Igor Mar­ko z pro­jek­tu Nové Lido: Náb­re­žie je výklad­ná skri­ňa mes­ta, no Bra­ti­sla­va nevy­uží­va svoj poten­ciál

magazin.novelido.sk / 16. septembra 2016 / Zaujímavosti

Igor Mar­ko je archi­tekt a urba­nis­ta. Jeho lon­dýn­ska fir­ma Marko&Placemakers je jed­ným z via­ce­rých ate­li­é­rov, kto­ré sú zaan­ga­žo­va­né v pro­jek­te stra­te­gic­kej príp­ra­vy novej mest­skej štvr­te na petr­žal­skej stra­ne Duna­ja. Pás zele­né­ho náb­re­žia sa tak sta­ne dôle­ži­tým verej­ným pries­to­rom, kto­rý dopl­ní ďal­šie kva­li­ty novej štvr­te.

Maga­zín Nové Lido sa s ním bavil na tému, čo je to Nové Lido, ako by náb­re­žie moh­lo vyze­rať, a pre­čo by Bra­ti­sla­va mala tej­to čas­ti úze­mia veno­vať zvý­še­nú pozor­nosť.

Čo je to Nové Lido?

Je to ini­cia­tí­va, kto­rá komu­ni­ku­je exis­tu­jú­ce a budú­ce nasta­ve­nia úze­mia vyme­dze­né­ho mos­ta­mi Apol­lo a Sta­rým mos­tom, pri Prí­stav­nom mos­te a Eins­te­i­no­vej. Budú­ce para­met­re roz­ší­re­né­ho mes­ta už defi­no­val plat­ný územ­ný plán, kto­rý vzni­kol pred prí­cho­dom inves­to­rov a súčas­ná rea­li­ta vyža­du­je aktu­ali­zá­ciu.

Neexis­tu­je doko­na­lý územ­ný plán, kto­rý by za súčas­ných pra­vi­diel dyna­mic­ky rea­go­val na dôle­ži­té zme­ny a hlav­ne územ­ný plán neob­sa­hu­je nie­kto­ré dôle­ži­té obsa­ho­vé nasta­ve­nia, kto­ré budú tvo­riť nový cha­rak­ter mies­ta.

Mes­to je orga­nic­ký sub­jekt a kva­li­tu bude do veľ­kej mie­ry určo­vať vzťah budú­cich uží­va­te­ľov k mies­tu. Pries­to­ro­vý základ musí byť dob­re pri­pra­ve­ný a vyvá­že­nie medzi regu­lá­ci­ou a adap­ta­bi­li­tou je zásad­né.

Nemá­me odpo­ve­de na všet­ko a pre­to sme ini­ci­ova­li plat­for­mu Nové Lido tak, aby sme skôr hovo­ri­li o mož­nos­tiach. Je to odváž­ny začia­tok a pokus sti­mu­lo­vať a inšpi­ro­vať všet­kých zain­te­re­so­va­ných. Ini­cia­tí­va Nové Lido nie je petí­ci­ou ani pre­tlá­ča­ním názo­ru. Budú­ca trans­for­má­cia náb­re­žia musí rešpek­to­vať tech­nic­ké a regu­lač­né limi­ty úze­mia.

Otvo­re­ná a sys­té­mo­vá deba­ta by mala spo­jiť odbor­ní­kov a zain­te­re­so­va­ných sta­ke­hol­de­rov (vrá­ta­ne inves­to­rov a vodá­kov). Potre­bu­je­me zada­nie, kto­ré je nie­len sti­mu­lu­jú­ce, ale aj posta­ve­né na finanč­nej rea­li­te.

Car Free LondonPro­jekt Car Free Lon­don, kon­cepč­ná štú­dia náb­re­žia ©Marko&Placemakers

Spo­lu­pra­co­va­li ste na via­ce­rých rie­še­niach náb­re­ží európ­skych miest. Je nie­čo, čím je náb­re­žie v Bra­ti­sla­ve výni­moč­né?

Náb­re­žie v Bra­ti­sla­ve má nevy­uži­tý a nie­ke­dy nevi­di­teľ­ný poten­ciál. Bra­ti­sla­va má veľ­ké šťas­tie, že nemá jed­not­vár­ne, mono­tón­ne náb­re­žie a viem, že mno­hí budú so mnou pole­mi­zo­vať. Náb­re­žie sa vyví­ja­lo frag­men­to­va­ne, čím vznik­li cha­rak­te­ro­vé pries­to­ry, kto­ré sú veľ­mi roz­diel­ne.

