IKEA pri­chá­dza s novým radom pro­duk­tov, ktoré sú vyro­bené z recyk­lo­va­teľ­ných mate­riá­lov

/ 22. november 2016 / Eko

Švéd­sky gigant IKEA sa roz­ho­dol pod­po­riť životné pro­stre­die a pri­chá­dza na trh s novým radom pro­duk­tov, ktoré sú eko a štý­lové záro­veň.

Trvalo udr­ža­teľné býva­nie dostupné pre všet­kých — presne s takouto víziou naj­nov­šie prišla švéd­ska spo­loč­nosť IKEA, ktorá uviedla nový rad “no waste” pro­duk­tov, ktoré pote­šia nie­len tvoju peňa­ženku, ale aj našu pla­nétu. Kúpiť si tak budeš môcť naprí­klad sto­ličky, vázy a kuchyn­ské linky vyro­bené z recyk­lo­va­teľ­ných mate­riá­lov. Vďaka týmto pro­duk­tom bude tvoj domov nie­len štý­lový, ale aj pria­teľ­ský k život­nému pro­stre­diu.

ikea-no-waste-kitchen-2-889x745

foto: inhabitat.com

Pre eko­lo­gicky zmýš­ľa­jú­ceho člo­veka môže byť ťažké nájsť cenovo dostupnú, uVdr­ža­teľnú kuchyn­skú linku. IKEA však pri­chá­dza s kuchyn­skou lin­kou KUNGS­BACKA. Dvierka tejto kuchyn­skej linky sú až z 99,9 per­cent vyro­bené za pou­ži­tia recyk­lo­va­ných plas­to­vých fliaš a dreva. V IKEA veria, že takýmto spô­so­bom pris­pejú k tomu, aby ľudia vní­mali odpad inak — ako mate­riál, ktorý možno pou­žiť na výrobu nových a krás­nych vecí. Kuchyn­ské dvierka KUNGS­BACKA budú v pre­daji už vo feb­ru­ári 2017.

ikea-no-waste-collection-chairs-889x592

foto: inhabitat.com

Nová sto­lička ODGER, ktorá sa dostane na trh tiež vo feb­ru­ári 2017, je uro­bená zo 70% recyk­lo­va­ného plastu a 30% obno­vi­teľ­ného dreva. Jej dizajn je výsled­kom spo­lu­práce so švéd­skymi dizaj­nérmi Form Us With Love a sto­ličky majú ele­gantný škan­di­náv­sky vzhľad bez toho, aby bolo ich výro­bou nad­merne zaťa­žené životné pro­stre­die. Navyše sú dostupné v širo­kej škále farieb a dre­ve­ných náte­rov tak, aby sa hodili do kaž­dej domác­nosti.

ikea-no-waste-ps-collection-vases-889x719

foto: inhabitat.com

V IKEA si tak­tiež uve­do­mili, že nedo­ko­nalé alebo poško­dené výrobky už viac nemu­sia byť vyha­dzo­vané ako odpad. Spo­loč­nosť sa roz­hodla, že sklo, z kto­rého sa vyrá­bajú sklené výrobky, budú taviť, a následne z neho vyro­bia krásne vázy. Práve vďaka rôz­nym odtie­ňom roz­ta­ve­ného skla je každá ručne fúkaná váza abso­lútne uni­kátna. Váza je tak­tiež súčas­ťou kolek­cie 2017, ktorá sa do pre­dajní dostane vo feb­ru­ári.

zdroj článku a foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)