iCol­le­ge: Čes­ký vzde­lá­va­cí prog­ram, kto­rý vycho­vá­va inter­ne­to­vých pod­ni­ka­te­ľov

Alexandra Dulaková / 11. januára 2016 / Business

V roku 2011 sa sku­pi­na úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov, men­to­rov, odbor­ní­kov aj star­tu­pis­tov v Čes­ku roz­hod­la uži­toč­né poznat­ky z oblas­ti pod­ni­ka­nia vrám­ci inter­ne­tu spo­jiť do kom­pakt­né­ho vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu a ponúk­nuť ho verej­nos­ti. Dnes je z ich nápa­du čoraz oce­ňo­va­nej­ší semes­trál­ny prog­ram, kto­rý spá­ja pop­red­ných pod­ni­ka­te­ľov a lek­to­rov miest­nej scé­ny s dych­ti­vou kli­en­te­lou z Čes­ka aj Slo­ven­ska.

Za deväť vyuču­jú­cich dní, kto­ré sú pro­por­ci­onál­ne roz­de­le­né po dobu nie­koľ­kých mesia­cov, sľu­bu­jú zakla­da­te­lia NWJ1009

iCol­le­ge je odra­zo­vým mos­tí­kom pre talen­to­va­ných ľudí, kto­rí chcú v IT biz­ni­se nie­čo doká­zať,“ zhr­nul zámer svoj­ho pro­jek­tu Jan Bár­ta, pod­ni­ka­teľ a inves­tor, kto­rý je záro­veň hlav­ným zakla­da­te­ľom iCol­le­ge. „Nie­čo podob­né v čes­kom IT eko­sys­té­me chý­ba­lo a pre­to je iCol­le­ge veľ­kým prí­no­som pre celú komu­ni­tu,“ dodal.czech crunch foto

Sta­čí však deväť dní na to, aby bol nie­kto schop­ný sám pod­ni­kať? iCol­le­ge síce tvr­dí, že na štu­den­tov nema­jú žiad­ne špe­ci­fic­ké požia­dav­ky čo sa týka vedo­mos­tí a vzde­la­nia, jed­no­znač­ne ale vyža­du­jú aktív­nu spo­lu­prá­cu a sna­hu, keď­že okrem prí­tom­nos­ti na devia­tich lek­ciách musia absol­ven­ti v prie­be­hu semes­tra na zákla­de zís­ka­ných vedo­mos­tí a schop­nos­tí vypra­co­vať a odpre­zen­to­vať vlast­ný pro­jekt. Pri pri­hlá­se­ní to môže byť len myš­lien­ka, ale­bo dokon­ca uce­le­ný pro­dukt, dôle­ži­té však je, aby pri jej vypra­co­va­ní jed­not­liv­ci pra­co­va­li prá­ve s tým, čo sa počas lek­cií naučia. Nápl­ňa­mi jed­not­li­vých „domá­cich úloh“ je po lek­cii svoj pro­jekt posu­núť o nie­čo ďalej, dačo nové doň zakom­po­no­vať, ale­bo sa naň jed­no­du­cho pozrieť z iné­ho uhla. Aktív­nu pomoc­nú ruku pri­tom podá­va­jú nie­len lek­to­ri, ale aj ostat­ní štu­den­ti. A aj keď sa na pro­jek­te musí usi­lov­ne pra­co­vať, na kon­ci nemu­sí nevy­hnut­ne byť vo svo­jej finál­nej for­me.

NWJ3798-e1427751550272

Čo sa týka kon­krét­nej nápl­ne devia­tich vyučo­va­cích dní, doko­py sú šty­ri. Prvý sa venu­je manaž­men­tu a pod­ni­ka­niu, v rám­ci kto­ré­ho sa štu­den­ti učia vytvo­riť dlho­do­bo funkč­ný a udr­ža­teľ­ný biz­ni­so­vý model z práv­ne­ho, finanč­né­ho, ľud­ské­ho, či webo­vé­ho hľa­dis­ka.

Vrám­ci tech­no­ló­gií a nástro­jov síce neučia prog­ra­mo­vať, ale sa skôr sna­žia všte­piť zákla­dy web­de­sig­nu a vývo­ja, pop­rí­pa­de ako uva­žo­vať pri rôz­nych for­mách inter­ne­to­vých domén a ako tie­to pred­sta­vy kom­pe­tent­ným správ­ne odko­mu­ni­ko­vať. Ďalej sa štu­den­ti vrám­ci osob­né­ho roz­vo­ja a pre­zen­tá­cie učia vystu­po­vať nie­len verej­ne, ale aj písom­ne, a to bez zby­toč­ných fráz a omá­čok, tak, aby sa vede­li pre­dať a záro­veň správ­ne zvlá­da­li svoj time mana­ge­ment. V posled­nom rade mar­ke­ting a sociál­ne média učia, ako svoj pro­dukt ale­bo biz­nis pre­sa­diť a pre­dať na rôz­nych inter­ne­to­vých strán­kach a for­má­toch.

NWJ6361

Náplň vyučo­va­cích blo­kov však nie je len o teore­tic­kých pred­náš­kach, ale aj o lek­to­roch, kto­rí naopak pri­ná­ša­jú poznat­ky pria­mo z pra­xe, ako aj hos­tia, s kto­rý­mi sa zase orga­ni­zu­jú bese­dy aj dis­ku­sie a kto­rých sa musia hlav­ne pýtať samot­ní štu­den­ti. Medzi lek­to­rov pat­ria pod­ni­ka­te­lia, fre­e­lan­ce­ri či star­tu­pis­ti zo skú­se­nos­ťa­mi z IBM, Social Bakers, či Atlas.cz, ako aj odbor­ní­ci na ľud­ské zdro­je, rekla­mu, pora­den­stvo, IT, či prá­vo. Medzi hos­ťa­mi sa zase náj­du ľudia z Goog­le, Brand Embas­sy, Shipito.cz, Seznam.cz, či Voda­fo­ne. Dokon­ca sa medzi nimi nachá­dza Andrej Kis­ka mlad­ší, kto­rý vystu­pu­je ako špe­cia­lis­ta na tech­no­lo­gic­ky orien­to­va­né star­tu­py a par­tner spo­loč­nos­ti Cre­do Ven­tu­res.

Roč­ne sa celý prog­ram odo­hrá dva­krát a vždy vyško­lí pri­bliž­ne 30 absol­ven­tov. Jeho cena je 22 990 čes­kých korún, čo je pri­bliž­ne 850 euro. A aj keď sa obsah kuri­ku­la sa javí veľ­mi uce­le­ne, je jas­né, že sám o sebe na vytvo­re­nie úspeš­né­ho pod­ni­ka­te­ľa nesta­čí a že kaž­dý štu­dent sa na svo­jom vývo­ji a ras­te musí aktív­ne podie­ľať aj sám. iCol­le­ge je v tom však veľ­mi uži­toč­nou pomoc­nou rukou, ale­bo, ako sám pove­dal Jan Bár­ta, odra­zo­vým mos­tí­kom.

Viac infor­má­cii, pop­rí­pa­de rov­no mož­nosť odo­vzdať pri­hláš­ku na: http://www.icollege.cz.

10372048_857381120958008_1240518861381542802_n

Pridať komentár (0)