#ibm4s­tar­tup pri­ne­sie hac­kat­hon aj k nám do Rubi­xLab-u!

František Boršík / 6. marec 2015 / Tools a produktivita

IBM v rámci ini­cia­tívy #ibm4s­tar­tup (a popu­lár­neho hash­tagu) pri­náša hac­kat­hon Cityhack.cz nie len do Brna, ale i k nám na Slo­ven­sko, do Bra­ti­slavy!

Hlavná uda­losť v Brne bude v dňoch 27.3. — 29.3. 2015, bude sa páchať v JIC, čo je skratka skrý­va­júca Jiho­mo­rav­ské Ino­vační Cen­trum, ktoré už roky pôsobí v ČR. Naše kraje a poli­tici by sa mali inšpi­ro­vať, a podobnú ini­cia­tívu vytvo­riť tiež.

V Brne pôjde o zada­nie, ktoré zadá účast­ni­kom mes­tom. Aké? Nechajte sa prek­va­piť, a prí­padne sa nevá­hajte pri­hlá­siť - o lís­tky je záu­jem, tak netreba váhať. 

Témou budú “smart cities”, alebo po našom, “inte­li­gentné mestá”. Účast­níci dostanú k dis­po­zí­cii naj­nov­šie tech­no­ló­gie od IBM, ako IBM Blu­e­mix, IBM Wat­son Ana­ly­tics a pod., no pri­dajú sa i ďalší har­dware-ový par­tneri. Tímy budú následne podľa zadaní pra­co­vať na rôz­nych pro­to­ty­poch pre “inte­li­gentné mestá”. Môžete sa tešiť na veľa skve­lých men­to­rov a vizi­oná­rov nie len z IBM.

Vďaka pro­ak­tí­vite a tvr­dej práci ľudí zo slo­ven­ského Rubix Lab–u dostane jeden tým zo Slo­ven­ska, ktorý vyhrá bra­ti­slav­ské pred­kolo, vstup zdarma na hlavné podu­ja­tie v Brne. 

V Bra­ti­slave sa to všetko udeje už v dňoch 14 – 15.3. 2015 pod náz­vom Rubi­xLab Open­ning & Hac­kat­hon: Smart Cities. Na podu­jatí sa zúčastní 30 – 35 ľudí, a tak sa v prí­pade záujmu regis­trujte čo naj­skôr, a pri­dajte ruku k dielu pri vytvá­raní budúc­nosti našich moder­ných a sebes­tač­ných miest!

Pridať komentár (0)