Hype: agen­túra, ktorá pomáha star­tu­pom uspieť!

Lukáš Gašparík jr. / 8. apríla 2015 / Business

Roz­hodli sme sa vám pri­niesť roz­ho­vor, ktorý zaujme nejed­ného z vás. Na Slo­ven­sku sa par­tia cha­la­nov roz­hodla zalo­žiť digi­tálnu agen­túru, ktorá je úplne iná než všetky ostatné. Veď pre­svedčte sa sami!

Marek, nie je tomu tak dávno, čo vznikla agen­túra Hype a už sa vám hrnú zákazky aj zo zahra­ni­čia. Ako sa dá taký prog­res len za tak krátky čas dosiah­nuť?

Mám na to jed­no­du­chý návod – think and work hard :)

Ale teraz vážne – celé to vyzerá jed­no­du­cho, ale je za tým kopec driny a pre­bde­ných nocí. Ani to ale nestačí. To nadô­le­ži­tej­šie, čo máme, sú top ľudia, dobrá nálada v tíme a snaha neus­tále uva­žo­vať a pri­chá­dzať s novými nápadmi. Pred­ne­dáv­nom sme naprí­klad spus­tili novú službu — app store opti­mi­za­tion (ASO), ktorú na Slo­ven­sku nerobí tak­mer nikto. Takže v týchto veciach vidím základ úspe­chu.

Vo vašom port­fó­liu sa nachá­dza množ­stvo slo­ven­ských star­tu­pov, pre kto­rých kre­ujete stra­té­gie a mar­ke­tin­gové akti­vity. V čom sa líši vaša práca pre star­tup, na roz­diel od kla­sic­kého kor­po­rát­neho kli­enta? Sú viac pre­múd­relí? :)

Jedna vec je aj “pre­múd­re­losť”. Tým, že zo strany star­tu­pov s nami väč­ši­nou komu­ni­kujú ľudia, ktorí majú aké-také skú­se­nosti s mar­ke­tin­gom, často chcú zasa­ho­vať do pro­cesu. Nene­chajú si pora­diť a potom sú nie­ktoré ich zásahy skôr kon­tra­pro­duk­tívne. Ďal­ším roz­die­lom je, že star­tupy sú nepo­merne fle­xi­bil­nej­šie a chcú oveľa rých­lej­šiu reak­ciu ako štan­dardný kor­po­rátny kli­ent. Kým u veľ­kej spo­loč­nosti trvá nie­koľko týž­dňov, často aj mesia­cov, kým sa pri­praví na pri­chá­dza­júcu kam­paň, u star­tu­pov sa napre­duje úplne iným tem­pom.

V čom ste uni­kátni, okrem toho že doká­žete kli­en­tovi spra­viť poriadny Hype?

Máme silný tím namie­šaný z ľudí, ktorí majú mno­ho­ročné skú­se­nosti z agen­túr­neho života, ako aj šikov­ných ľudí zo star­tu­po­vým backg­roun­dom. Dovo­lím si preto tvr­diť, že star­tu­pom roz­umieme. Vieme, čo potre­bujú a ako roz­mýš­ľajú, takže im doká­žeme plno­hod­notne pomôcť.

Marek Didák

Jeden zo star­tu­pov, pre ktorý tvo­ríte digi­tálnu stra­té­giu sa stal fina­lis­tom Star­tu­pa­wards. Aký to je pocit byť súčas­ťou tohto úspe­chu?

A nebola to naj­vyš­šia méta, ktorú tento star­tup dosia­hol. Zásluha ide samoz­rejme hlavne vyni­ka­jú­cemu pro­duktu a celému Yous­tice tímu. Pri­znám sa ale, že ma táto sku­toč­nosť veľmi pote­šila. Úspe­chy našich kli­en­tov sú aj našimi úspechmi. Znie to síce ako klišé, ale je to 100 % pravda. V koneč­nom dôsledku kaž­dého poten­ciál­neho kli­enta zau­jíma, čo sa ti poda­rilo dosiah­nuť pre iných kli­en­tov.

Prečo ste časť svo­jich akti­vít zame­rali práve na star­tupy? Je známe, že väč­ši­nou nedis­po­nujú veľ­kým bud­ge­tom. Berieš to skôr ako výzvu?

