Ich technológia funguje lepšie ako človek. Na Slovensko priniesli revolúciu

Amer Owaida / 18. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Tatra Banka pri­niesla na Slo­ven­sko niečo ne­ví­dané
  • Ich bio­met­rické ove­re­nie vraj fun­guje lep­šie ako člo­vek
  • My sme zis­ťo­vali viac!

Ne­dávno sme vám na na­šom por­táli pred­sta­vili no­vinku z dielne Tatra Banky. Bolo to ot­vo­re­nie ban­ko­vého účtu pro­stred­níc­tvom ap­li­ká­cie, ktorá vy­uží­vala tvá­rovú bio­met­riu. My sme túto re­vo­lučnú no­vinku otes­to­vali, a boli sme z jej vý­konu veľmi prí­jemne prek­va­pení. Po jej otes­to­vaní, nás za­pla­vila vlna otá­zok o tom, ako sa­motná ap­li­ká­cia fun­guje a ako Tatra Banka pri­stu­puje k ove­ro­va­niu týchto úda­jov.

Roz­hodli sme sa teda o tejto no­vinke zis­tiť viac. Preto sme si na roz­ho­vor pri­zvali od­bor­níka z Tatra Banky. Za­sta­vil sa u nás Du­šan Sli­mák, ve­dúci od­de­le­nia im­ple­men­tá­cie úve­rov, kto­rého sme k tejto téme vy­spo­ve­dali. Vy­svet­lil nám, ako celá tech­no­ló­gia fun­guje, čo stálo za jej vý­vo­jom a ako bio­met­rické údaje vy­hod­no­cujú. Viac o tom sa už do­zvieš v na­šom vi­deu.

Pridať komentár (0)