iCol­lege: Český vzde­lá­vací prog­ram, ktorý vycho­váva inter­ne­to­vých pod­ni­ka­te­ľov

Alexandra Dulaková / 11. januára 2016 / Business

V roku 2011 sa sku­pina úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov, men­to­rov, odbor­ní­kov aj star­tu­pis­tov v Česku roz­hodla uži­točné poznatky z oblasti pod­ni­ka­nia vrámci inter­netu spo­jiť do kom­pakt­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu a ponúk­nuť ho verej­nosti. Dnes je z ich nápadu čoraz oce­ňo­va­nejší semes­trálny prog­ram, ktorý spája pop­red­ných pod­ni­ka­te­ľov a lek­to­rov miest­nej scény s dych­ti­vou kli­en­te­lou z Česka aj Slo­ven­ska.

Za deväť vyuču­jú­cich dní, ktoré sú pro­por­ci­onálne roz­de­lené po dobu nie­koľ­kých mesia­cov, sľu­bujú zakla­da­te­lia NWJ1009

iCol­lege je odra­zo­vým mos­tí­kom pre talen­to­va­ných ľudí, ktorí chcú v IT biz­nise niečo doká­zať,“ zhr­nul zámer svojho pro­jektu Jan Bárta, pod­ni­ka­teľ a inves­tor, ktorý je záro­veň hlav­ným zakla­da­te­ľom iCol­lege. „Niečo podobné v čes­kom IT eko­sys­téme chý­balo a preto je iCol­lege veľ­kým prí­no­som pre celú komu­nitu,“ dodal.czech crunch foto

Stačí však deväť dní na to, aby bol nie­kto schopný sám pod­ni­kať? iCol­lege síce tvrdí, že na štu­den­tov nemajú žiadne špe­ci­fické požia­davky čo sa týka vedo­mostí a vzde­la­nia, jed­no­značne ale vyža­dujú aktívnu spo­lu­prácu a snahu, keďže okrem prí­tom­nosti na devia­tich lek­ciách musia absol­venti v prie­behu semes­tra na základe zís­ka­ných vedo­mostí a schop­ností vypra­co­vať a odpre­zen­to­vať vlastný pro­jekt. Pri pri­hlá­sení to môže byť len myš­lienka, alebo dokonca uce­lený pro­dukt, dôle­žité však je, aby pri jej vypra­co­vaní jed­not­livci pra­co­vali práve s tým, čo sa počas lek­cií naučia. Nápl­ňami jed­not­li­vých „domá­cich úloh“ je po lek­cii svoj pro­jekt posu­núť o niečo ďalej, dačo nové doň zakom­po­no­vať, alebo sa naň jed­no­du­cho pozrieť z iného uhla. Aktívnu pomocnú ruku pri­tom podá­vajú nie­len lek­tori, ale aj ostatní štu­denti. A aj keď sa na pro­jekte musí usi­lovne pra­co­vať, na konci nemusí nevy­hnutne byť vo svo­jej finál­nej forme.

NWJ3798-e1427751550272

Čo sa týka kon­krét­nej náplne devia­tich vyučo­va­cích dní, dokopy sú štyri. Prvý sa venuje manaž­mentu a pod­ni­ka­niu, v rámci kto­rého sa štu­denti učia vytvo­riť dlho­dobo funkčný a udr­ža­teľný biz­ni­sový model z práv­neho, finanč­ného, ľud­ského, či webo­vého hľa­diska.

Vrámci tech­no­ló­gií a nástro­jov síce neučia prog­ra­mo­vať, ale sa skôr sna­žia všte­piť základy web­de­signu a vývoja, pop­rí­pade ako uva­žo­vať pri rôz­nych for­mách inter­ne­to­vých domén a ako tieto pred­stavy kom­pe­tent­ným správne odko­mu­ni­ko­vať. Ďalej sa štu­denti vrámci osob­ného roz­voja a pre­zen­tá­cie učia vystu­po­vať nie­len verejne, ale aj písomne, a to bez zby­toč­ných fráz a omá­čok, tak, aby sa vedeli pre­dať a záro­veň správne zvlá­dali svoj time mana­ge­ment. V posled­nom rade mar­ke­ting a sociálne média učia, ako svoj pro­dukt alebo biz­nis pre­sa­diť a pre­dať na rôz­nych inter­ne­to­vých strán­kach a for­má­toch.

NWJ6361

Náplň vyučo­va­cích blo­kov však nie je len o teore­tic­kých pred­náš­kach, ale aj o lek­to­roch, ktorí naopak pri­ná­šajú poznatky priamo z praxe, ako aj hos­tia, s kto­rými sa zase orga­ni­zujú besedy aj dis­ku­sie a kto­rých sa musia hlavne pýtať samotní štu­denti. Medzi lek­to­rov pat­ria pod­ni­ka­te­lia, fre­e­lan­ceri či star­tu­pisti zo skú­se­nos­ťami z IBM, Social Bakers, či Atlas.cz, ako aj odbor­níci na ľud­ské zdroje, reklamu, pora­den­stvo, IT, či právo. Medzi hos­ťami sa zase nájdu ľudia z Google, Brand Embassy, Shipito.cz, Seznam.cz, či Voda­fone. Dokonca sa medzi nimi nachá­dza Andrej Kiska mladší, ktorý vystu­puje ako špe­cia­lista na tech­no­lo­gicky orien­to­vané star­tupy a par­tner spo­loč­nosti Credo Ven­tu­res.

Ročne sa celý prog­ram odo­hrá dva­krát a vždy vyškolí pri­bližne 30 absol­ven­tov. Jeho cena je 22 990 čes­kých korún, čo je pri­bližne 850 euro. A aj keď sa obsah kuri­kula sa javí veľmi uce­lene, je jasné, že sám o sebe na vytvo­re­nie úspeš­ného pod­ni­ka­teľa nestačí a že každý štu­dent sa na svo­jom vývoji a raste musí aktívne podie­ľať aj sám. iCol­lege je v tom však veľmi uži­toč­nou pomoc­nou rukou, alebo, ako sám pove­dal Jan Bárta, odra­zo­vým mos­tí­kom.

Viac infor­má­cii, pop­rí­pade rovno mož­nosť odo­vzdať pri­hlášku na: http://www.icollege.cz.

10372048_857381120958008_1240518861381542802_n

Pridať komentár (0)