Ian Bacon sa pri­po­jil k Aero­Mo­bilu ako prog­ra­mový mana­žér

Alexandra Dulaková / 1. októbra 2015 / Tools a produktivita

Aero­Mo­bil ohlá­sil ďal­šie roz­ší­re­nie svojho medzi­ná­rod­ného tímu. V súvis­losti s prá­cou na cer­ti­fi­ká­cii vozidla, spo­loč­nosť pri­jala skú­se­ného inži­niera Iana Bacona, ktorý pri­náša roz­siahle skú­se­nosti z auto­mo­bi­lo­vého výskumu a vývoja.

Inži­nier­ska kari­éra Iana Bacona zahŕňa via­ceré oblasti auto­mo­bi­lo­vej bez­peč­nosti a dizajnu. Jeho pred­chá­dza­júce skú­se­nosti s vlád­nymi regu­lá­ciami a naria­de­niami, vrá­tane skú­se­ností z kľú­čo­vej pozí­cie v spo­loč­nosti McLa­ren, mu vytvo­rili výborné miesto v rôz­no­ro­dom tíme odbor­ní­kov, ktorí pra­cujú na zre­a­li­zo­vaní vízie Aero­Mo­bilu.

Ian s jeho roz­siah­lou exper­tí­zou v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle, jeho nad­še­ním pre ino­vá­ciu a vývoj vozi­diel, bude roz­hodne prí­no­som v našom tíme.“ – pove­dal Juraj Vacu­lík, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Aero­Mo­bilu.

Počas prvých pia­tich rokoch v odvetví sa Ian veno­val roz­voju svo­jej pro­fe­si­onál­nej exper­tízy a zís­kal tituly BEng v stro­jár­stve a MSc v pokro­či­lých výrob­ných sys­té­moch na uni­ver­zite v Tees­side. V roku 2008 sa stal auto­ri­zo­va­ným inži­nie­rom vďaka štú­diu v Inšti­túte Stro­jár­skych Inži­nie­rov a neskôr pra­co­val na Minis­ter­stve dopravy Veľ­kej Bri­tá­nie. Jeho úlohy boli rôz­no­rodé od ria­de­nia kva­lity až po cer­ti­fi­ká­ciu vozidiel.7

V období rokov 2005 a 2009 Ian zís­kal význam­nej­šie posta­ve­nie v rámci Minis­ter­stva dopravy, keď doze­ral na zave­de­nie vlád­nych ini­cia­tív ohľadne zvý­še­nia bez­peč­nosti na ces­tách. Vie­dol tím viac ako 200 výkon­ných pra­cov­ní­kov, ktorí zaviedli tieto nové pra­vidlá bez­peč­nosti.

Počas nasle­du­jú­cich rokov sa Ian veno­val, v rôz­nych mana­žér­skych pozí­ciách, tech­no­lo­gic­kému manaž­mentu a výrobe. Ian pra­co­val v spo­loč­nosti McLa­ren Auto­mo­tive od roku 2009 na pozí­cii Senior Engi­neer, ktorý bol priamo zod­po­vedný za cel­kový cer­ti­fi­kačný a emisný prog­ram moto­rov modelu MP4-12C od fázy kon­ceptu až po pro­duk­ciu počas 18. mesia­cov. Ian záro­veň stra­te­gicky pomá­hal pri budo­vaní vzťa­hov s medzi­ná­rod­nými vlád­nymi agen­tú­rami v rámci eko­lo­gic­kých pred­pi­sov “Green House Gas” v USA a EU.

Ian pri­chá­dza do Aero­Mo­bilu z brit­skej aso­ciá­cie Society of Motor Manu­fac­tu­rers and Tra­ders (SMMT), ktorá sa zaoberá pod­po­rou auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu. V SMMT pra­co­val od roku 2011 ako Senior Tech­ni­cal Mana­ger a jeho úlo­hou bolo ria­diť pro­jekty novej gene­rá­cie pred­pi­sov pre auto­mo­bi­lové regu­lá­cie a štan­dardy, ktoré boli pre­jed­ná­vané na medzi­ná­rod­ných úrov­niach.

Stal sa tiež vyhľa­dá­va­ným porad­com vrcho­lo­vých manaž­men­tov v auto­mo­bi­lo­vom prie­mysle a pomá­hal hod­no­tiť ino­vá­cie v odvetví z pohľadu ich súladu s regu­lá­ciou.

Zdroj: Aero­mo­bil Press 

Pridať komentár (0)