Huawei prek­va­pilo úplne novým spô­so­bom fote­nia

Jakub Kyrcz / 13. apríla 2016 / Tools a produktivita

Dve kamery a len jedna foto­gra­fia. Krásne farby a záro­veň kva­litné detaily vytvo­rené pomo­cou dvoch odliš­ných kamier, ktoré navzá­jom spo­lu­pra­cujú. Áno, toto je nový model P9 od Huawei.

Nová vlaj­ková loď od Huawei ! Model P9 je prí­jem­ným prek­va­pe­ním.

Po mimo­riadne ele­gant­nom tele­fóne Huawei P8 prišla na trh dlho oča­ká­vaná novinka model P9. Tešiť sa môžete na foto­apa­rát aký tu ešte nebol, sní­mač odtlač­kov prs­tov a výkon­nejší pro­ce­sor. Dizajn ostal rov­naký a telo pre­šlo jem­ným zaob­le­ním čo hod­no­tíme kladne. Tele­fón sa drží v ruke veľmi pohodlne a je nad­prie­merne výkonný.

Ako vyzerá a čo v ňom môžeme nájsť ?

Androidpit-Huawei-P9-Hands-on-LONDON-2-cams-w782

foto: androidpit.com

P9 má hli­ní­kovú kon­štruk­ciu vo veľmi ten­kom pre­ve­dení s mierne zahnu­tými okrajmi vďaka čomu sa tele­fón cel­kovo lep­šie drží v ruke. Kon­krétne ide o hod­notu 6,95 mm, poda­rilo sa mu tak pre­ko­nať nie­len Sam­sung Galaxy S7 (7,9mm), ale aj IPhone 6s (7,1 mm). Váži 144 gra­mov, jeho výška je 145 mm a šírka 70,9 mm. Toto sú veľmi prí­jemné čísla ktoré mu môžu závi­dieť mnohý kon­ku­renti.
V novom Huawei P9 náj­deme 5,2 pal­cový disp­lej, ktorý je oproti dneš­nému štan­dardu, pri vlaj­ko­vých lodiach iba v roz­lí­šení FULL HD, bežný, pou­ží­va­teľ si tento “nedos­ta­tok” ale vôbec nevšimne. Disp­lej má veľmi nepatrné okraje 1,7 mm. Na porov­na­nie: model Galaxy S7 má 3,07 mm a iPhone 6s zase 4,29 mm.

Je pohá­ňaný 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom Kirin 955 s frek­ven­ciou 4×2,5GHz + 4×1,8GHz a 3GB RAM-kou. O výdrž sa postará baté­ria 3000 mAh.

S pamä­ťou 32GB nám poskytne dosta­točný úložný pries­tor. Fun­go­vať bude na ope­rač­nom sys­téme Android 6.0. K dis­po­zí­cii je aj model s pamä­ťou 64GB a RAM-kou 4GB. Tento model je vyba­vený aj vychy­táv­kami ako naprí­klad sní­mač odtlač­kov prs­tov.

Predná kamera bude dis­po­no­vať ôsmimi mega­pi­xelmi. Ale tá naj­zau­jí­ma­vej­šia novinka je hlavná kamera, ktorá dis­po­nuje dvo­j­icou šošo­viek s 12 mega­pi­xelmi.

Hlavná kamera aká tu ešte nebola. A dokonca nie jedna ale dve!

gizok.com

foto:medyatekno.com

Aký význam majú dve hlavné kamery?

Jeden foto­apa­rát je RGB. Ten slúži na zachy­te­nie farieb. Druhý je monoc­hro­ma­tický, ktorý obraz zachy­táva len v čier­nej a bie­lej.

Čierno biely obraz? Na čo nám to slúži?