Na jed­nej strane je to výzva, na dru­hej strane zábava, keďže práca so star­tupmi nás úprimne baví. No a v nepo­sled­nom rade je to moti­vá­cia pomôcť star­tu­pom vyrásť. Kaž­do­pádne si treba pri­znať, že bez peňazí to ide veľmi ťažko a preto im záro­veň pomá­hame dostať sa k penia­zom.

Je ťažké namie­šať digi­tálnu stra­té­giu kaž­dému star­tupu na mieru? 

Je to hlavne veľmi dôle­žité. Vždy tvo­ríme stra­té­giu na mieru na základe detail­nej ana­lýzy a podľa kon­krét­nych cie­ľov star­tupu. Naše stra­té­gie tak nie sú len výkrikmi do tmy, ale zakla­dajú sa na sme­ro­vaní star­tupu a reál­nych dátach. Takže k tvo­jej otázke – ľahké to nie je, ale keďže vieme, čo máme robiť, doká­žeme to.

Čo pokla­dáš za naj­väč­šiu výzvu a záro­veň za naj­väč­šiu chybu, ktorú star­tupy neus­tále robia?

Trošku si ma pred­be­hol, pre­tože práve chys­tám blog na túto tému. Tých chýb je samoz­rejme viac — naprí­klad to, že majú pocit, že zvládnu všetko v tíme o troch ľuďoch, bez peňazí a kon­krét­nej vízie. Naj­čas­tej­ším prob­lé­mom však podľa mojich skú­se­ností je fakt, že pod­ce­ňujú ana­lýzu a pries­kum trhu. Veľmi ťažko posta­víš dom, keď neprip­ra­víš kva­litné základy.

Dopo­čul som sa, že plá­nu­jete akti­vity Hype čoskoro roz­ší­riť aj o ame­rický trh. Prečo ste sa roz­hodli ísť práve týmto sme­rom?

To sú ešte trošku záku­lisné infor­má­cie, ale áno, skú­šame nejaké akti­vitky aj pre US kli­en­tov. Máme na to nie­koľko dôvo­dov — jed­ným z nich je fakt, že si chceme vybe­rať top pro­jekty, aby sme sami napre­do­vali a doká­zali kli­en­tom pri­ná­šať stále lep­šie výsledky. Tiež si na ame­ric­kom trhu postupne budu­jeme sieť kon­tak­tov, aby sme tu mohli pomôcť pre­sa­diť sa aj slo­ven­ským star­tu­pom.

Aké sú vaše plány do budúcna?

Okrem neus­tá­leho hľa­da­nia kva­lit­ných ľudí a spúš­ťa­nia akti­vít na US trhu, pri­pra­vu­jeme aj ďal­šie pro­jekty. One­dlho sa ich dozve­dia aj čita­te­lia Star­tI­tUp :)

Akých ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Takých, ktorí sa neboja zama­kať, majú pozi­tívny vzťah k star­tu­pom, tech­no­ló­giám a v mar­ke­tingu sú doma. No a samoz­rejme to musia byť tímoví hráči, ktorí sa vždy sna­žia spra­viť niečo navyše. Sme ako taká kre­a­tívna talian­ska rodina. :)

Tvoj bežný deň v Hype vyzerá…? :)

Môj bežný deň vyzerá nasle­dovne — ráno sa zobu­dím (Thank you, cap­tain Obvi­ous!), zacvi­čím si, nara­ňaj­ku­jem sa a idem do práce. Spolu si sad­neme nad plán dňa a roz­de­líme si úlohy. Potom vymýš­ľam stra­té­gie, pri­pra­vu­jem pre­zen­tá­cie, stre­tá­vam sa kli­entmi a brains­tor­mu­jeme s tímom, až kým nie je hotové to, čo hotové byť má. No a večer sa vrá­tim k pria­teľke, prí­padne kuk­neme Top­Gun a idem spať.

Čo Hype odka­zuje star­tu­pom?

Neza­bú­dajte na pries­kum trhu a nebojte sa zaris­ko­vať a mys­lieť mimo ška­tuľe. Ak sa chcete s nami stret­núť a pora­diť sa o vašej stra­té­gii, kľudne sa nám ozvite.

Zdroj: hype.sk

Pridať komentár (0)