Honor Note 8 ofi­ciálne: Gigant so špič­ko­vou výba­vou pre tých naj­ná­roč­nej­ších

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Dcér­ska spo­loč­nosť Huawei, Honor, to tento rok naplno roz­ba­lila a to je ešte len august. V ponuke však má už 3 špič­kové smart­fóny, a to modely V8, vlaj­kovú loď Honor 8 a naj­nov­ším prí­ras­tkom je masívny phab­let Note 8 s nekom­pro­mis­nou výba­vou a nád­her­ným dizaj­nom.

170357k3031klu63uo4tol

Pozrime sa však trošku na srdce nového obra. Zákla­dom Honoru Note 8 je pro­ce­sor Kirin 955 so 16 nm Fin­FET výrob­nou tech­no­ló­giou, 8 jad­rami a gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom Mali-T880 MP4. Sekun­duje mu 4 GB RAM pamäte a 32, 64, res­pek­tíve 128 GB interné úlo­žisko, ktoré musí spl­niť oča­ká­va­nia aj tých naj­ná­roč­nej­ších uží­va­te­ľov. Honor Note 8 sa s tým jed­no­du­cho „nemaže“. Kom­po­nenty napája až 4500 mAh baté­ria s rých­lym nabí­ja­ním pri výstu­poch 9V/2A. Spo­me­nieme aj Android 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou EMUI 4.1.

210488db4ef045b68d76e35d637f5427

Zadná strana, ktorá sa nená­padne podobá na Nexus 6P, je domo­vom pre 13 MPx hlavný foto­apa­rát. Sní­mač má štvor­fa­rebný sen­zor RGBW, clonu f/2.0, optickú sta­bi­li­zá­ciu obrazu a tech­no­ló­giu pre odstra­ňo­va­nie šumu z videí. Sel­fie foto­apa­rát obsa­huje 8 MPx sní­mač s clo­nou f/2.0 a mož­nos­ťou zazna­me­ná­va­nia foto­gra­fií pri­lo­že­ním prsta ku sní­maču odtlač­kov v strede zadnej časti. Note 8-ka pod­po­ruje aj Dual­SIM spolu so 4G mobil­ným inter­ne­tom, no zatiaľ len na frek­ven­ciách 1800, 2100 a 2600 MHz. Oča­ká­vame však dostup­nosť v Európe s plnou výba­vou po stránke mobil­nej konek­ti­vity.

honor-note-8-oficialne

Na záver vám ešte pred­lo­žíme infor­má­cie o cene jed­not­li­vých ver­zií smart­fónu. Honor Note 8 bude dostupný za nasle­dovné ceny v rých­lych pre­da­joch 1. a 9. augusta v Číne:

Honor Note 8 (4 GB / 32 GB ROM) = 310 €

Honor Note 8 (4 GB / 64 GB ROM) = 337 €

Honor Note 8 (4 GB / 128 GB ROM) = 377 €

honor-note-8-cenyFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)