Hyun­dai má elek­tro­bus, kto­rý sa nabi­je za hodi­nu

Timotej Vančo / 16. júna 2017 / Auto

Auto­mo­bil­ky koneč­ne chá­pu, že pou­ží­va­nie elek­tro­mo­to­rov v ich vozid­lách nepo­má­ha len pri zni­žo­va­ní emi­sií.

Po mno­hých špe­ku­lá­ciách, Kórej­ská auto­mo­bil­ka Hyun­dai koneč­ne uká­za­la sve­tu ich prvý pro­to­typ maso­vo vyrá­ba­né­ho elek­tric­ké­ho auto­bu­su. Jeho meno je Elec City. Vďa­ka baté­rii s kapa­ci­tou 256 kWh má pod­ľa spo­loč­nos­ti Hyun­dai dojazd až 250 km. Sprá­va agen­tú­ry Yon­hap hovo­rí, že auto­bus môže byť úpl­ne nabi­tý dokon­ca za nie­čo vyše jed­nu hodi­nu. Hyun­dai plá­nu­je spus­tiť maso­vú výro­bu auto­bus v roku 2018.

foto: hyundai.com

Hoci je kapa­ci­ta, kto­rú uvie­dol Hyun­dai, viac ako dvoj­ná­sob­ná opro­ti ich prvot­ným ozná­me­niam, stá­le je to ďale­ko od kon­ku­renč­né­ho mode­lu od ame­ric­kej fir­my Pro­ter­ra. Oni majú svoj vlast­ný výtvor s náz­vom Cata­lyst E2, kto­rý má masív­nu baté­riu s kapa­ci­tou 660 kWh a uvá­dza­ným dojaz­dom až 500 km jaz­dy po uli­ciach na jed­no nabi­tie. Ich elek­tric­ký auto­bus by mal začať jaz­diť po ces­tách už v tom­to roku.

foto: theverge.com

Nie je jas­né, či Hyun­dai nie­ke­dy pri­ne­sie svoj auto­bus aj do Sever­nej Ame­ri­ky, ale ak to uro­bí, Pro­ter­ra nebu­de ich jedi­ná kon­ku­ren­cia. Čín­sky výrob­ca BYD už pre­dal nie­koľ­ko auto­bu­sov v Kali­for­nii. Kanad­ská spo­loč­nosť Gre­en­Po­wer sa tak­tiež zau­jí­ma o podob­nú oblasť. CEO Tes­ly, Elon Musk, dokon­ca hovo­ril o myš­lien­ke vytvo­re­nia tune­lov pod Los Ange­les. Mie­ra spo­koj­nos­ti s elek­tric­ký­mi auto­bus­mi by mala postup­ne naras­tať. Elek­tric­ké auto­bu­sy budú lac­nej­šie a lep­šie. Tak­tiež pod­ľa nedáv­nej štú­die na uni­ver­zi­te v Kolum­bii doká­za­li, že by mes­tá ušet­ri­li penia­ze na dlhých tra­tiach.

foto: hyundai.com

Hyun­dai, rov­na­ko ako mno­ho ďal­ších auto­mo­bi­liek, poma­ly zvy­šu­je počet elek­tric­kých vozi­diel, kto­ré zača­li v posled­ných rokoch vyrá­bať. Ich naj­zná­mej­ší výtvor v tej­to oblas­ti je elek­tro­mo­bil s náz­vom Loniq. Je to sedan, kto­rý je pre­dá­va­ný v troch varian­toch: hyb­rid­ný, hyb­rid­ný s mož­nos­ťou nabí­ja­nia a celý elek­tric­ký. Spo­loč­nosť tiež sľú­bi­la, že v roku 2018 pred­sta­via ďal­šie elek­tric­ké vozid­lo, kto­ré by malo byť schop­né prejsť dlhé vzdia­le­nos­ti.

Zdroj člán­ku: theverge.com

Pridať komentár (0)