Ice Buc­ket Chal­lenge hýbe sve­tom!

Kika Besedičová / 14. augusta 2014 / Zaujímavosti

Všetci si pamä­táme, keď pred časom vznikla ini­cia­tíva vypiť pred kame­rou čo naj­rých­lej­šie pivo a posu­núť túto výzvu ďal­ším kama­rá­tom cez sociálnu sieť. Bolo to fun, no nemalo to hlbší zmy­seľ, než sa nadrb­kať a nechať nadrb­kať svo­jich kama­rá­tov :).

Neprešlo tak vela času a máme tu ďalší podobný chal­lenge, no tento sa posúva aj medzi sve­to­vými eli­tami a nesie v sebe cha­ri­ta­tívny mes­sage.

V posled­nom mesiaci sa dostal aj do sveta najvp­lyv­nej­ších spo­loč­ností — výzva, ktorá sa volá Ice Buc­ket Chal­lenge. CEO’s tech firiem, verejné osoby, celeb­rity, ale aj bežní ľudia šíria túto výzvu a necha­vajú si schla­diť hlavu veľ­kým sudom stu­de­nej vody. Táto ini­cia­tíva vznikla na pod­poru pove­do­mia o cho­robe ALS (Amy­ot­ro­fická late­rálna skle­róza).

CEO Mic­ro­soft Satya Nadella včera posu­nul výzvu šéfom spo­loč­ností Google (Larry Page) a Ama­zon (Jeff Bezos) aby spra­vili to isté. Mark Zuc­ker­berg to už má za sebou, veď pozrite sa sami.:)

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)