Huawei Mate 9 Pro ofi­ciálne: Zahnutý disp­lej, duálny foto­apa­rát, naj­novší Kirin 960 pro­ce­sor a 6 GB RAM!

Kristián Hrušovský / 14. november 2016 / Tech a inovácie

Čín­sky tech­no­lo­gický gigant Huawei len nedávno pred­sta­vil naj­nov­šie vlaj­kové lode Huawei Mate 9 a exklu­zívnu Pors­che ver­ziu tohto smart­fónu. Tá prišla so zahnu­tým disp­le­jom, pré­mi­ovým dizaj­nom, špe­ci­fi­ká­ciami ale aj cenou. Huawei si však uve­do­muje, že tento smart­fón nie je pre kaž­dého a dneš­ným dňom ofi­ciálne pred­sta­vil lac­nej­šiu ver­ziu smart­fónu Huawei Mate 9 Pors­che Design.

Ako už naz­na­čilo nie­koľko skor­ších úni­kov, Huawei pra­co­val aj na lac­nej­šom variante exklu­zív­nej Pors­che edí­cie Huawei Mate 9. Tá si zacho­váva podobný dizajn so zahnu­tým disp­le­jom, ako už odha­lili len pred pár hodi­nami unik­nuté foto­gra­fie a nesie názov Huawei Mate 9 Pro. Hlav­nou výho­dou zatiaľ len exklu­zi­vity pre domáci, čín­sky trh je dostup­nej­šia cena oproti Pors­che edí­cii.

huawei-mate-9-pro-5

Predná strana Mate 9 Pro sa pýši zahnu­tým 5,5″ AMO­LED disp­le­jom s jem­ným roz­lí­še­ním 2560 x 1440 pixe­lov, ktorý bol osa­dený do celo­ko­vo­vej kon­štruk­cie s dizaj­no­vým jazy­kom modelu Huawei Mate 9. S roz­mermi 152 x 75 x 7.5 mm sa radí medzi akýsi štan­dard vo veľ­kosti dneš­ných smart­fó­nov. Huawei neza­bu­dol ani na sní­mač odtlač­kov prs­tov, ktorý bol v prí­pade Mate 9 Pro umiest­nený do tla­čidla pod disp­le­jom. Ver­ziu s prí­vlas­tkom Pro poháňa naj­novší osem­jad­rový čip­set z domá­cej dielne, Kirin 960. 64-bitové jadrá tohto pro­ce­sora sú tak­to­vané na frek­ven­ciu 2,4 GHz. Hladký prie­beh gra­ficky nároč­ných hier alebo iných ope­rá­cií zabez­pečí akce­le­rá­tor Mali-G71 MP8 GPU, zatiaľ čo pre ply­nulý mul­ti­tas­king bude k dis­po­zí­cii 4 GB, resp. 6 GB RAM pamäť. Vnú­torné úlo­žisko ponúkne 64 GB kapa­citu pri ver­zii so 4 GB RAM, pri 6 GB RAM ver­zii to bude až 128 GB.

huawei-mate-9-pro-3

Zadná strana sa opäť stala domo­vom pre duálny Leica foto­apa­rát, ktorý integ­ruje 20 MPx a 12 MPx sní­mač. Tretí foto­apa­rát s roz­lí­še­ním 8 MPx náj­deme na pred­nej strane, nad zahnu­tým disp­le­jom. Vše­tok hard­vér novinky bude napá­jať slušná 4000 mAh baté­ria, pri­čom o per­fektný uží­va­teľ­ský záži­tok sa postará Android 7.0 Nou­gat, na kto­rom výrobca posta­vil naj­nov­šiu ver­ziu svo­jej nad­stavby, EMUI 5.0.

huawei-mate-9-pro

Pri vlaj­ko­vých lodiach spo­loč­nosti Huawei už dlh­šiu dobu neplatí cenová dostup­nosť, na akú sme boli kedysi zvyk­nutí. Tohto sa, bohu­žiaľ, drží aj nový Huawei Mate 9 Pro, kto­rého ofi­ciálna čín­ska cena bola sta­no­vená na 4699 juanov za 4 GB RAM / 64 GB ROM ver­ziu, čo je v pre­počte asi 640 €. 128-giga­baj­tová ver­zia Číňa­nov vyjde na 5299 juanov, teda pri­bližne 720 €. O medzi­ná­rod­nej dostup­nosti sa spo­loč­nosť zatiaľ nevy­jad­rila.

huawei-mate-9-pro-7 fony_banner

zdroj: fonyciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)