Ice Buc­ket Chal­len­ge hýbe sve­tom!

Kika Besedičová / 14. augusta 2014 / Zaujímavosti

Všet­ci si pamä­tá­me, keď pred časom vznik­la ini­cia­tí­va vypiť pred kame­rou čo naj­rých­lej­šie pivo a posu­núť túto výzvu ďal­ším kama­rá­tom cez sociál­nu sieť. Bolo to fun, no nema­lo to hlb­ší zmy­seľ, než sa nadrb­kať a nechať nadrb­kať svo­jich kama­rá­tov :).

Nepreš­lo tak vela času a máme tu ďal­ší podob­ný chal­len­ge, no ten­to sa posú­va aj medzi sve­to­vý­mi eli­ta­mi a nesie v sebe cha­ri­ta­tív­ny mes­sa­ge.

V posled­nom mesia­ci sa dostal aj do sve­ta najvp­lyv­nej­ších spo­loč­nos­tí — výzva, kto­rá sa volá Ice Buc­ket Chal­len­ge. CEO’s tech firiem, verej­né oso­by, celeb­ri­ty, ale aj bež­ní ľudia šíria túto výzvu a necha­va­jú si schla­diť hla­vu veľ­kým sudom stu­de­nej vody. Táto ini­cia­tí­va vznik­la na pod­po­ru pove­do­mia o cho­ro­be ALS (Amy­ot­ro­fic­ká late­rál­na skle­ró­za).

CEO Mic­ro­soft Satya Nadel­la vče­ra posu­nul výzvu šéfom spo­loč­nos­tí Goog­le (Lar­ry Page) a Ama­zon (Jeff Bez­os) aby spra­vi­li to isté. Mark Zuc­ker­berg to už má za sebou, veď pozri­te sa sami.:)

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)