Index:Award — 5 pro­jek­tov, ktoré nám zme­nia životy od zákla­dov

Dominika Kassová / 24. september 2015 / Tools a produktivita

V Dán­sku nedávno ude­ľo­vali pre­stížne ceny dizajnu Index:Award. Ide o jedinú dizaj­nér­sku súťaž, ktorá sa špe­ciálne zame­riava na funkčné, pou­ži­teľné a žia­duce nápady. Z 1,123 nomi­no­va­ných uspelo 5 pro­jek­tov, ktoré majú poten­ciálnu silu meniť životy ľudí na celom svete k lep­šiemu.

1. Sky Urban ver­ti­cal far­ming sys­tem

Dizajn: Jack NG

Kra­jina pôvodu: Sin­ga­pur

Kate­gó­ria: Práca

Šikovný Sin­ga­pur­čan dostal oce­nie za geniálny nápad, ktorý by jeho kra­jine pomo­hol byť nezá­vis­lej­ším od dovozu suro­vín z oko­li­tých regi­ó­nov. Rea­li­zá­cia pro­jektu Sky Urban ver­ti­cal far­ming sys­tem spo­číva vo využí­vaní sys­tému mest­ských fariem, ktoré by vďaka 9 met­rov vyso­kým zele­ným budo­vám doká­zali vype­so­vať zele­ninu pove­dzme aj pre 5 mili­ó­novú popu­lá­ciu Sin­ga­puru. Dizaj­nér zis­til, že vďaka dômy­selne pre­mys­le­nému hyd­rau­lic­kému zaria­de­niu by rast­liny za deň spot­re­bo­vali iba 0,5 vody, čím by kra­jina výrazne ušet­rila. Zau­jí­mavý je aj pozna­tok, že kilo­gram vypes­to­va­ných plo­dín z mest­skej farmy by bol v Sin­ga­pure drahší iba o 20 cen­tov ako v lokál­nych super­mar­ke­toch.

2. Duolingo

Dizajn: Duolingo

Kra­jina pôvodu: USA

Kate­gó­ria: Hry a uče­nie

Možno ti nie­kedy napadlo, aké by bolo skvelé, keby si vedel ovlá­dať jazyk kaž­dej kra­jiny, do kto­rej prí­deš. Vzde­lá­vací jazy­kový prog­ram Duolingo, ktorý má na konte oce­nie­nia už aj od Apple ako apli­ká­cia roka a od Google ako Naj­lepší prog­ram z naj­lep­ších, je podľa tvor­cov nie len efek­tív­nym edu­kač­ným nástro­jom. Ľudia ho majú tak v obľube, že sú naň doslova naj­vyk­nutí. Je pre kaž­dého zadarmo a učiť sa s ním je skôr hra než drina. Počas 34 výuč­ných hodín sa môžeš naučiť toľko slov a viet ako počas 11-týž­den­ného semes­tra v škole.

3. Peek Retina

Dizajn: Peek Vision

Kra­jina pôvodu: VB

Kate­gó­ria: Telo

Ak by si vedel, že tvoj zrak slabne a že by si oň mohol prísť, nebolo by fajn zis­tiť to včas? Na svete žije pri­bližne 285 mili­ó­nov nevi­do­mých ľudí, no podľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie (WHO) by si zrak vedeli vďaka včas­nej pre­ven­cii zachrá­niť šty­ria z pia­tich ľudí. Níz­ko­ná­kla­do­vým rie­še­ním pre tento prob­lém je Peek Retina, ktorá má poten­ciál zní­žiť nevi­do­mosť ľudí až o 80 per­cent. Ide o plas­tovú sponu, ktorá sa dá upev­niť na kameru kaž­dého smart­fónu a vďaka foto­gra­fii vie prog­ram roz­lí­šiť, v akom stave sa nachá­dza tvoja očná siet­nica. Odha­liť vie aj prí­znaky maku­lár­nej dege­ne­rá­cie, dia­be­tic­kej reti­no­pa­tie či ocho­re­nia ner­vov.

4. Tesla Power­wall

Dizajn: Tesla Energy

Kra­jina pôvodu: USA

Kate­gó­ria: Komu­nita

Všetci dobre vieme, ako veľmi sme závislí na glo­bál­nom využí­vaní fosíl­nych palív a že by sme našu spot­rebu mali výrazne zni­žiť. Rie­še­nie spo­číva v ply­nu­lom prej­dení na obno­vi­teľné zdroje ener­gie. Jed­nou z naj­väč­ších pre­ká­žok ako sa k takejto ener­ge­tic­kej sebes­tač­nosti ale dopra­co­vať, je dorie­še­nie úschovy čis­tej ener­gie akou je solárna či veterná ener­gia. Výro­bok tesla Power­wall toto rie­še­nie pri­náša. Ide o dobí­ja­teľnú solárnu líti­ovo-iónovú baté­riu, ktorá fun­guje ako ener­ge­tický šet­rič umož­ňu­júci maji­te­ľom domov zachy­tá­vať ener­giu gene­ro­vanú počas dňa a pou­ží­vať ju v noci.

5. Ocean Cle­a­nup Array

Dizajn: The ocean cle­a­nup

Kra­jina pôvodu: Holand­sko

Kate­gó­ria: Komu­nita

Verili by ste tomu, že zakla­da­teľ spo­loč­nosti, ktorá zosno­vala plán na záchranu oce­ánov od plas­tic­kého odpadu, má iba 21 rokov? Mladý holand­ský inži­nier Boyan Slat sa však už dlho nemo­hol poze­rať na zne­čis­tené oce­ány a moria, ktoré pred­sta­vujú na zemi jeden kolo­sálny prob­lém. Vo vode sa totiž ročne nachá­dza pri­bližne 9 milión ton plastu, ktoré okrem zne­čis­te­nia pod­vod­nej fauny a flóry zabije viac ako 100-tisíc vtá­kov, rýb a iných mor­ských tvo­rov. Ocean Cle­a­nup Array je sys­tém 100 kilo­met­rov dlhej plá­va­jú­cej bari­éry, ktorá sa umiestni do stredu mor­ského víru, aby sa tam mohli hro­ma­diť odpadky. Mor­ské prúdy totiž plasty nahrnú do obrov­ského lie­viku, odkial sa dajú vyzbie­rať a zre­cyk­lo­vať. Podľa prog­nóz by tento pro­jekt mohol za 10 rokov pris­pieť k zní­že­niu plas­tov v oce­ánoch o 42 per­cent.

Zdroj: assets.inhabitat.com

Pridať komentár (0)