Ikea otvo­ri­la múze­um, kto­ré doku­men­tu­je 20 000 iko­nic­kých, ale aj nešťast­ných pro­duk­tov naprieč deká­da­mi

Barbora Varádyova, sketcher.sk / 7. júla 2016 / Tech a inovácie

V mes­teč­ku Älm­hult, kde kedy­si zakla­da­teľ fir­my Ingvar Kam­pard otvo­ril prvú poboč­ku Ikea, v tých­to dňoch pre­beh­lo otvo­re­nie prvé­ho múzea. Skla­dá sa z hlav­nej a dočas­nej expo­zí­cie, obcho­du, vzde­lá­va­cích zaria­de­ní a pocho­pi­teľ­ne, reštau­rá­cie.

Výsta­va doku­men­tu­je oko­lo 20 000 iko­nic­kých, ale aj nešťast­ných pro­duk­tov naprieč deká­da­mi od roku 1958. Dočas­ná expo­zí­cia sa mení dva krát roč­ne, momen­tál­ne ponú­ka inšta­lá­ciu kuchy­ne zame­ra­nú na malé deti, oso­by so zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím a budúc­nosť vare­nia.

ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_0ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_2
ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_3ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_4ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_5ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_7ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_8ikea-museum-almhult-sweden_dezeen_1568_9sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: dee­zen

Pridať komentár (0)