Od urba­ni­zo­va­ných čas­tí ako je Euro­vea, cez tra­dič­né náb­re­žia ako je Vajan­ské­ho, až po prí­rod­ne par­ky a nedot­knu­té čas­ti náb­re­žia. Rozp­tyl, kto­rý dve náb­re­žia posky­tu­jú pre Bra­ti­sla­vu, je naozaj obrov­ský a prá­ve v jeho diver­zi­te vidím poten­ciál. Chý­ba nám ale kon­ti­nu­ita a koor­di­ná­cia ďal­šie­ho roz­vo­ja.

Na náb­re­ží je stá­le veľa zabud­nu­tých úze­mí a prá­ve úze­mie býva­lé­ho Lida je jed­ným z nich. Je to úze­mie v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti cen­tra mes­ta, ale je neprí­stup­né a ťaž­ko využi­teľ­né na akú­koľ­vek aj spon­tán­nu akti­vi­tu. Vyrá­stla nám tu kva­li­ta, kto­rú tre­ba využiť a nie zne­užiť.

Ini­cia­tí­va Nové Lido pod­po­ru­je myš­lien­ku ink­lu­zív­ne­ho verej­né­ho pries­to­ru prí­rod­né­ho par­ku s rekre­ač­ným využi­tím. Kom­bi­ná­cia s budú­cou poly­funkč­nou štvr­ťou za hrá­dzou je ide­ál­na. Mno­hé mes­tá takú­to kva­li­tu ume­lo vytvá­ra­jú a my ju máme. Potre­bu­je­me ju cit­li­vo a roz­um­ne využiť.

Nástro­jom zme­ny je kon­štruk­tív­na spo­lo­čen­ská a odbor­ná deba­ta pod vede­ním mes­ta.

Pro­jekt náb­re­žia Hel­sin­ki South Har­bour ©Marko&Placemakers

Aký typ akti­vít je pre túto časť náb­re­žia vhod­ný, aby sa zacho­va­la jeho poin­ta?

Jed­no­znač­ne je to prí­rod­ná kva­li­ta, kto­rá je výni­moč­ná. Taký­to typ prí­rod­né­ho náb­re­žia v cen­trál­nej čas­ti mes­ta v Euró­pe nenáj­de­te. Kaž­dý pries­tor má istú logi­ku a dôvod, pre­čo vzni­kol. Nie je dob­ré nasta­viť rie­še­nie toh­to úze­mia len kon­krét­nym návrhom v zmys­le, že tak­to to bude, páči ale­bo nepá­či. Ľudia sa potom poze­ra­jú na celý pro­jekt len cez obal, bez toho, aby mali infor­má­cie o dôvo­doch, limi­toch a dôle­ži­tých detai­loch návrhu.

Čas­to chý­ba finanč­ná rea­li­ta, kto­rá v koneč­nom dôsled­ku môže rých­lo pre­me­niť efekt­ný návrh na prie­mer­nú a nedo­tia­hnu­tú rea­li­zá­ciu. Tá potom vedie k skla­ma­niu a ďal­šej vlne cyniz­mu a nespo­koj­nos­ti. Úze­mie náb­re­žia je v súčas­nos­ti prí­rod­ným a auten­tic­kým verej­ným pries­to­rom, ale jeho poten­ciál nie je napl­no využi­tý. Som za to, aby sa nepo­ru­ši­la táto auten­ti­ci­ta, a aby bol pries­tor urče­ný všet­kým Bra­ti­slav­ča­nom a nie­len tým, kto­rý majú mož­nosť pre­kri­čať ostat­ných.

Exis­tu­je v prí­stu­poch k revi­ta­li­zá­cii náb­re­žia neja­ký trend typic­ký pre európ­ske met­ro­po­ly?

Spo­je­nie rie­ky s mes­tom je vždy výni­moč­né a vizu­ál­ne atrak­tív­ne. Pohľad­ni­co­vá pano­rá­ma Bra­ti­sla­vy z Tyr­šov­ho náb­re­žia bola a bude scé­nic­kou pozván­kou. Rie­ka a náb­re­žie sú súčas­ťou iden­ti­fi­kač­nej kuli­sy mes­ta. Všet­ky naj­nov­šie pro­jek­ty revi­ta­li­zá­cie ale­bo trans­for­má­cie náb­re­žia pra­cu­jú s tou­to kva­li­tou a sú obsa­ho­vo posta­ve­né na kom­po­no­va­nom zážit­ko­vom pries­to­re. Tak­to sa vytvá­ra mož­nosť dopĺňať exis­tu­jú­cu his­to­ric­kú, a vo veľa prí­pa­doch frag­men­to­va­nú štruk­tú­ru o nové mul­ti­funkč­né náb­rež­né zóny pre rekre­áciu, kul­tú­ru ale­bo šport.

