB úlo­žisko. Skle­nená zadná časť skrýva v útro­bách 3000 mAh baté­riu s nabí­ja­ním pri výstu­poch 9V/2A. Ope­rač­ným sys­té­mom je Android 6.0 Marsh­mal­low s gra­fic­kou nad­stav­bou EMUI 4.1.

8-15

Pri­chá­dzame asi k tomu naj­väč­šiemu lákadlu smart­fónu – duálny 12 MPx foto­apa­rát. Jeden sen­zor je typu RGB a druhý zachy­táva čiernu, res­pek­tíve bielu farbu. Obi­dva sní­mače sú od spo­loč­nosti Sony a jedná sa o sen­zory Sony IMX286. Foto­gra­fické vlast­nosti vylep­šuje aj lase­rové zaos­tro­va­nie spolu s duál­nou LED dió­dou. Sel­fie nad­šenci rov­nako budú môcť využí­vať špič­kové atri­búty. Predný sní­mač má roz­lí­še­nie 8 MPx a veľ­kosť pixe­lov 1.4 μm, čo značí, že sel­fie foto­gra­fie budú krásne a s mini­mál­nym šumom v noci.

8-01

Na koniec ešte spo­me­nieme, že Honor 8 pod­po­ruje aj NFC, VoLTE, IR Blas­ter, Dual­SIM a 4G pri­po­je­nie, no zatiaľ len na tra­dič­nej tro­j­ici frek­ven­cií – 1800, 2100 a 2600 MHz. Pri novinke je však viac než isté, že sa doč­káme plno­hod­not­nej medzi­ná­rod­nej ver­zie, ktorá nad­viaže na pred­chá­dza­júce gene­rá­cie, ktoré sa úspešne pre­dá­vajú aj u nás. Niž­šie môžete nájsť ceny jed­not­li­vých ver­zií.

  • Honor 8 (3 GB / 32 GB ROM) – 270 €
  • Honor 8 (3 GB / 64 GB ROM) – 311 €
  • Honor 8 (4 GB / 64 GB ROM) – 338 €
Honor-8-official-04honor-8-oficialnehonor-8-oficialne(1)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)