Hyper­loop Tech­no­lo­gies má svojho CEO a fun­go­vať bude už o rok!

Alexandra Dulaková / 16. septembra 2015 / Tech a inovácie

Veľ­ko­lepé vízie z dielne Elona Muska ešte nikdy nemali také výrazné kon­túry ako dnes. Majú nového CEO, štedré dotá­cie, pro­mi­nent­ných čle­nov rady a veľmi kon­krétne dátumy rea­li­zá­cie.

Hyper­loop Tech­no­lo­gies sú na svete len rok a už sa vidia na pie­des­táli tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. To najmä kvôli šted­rým inves­to­rom, ktorí do nich nevá­hali vlo­žiť svoju nádej a mili­óny. Tých má na konte firma už tak­mer 80 a vďaka nim si posta­vila troj akrový kam­pus v blíz­kosti Los Ange­les, kde chcú prvú dvoj míľovú stavbu Hyper­lo­opu tes­to­vať.

Okrem toho má Hyper­loop Tech­no­lo­gies aj ďal­šie veľké eso: nového CEO, Roba Llo­yda, ktorý pred­tým šéfo­val spo­loč­nosti Cisco a uro­bil z nej počas svo­jej 20 roč­nej kari­éry sve­tový biz­nis. Cel­kovo je v spo­loč­nosti zatiaľ len 50 zamest­nan­cov, no ich počet sa má podľa Llo­yda zásadne zvý­šiť. Čo sa týka ich kva­li­fi­ko­va­nosti, roz­hodne neza­os­tá­vajú za kon­ku­rentmi. Vo výbo­ro­vej rade majú nejed­ného úspeš­ného foun­dera a dokonca aj býva­lého zamest­nanca Bie­leho domu – kon­krétne ex zástupcu náčel­níka štábu. Ak sa im podarí v aku­tál­nom kole finan­co­va­nia zís­kať avi­zo­va­ných 80 mili­ó­nov, Hyper­lo­opová dráha by mala urieť svetlo sveta už na konci roku 2016, maxi­málne na začiatku 2017.

Rob Lloyd

No nie sú jediní. Exis­tujú aj spo­loč­nosti so zará­ža­júco podob­nými náz­vami – naprí­klad Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies – pre ktorú momen­tálne pra­cuje mini­málne 400 ľudí, a ktorá záro­veň plá­nuje dráhu dokon­čiť tiež budúci rok. Jed­ným z roz­die­lov medzi Llo­y­do­vou fir­mou a tými ostat­nými je, že Hyd­ro­loop Tech­no­lo­gies chcú na prvej ver­zii pre­ná­šať tovar, nie ľudí. Toto roz­hod­nu­tie verej­nosť určite pri­víta, keďže o bez­peč­nosti podob­ného tran­s­portu exis­tujú mnohé pochyb­nosti. Ale Lloyd pred­po­kladá, že pri úspeš­nom vývine sa one­dlho vyvi­nie aj ver­zia dosta­točne spo­ľah­livá pre ľud­ských pasa­žie­rov.

Nad budúc­nos­ťou Mus­ko­vých pred­stáv teda momen­tálne visí otáz­nik. Časom sa ukáže, ktorý pro­jekt zho­toví svoj pro­jekt ako prvý, ktorý sa s prak­tic­kými výzvami popa­suje naj­lep­šie a ktorý tak urobí za čo naj­vý­hod­nej­šie náklady.

Zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)