Honor Note 8 ofi­ciál­ne: Gigant so špič­ko­vou výba­vou pre tých naj­ná­roč­nej­ších

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 1. augusta 2016 / Tech a inovácie

Dcér­ska spo­loč­nosť Huawei, Honor, to ten­to rok napl­no roz­ba­li­la a to je ešte len august. V ponu­ke však má už 3 špič­ko­vé smart­fó­ny, a to mode­ly V8, vlaj­ko­vú loď Honor 8 a naj­nov­ším prí­ras­tkom je masív­ny phab­let Note 8 s nekom­pro­mis­nou výba­vou a nád­her­ným dizaj­nom.

170357k3031klu63uo4tol

Pozri­me sa však troš­ku na srd­ce nové­ho obra. Zákla­dom Hono­ru Note 8 je pro­ce­sor Kirin 955 so 16 nm Fin­FET výrob­nou tech­no­ló­gi­ou, 8 jad­ra­mi a gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom Mali-T880 MP4. Sekun­du­je mu 4 GB RAM pamä­te a 32, 64, res­pek­tí­ve 128 GB inter­né úlo­žis­ko, kto­ré musí spl­niť oča­ká­va­nia aj tých naj­ná­roč­nej­ších uží­va­te­ľov. Honor Note 8 sa s tým jed­no­du­cho „nema­že“. Kom­po­nen­ty napá­ja až 4500 mAh baté­ria s rých­lym nabí­ja­ním pri výstu­poch 9V/2A. Spo­me­nie­me aj Andro­id 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou EMUI 4.1.

210488db4ef045b68d76e35d637f5427

Zadná stra­na, kto­rá sa nená­pad­ne podo­bá na Nexus 6P, je domo­vom pre 13 MPx hlav­ný foto­apa­rát. Sní­mač má štvor­fa­reb­ný sen­zor RGBW, clo­nu f/2.0, optic­kú sta­bi­li­zá­ciu obra­zu a tech­no­ló­giu pre odstra­ňo­va­nie šumu z videí. Sel­fie foto­apa­rát obsa­hu­je 8 MPx sní­mač s clo­nou f/2.0 a mož­nos­ťou zazna­me­ná­va­nia foto­gra­fií pri­lo­že­ním prs­ta ku sní­ma­ču odtlač­kov v stre­de zadnej čas­ti. Note 8-ka pod­po­ru­je aj Dual­SIM spo­lu so 4G mobil­ným inter­ne­tom, no zatiaľ len na frek­ven­ciách 1800, 2100 a 2600 MHz. Oča­ká­va­me však dostup­nosť v Euró­pe s plnou výba­vou po strán­ke mobil­nej konek­ti­vi­ty.

honor-note-8-oficialne

Na záver vám ešte pred­lo­ží­me infor­má­cie o cene jed­not­li­vých ver­zií smart­fó­nu. Honor Note 8 bude dostup­ný za nasle­dov­né ceny v rých­lych pre­da­joch 1. a 9. augus­ta v Číne:

Honor Note 8 (4 GB / 32 GB ROM) = 310 €

Honor Note 8 (4 GB / 64 GB ROM) = 337 €

Honor Note 8 (4 GB / 128 GB ROM) = 377 €

honor-note-8-cenyFONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)