Index Ven­tu­res s novými inves­tí­ciami vo výške pár sto mili­ó­nov

Lukáš Gašparík jr. / 2. apríla 2015 / Tools a produktivita

Pro­mi­nentný ven­ture kapi­tá­lový fond Index Ven­tu­res z US zís­kal nových $706M pre svoj ďalší rast. Cel­kom slušná suma, čo poviete?

Ofi­ciálne ozna­če­nie narai­so­va­nia nových peňazí je Index Ven­tu­res Gro­wth III a malo by sa jed­nať o novo­vyt­vo­rený fond v hod­note viac ako 650 mili­ó­nov eur. Index Ven­tu­res sa tak po tej to inves­tí­cii zara­dil k ďal­ším fon­dom, ktoré v posled­nom čase narai­so­vali nové balíky peňazí. Kon­krétne ide o fondy Andre­es­sen Horo­witz a Kle­i­ner Per­kins Cau­field & Byers. Prí­va­lom nových peňazí ešte v minu­lom roku sa môže pochvá­liť aj Google Ven­tu­res. Jed­nalo sa o inves­tí­ciu $100M, ktorá má byť pou­žitá na roz­voj európ­skych star­tu­pov.

Samotný fond Index Ven­tu­res vzni­kol už v roku 1996 a momen­tálne pod­po­ruje začí­na­júce star­tupy z oblasti vedy a nových tech­no­ló­gií. Na svo­jom konte už majú inves­tí­cie do star­tu­pov ako Anki, Bla bla Car, Drop­box, Etsy, Face­book, Move­Loot, Path, Sec­ret či Trello.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)