Hyper­loop už nie je iba na papieri: Prvé testy dopadli na výbornú!

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 12. mája 2016 / Tools a produktivita

Vízia Hyper­lo­opu naberá reálne kon­túry.

Reč je o doprav­nom pros­triedku budúc­nosti – Hyper­lo­ope. Ten má ako prvé spo­jiť ame­rické mestá Los Ange­lesSan Fran­cisco.

Test spo­čí­val vo vypus­tení kovo­vých saní pohá­ňa­ných mag­ne­tic­kým urých­ľo­va­čom po skú­šob­nej dráhe. Hyper­loop doká­zal zrých­liť z nuly na 160 km/h za 1,1 sekundy.

V potrubí má zaria­de­nie dosa­ho­vať rých­losť 1200 km/h.

Čo o plá­noch ďalej vieme je to, že trať bude navr­hnutá do potru­bia tvaru leža­tej osmičky a pros­trie­dok bude využí­vať silu stla­če­ného vzdu­chu a mag­ne­tizmu

Hyper­loop je sku­točný a vzniká práve teraz,” pove­dal pred skúš­kou šéf spo­loč­nosti Hyper­loop One, Rob Lloyd.

3059817-poster-p-hyperloop-test

foto: fastcompany.com

Elon Musk počíta s tým, že náklady na trať medzi ame­ric­kými mes­tami by nemali pre­siah­nuť hra­nicu 6 miliárd dolá­rov, čo je pri­bližne desa­tina nákla­dov, ktoré by boli potrebné pre stavbu trate na rých­lov­laky. Odbor­níci sú voči jeho víziam skep­tickí, no ak sa mu ich podarí napl­niť, tak dokáže pre­pra­viť ľudí tri­krát rých­lej­šie ako superv­laky.

Ostáva len čakať, že pri slo­vách neos­tane ani pri plá­noch na spo­je­nie Bra­ti­slava-Vie­deň.

9344947_hyperloop-one-will-conduct-a-propulsion_f55356fd_m

foto: notey.com

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: dailyreadlist.com

Pridať komentár (0)