Okrem defi­no­va­ných funkč­ných zón potre­bu­je­me verej­né pries­to­ry, kto­ré sú otvo­re­né voľ­nej inter­pre­tá­cii a spon­tán­nej akti­vi­te tak, aby sa nena­ru­šil kreh­ký balans slo­bo­dy. Ten je pre verej­ný pries­tor fun­da­men­tál­ny.

V Bra­ti­sla­ve je zau­jí­ma­vý výcho­dis­ko­vý stav. Tak ako som spo­mí­nal, kaž­dá časť má iný cha­rak­ter, kaž­dá je nie­čím špe­ci­fic­ká. Do budúc­nos­ti ide naj­mä o to, aby sa všet­ky čas­ti náb­re­žia pre­po­ji­li a dalo sa prejsť pop­ri Duna­ji kon­ti­nu­ál­ne, bez poci­tu stra­ty obsa­ho­vej ale­bo pries­to­ro­vej kva­li­ty. Náb­re­žia sú uka­zo­va­te­ľom vita­li­ty a záro­veň výklad­nou skri­ňou mes­ta. Mes­to demon­štru­je svo­je seba­ve­do­mie navo­nok a aj dovnút­ra.

Pro­jekt náb­re­žia Hel­sin­ki South Har­bour ©Marko&Placemakers

Žije­te v Lon­dý­ne, kto­rý je na náb­re­žiach Tem­že. Ako má Lon­dýn ucho­pe­né spo­je­nie mes­ta a rie­ky?

Keď sa má zná­mi pýta­jú, čo v Lon­dý­ne si majú pozrieť, tak namies­to atrak­cií im vra­vím, nech sad­nú na loď a pre­ve­zú sa pove­dz­me od Lon­don Eye až po Gre­en­wich. Uvi­dia celé mes­to sme­rom od rie­ky. Je to atrak­tív­ne a zau­jí­ma­vé. His­to­ric­ky kaž­dé mes­to vzni­ka­lo od rie­ky, lebo tovar a ľudia pri­chá­dza­li po rie­ke. Tak­že sme­rom od nej vie­te odčí­tať his­to­ric­ké súvis­los­ti, kto­ré for­mo­va­li mes­to. Vidí­te naozaj tra­dič­né roz­lo­že­nie mes­ta. Jeho komerč­nú aj oddy­cho­vú časť.

Kto­ré európ­ske mes­to má naj­zau­jí­ma­vej­šie náb­re­žie?

Pre mňa je to Bra­ti­sla­va. Prá­ve pre­to, že je tu sym­bo­lic­ká mož­nosť cez pre­po­je­né náb­re­žia akti­vi­zo­vať urgent­nú spo­lo­čen­skú potre­bu spo­je­né­ho mes­ta. Veľ­mi ma zau­jí­ma osud revi­ta­li­zá­cie úze­mia prí­sta­vu a jeho náb­rež­ných zón. Bolo by super, keby sa zacho­val jeho indus­triál­ny genius loci. Bola by to ďal­šia pri­da­ná hod­no­ta do port­fó­lia kva­lít Bra­ti­sla­vy.

V Lon­dý­ne sa naprí­klad nedá prejsť kon­ti­nu­ál­ne pop­ri rie­ke. Sta­lo sa to his­to­ric­ky. Nie­kto­ré čas­ti boli pre­da­né súkrom­ným sub­jek­tom a tie nepus­tia ľudí pred rie­ku. Bolo to zlé roz­hod­nu­tie a teraz je ťaž­ké pri­na­vrá­tiť chod­ník oko­lo Tem­že pred jed­not­li­vé budo­vy.

Bolo už veľa ideí, v roku 1999 aj naše štú­dio priš­lo s nápa­dom chod­ní­ka a cyk­lo­chod­ní­ka, kto­rý by sa nachá­dzal v kori­do­re rie­ky a tým by sa vytvo­ri­lo scé­nic­ké pre­po­je­nie medzi západ­ným a východ­ným Lon­dý­nom, kto­ré by bolo auten­tic­ké a sil­né. Je to samoz­rej­me uto­pic­ká vec, pre­to­že by si vyža­do­va­la mno­hé vyjed­ná­va­nia s vlast­ník­mi pozem­kov.

Bra­ti­sla­va má v tom­to výho­du, pre­to­že pás oko­lo rie­ky je stá­le vo vlast­níc­tve štá­tu resp. mes­ta a môže sa do budúc­nos­ti vylep­šo­vať. Nové Lido pre­to netre­ba vní­mať ako osa­mo­te­ný pro­jekt, ale ako jeden z pries­to­rov, kto­ré nako­niec vytvo­ria spo­je­né náb­re­žie.

Viac o pro­jek­te sa dozvieš na Novelido.sk.

zdroj: magazin.novelido.sk, zdroj foto­gra­fií: ©Marko&Placemakers

Pridať komentár (0)