Hyper­lo­op Tech­no­lo­gies má svoj­ho CEO a fun­go­vať bude už o rok!

Alexandra Dulaková / 16. septembra 2015 / Tech a inovácie

Veľ­ko­le­pé vízie z diel­ne Elo­na Mus­ka ešte nikdy nema­li také výraz­né kon­tú­ry ako dnes. Majú nové­ho CEO, šted­ré dotá­cie, pro­mi­nent­ných čle­nov rady a veľ­mi kon­krét­ne dátu­my rea­li­zá­cie.

Hyper­lo­op Tech­no­lo­gies sú na sve­te len rok a už sa vidia na pie­des­tá­li tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. To naj­mä kvô­li šted­rým inves­to­rom, kto­rí do nich nevá­ha­li vlo­žiť svo­ju nádej a mili­ó­ny. Tých má na kon­te fir­ma už tak­mer 80 a vďa­ka nim si posta­vi­la troj akro­vý kam­pus v blíz­kos­ti Los Ange­les, kde chcú prvú dvoj míľo­vú stav­bu Hyper­lo­opu tes­to­vať.

Okrem toho má Hyper­lo­op Tech­no­lo­gies aj ďal­šie veľ­ké eso: nové­ho CEO, Roba Llo­y­da, kto­rý pred­tým šéfo­val spo­loč­nos­ti Cis­co a uro­bil z nej počas svo­jej 20 roč­nej kari­é­ry sve­to­vý biz­nis. Cel­ko­vo je v spo­loč­nos­ti zatiaľ len 50 zamest­nan­cov, no ich počet sa má pod­ľa Llo­y­da zásad­ne zvý­šiť. Čo sa týka ich kva­li­fi­ko­va­nos­ti, roz­hod­ne neza­os­tá­va­jú za kon­ku­rent­mi. Vo výbo­ro­vej rade majú nejed­né­ho úspeš­né­ho foun­de­ra a dokon­ca aj býva­lé­ho zamest­nan­ca Bie­le­ho domu – kon­krét­ne ex zástup­cu náčel­ní­ka štá­bu. Ak sa im poda­rí v aku­tál­nom kole finan­co­va­nia zís­kať avi­zo­va­ných 80 mili­ó­nov, Hyper­lo­opo­vá drá­ha by mala urieť svet­lo sve­ta už na kon­ci roku 2016, maxi­mál­ne na začiat­ku 2017.

Rob Llo­yd

No nie sú jedi­ní. Exis­tu­jú aj spo­loč­nos­ti so zará­ža­jú­co podob­ný­mi náz­va­mi – naprí­klad Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies – pre kto­rú momen­tál­ne pra­cu­je mini­mál­ne 400 ľudí, a kto­rá záro­veň plá­nu­je drá­hu dokon­čiť tiež budú­ci rok. Jed­ným z roz­die­lov medzi Llo­y­do­vou fir­mou a tými ostat­ný­mi je, že Hyd­ro­lo­op Tech­no­lo­gies chcú na prvej ver­zii pre­ná­šať tovar, nie ľudí. Toto roz­hod­nu­tie verej­nosť urči­te pri­ví­ta, keď­že o bez­peč­nos­ti podob­né­ho tran­s­por­tu exis­tu­jú mno­hé pochyb­nos­ti. Ale Llo­yd pred­po­kla­dá, že pri úspeš­nom vývi­ne sa one­dl­ho vyvi­nie aj ver­zia dosta­toč­ne spo­ľah­li­vá pre ľud­ských pasa­žie­rov.

Nad budúc­nos­ťou Mus­ko­vých pred­stáv teda momen­tál­ne visí otáz­nik. Časom sa uká­že, kto­rý pro­jekt zho­to­ví svoj pro­jekt ako prvý, kto­rý sa s prak­tic­ký­mi výzva­mi popa­su­je naj­lep­šie a kto­rý tak uro­bí za čo naj­vý­hod­nej­šie nákla­dy.

Zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)