Zatiaľ čo RGB sa plne sústredí na farby obrazu, monoc­hro­ma­tický dokáže zachy­tiť viac detai­lov pre­tože sa zau­jíma len o svetlo. RGB sní­mače musia odfil­tro­vať svetlo aby zis­tili farby a tým sa strá­cajú detaily. Monoc­hro­ma­tický nemusí zis­ťo­vať farby a tým pádom dokáže zachy­tiť oveľa kva­lit­nejší obraz.

Zna­mená to, že čierno biele fotky budú kva­lit­nej­šie?

Obe kamery zachy­tá­vajú foto­gra­fiu súčasne, smart­fón si oba snímky spojí a vytvorí tak jednu kva­litnú foto­gra­fiu, ktorá má krásne farby a záro­veň kva­litné detaily.

Tento duálny foto­apa­rát tak dokáže zachy­tiť viac svetla a detai­lov a vie si pora­diť aj pri níz­kom osvet­lení. Šošovky sú „Leica cer­ti­fi­ko­vané“, čo im dáva punc kva­lity. Ako ďalší plus hod­no­tíme infor­má­ciu že foto­apa­rát vôbec nevy­tŕča z tela zaria­de­nia.

Ostre­nie foto­apa­rátu je zalo­žené na 3 metó­dach. Lase­rová, kon­trastná a metóda podľa výpočtu hĺbky. Nemu­síš sa báť, že si nebu­deš vedieť vybrať, smart­fón si vybe­rie auto­ma­ticky tú, ktorá je vhodná pre dané pod­mienky.

Foto­apa­rát však má aj nevý­hodu, chýba mu optická sta­bi­li­zá­cia.

Pozri si foto­gra­fie zachy­tené mode­lom P9.

Huawei_Paris_7.0Huawei_Madrid_1.0Huawei_Paris_3.0Huawei_Berlin_1.0Huawei_London_4.0

zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Nový model aj vo ver­zii PLUS.

P9 Plus má väčší disp­lej (5,5 pal­cov), väč­šiu RAM-ku (4GB), väč­šiu pamäť (64GB) a väč­šiu výdrž (3 400 mAh). Foto­apa­rát je úplne rov­naký ako vo ver­zii P9. Tento model má ultra rýchle nabí­ja­nie, už po desia­tich minú­tach nabí­ja­nia umož­ňuje až 6 hodín hovoru.

huawei_p9_plus_handson_0009

foto: pcadvisor.co.uk

Aby sme neho­vo­rili len samé prázdne čísla, spravme si malé porov­na­nie s obľú­be­ným mode­lom IPhone 6. 
Roz­diel v ope­rač­nom sys­téme je tak obrov­ský a pre­dov­šet­kým známi, že mu ani nebu­deme veno­vať extra pozor­nosť. Ale len pre istotu — iPhone využíva ope­račný sys­tém IOS a Huawei Android, oba sys­témy si nájdu svoje zástupy fanú­ši­kov.
Obi­dva smar­fóny sú samoz­rejme doty­kové, roz­dieli začí­najú až pri hmot­nosti. V tejto dis­cip­líne vyhráva IPho­ne6 (129g), Huawei P9 má o trošku viac (144g). Veľ­kos­ťou disp­leja pre zmenu domi­nuje Huawei P9(5,2 pal­cov), zatiaľ čo kolega od Apple má 4,7. Vo veľ­kosti baté­rie znova vyhráva Huawei (3000mAh), Iphone 6 má 1810 mAh. Ako poslednú sme porov­nali výkon­nosť pro­ce­soru, Iphone 6 má pro­ce­sor Dvoj­jad­rový s frek­ven­ciou 1,4 GHz, ale znova vyhráva Huawei s osem jad­ro­vým pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 2,4 GHz.

Cena?

Ceny sú už dobre známe. Model P9 začína na sume 549 eur s DPH.

Tak čo, vyskú­šaš nový model P9 od Huawei?

huawei-p9-gold

foto: droid-life.com

foto: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fia: pcadvisor.co.uk

Pridať komentár (0)