Indie­Kick: Dodaj svo­jim kres­bám tretí roz­mer

R@100 / 26. januára 2015 / Tech a inovácie

Tvo­riť veci môže byť sranda, ale nie­kedy je to prob­lém, keď si obmedzený/á len na čmá­ra­nie po papieri a nemô­žeš sa dostať do pries­toru. S týmto ti veľmi ľahko pomôžu 3D perá, ktoré tvo­jím kres­bám dodajú tretí roz­mer. Prí­pad, ak ti nie je cudzia 3D gra­fika, môžeš svoju digi­tálnu tvorbu zma­te­ria­li­zo­vať s pomaly lac­nej­šími a lac­nej­šími tla­čiar­ňami.

#1 3Do­od­ler 2.0: The World’s First 3D Prin­ting Pen, Rein­ven­ted

Prvá ver­zia tohto 3D pera sa obja­vila pred tak­mer rokom a teraz pri­chá­dza nová, vylep­šená ver­zia. 3Do­od­ler 2.0 je menší a pohodl­nej­šie sa s ním pra­cuje, a navyše k tomu pri­náša nové prí­slu­šen­stvo v podobe hro­tov, exter­nej baté­rie pre kre­a­ti­vitu v teréne, prí­padne pedál pre prí­pad, že potre­bu­ješ dlho tvo­riť a chceš si šet­riť prsty, lebo drža­nie jed­ného tla­čidla dlh­šiu dobu môže byť namá­havé.

Pero fun­guje podobne ako hlava 3D tla­čiarne, nahrieva plast/náplň, a tú pou­žíva ako “atra­ment”, ktorý sa po opus­tení hrotu ochladí a stuhne. Takto môžeš kres­liť v pries­tore a čo vytvo­ríš, to je len na tebe. Za $99 dolá­rov dosta­neš jedno pero, 4 bale­nia s 25 “nápl­ňami”, svoje meno dosta­neš do Siene slávy a v marci už budeš môcť tvo­riť.

#2 Polyes Q1 – The Safest, Cool-Ink 3D Pen

Pri 3D perách ešte osta­nem, ale toto je predsa len niečo iné. Ak máš strach, že sa pri pou­ží­vaní 3Do­od­leru môžeš popá­liť (ten hrot je naozaj dosť horúci), tak s Polyes Q1 sa toho báť nemu­síš. Namiesto pou­ží­va­nia plastu a nahrie­va­nia pou­žíva špe­ciálny atra­ment, ktorý tuhne pod svet­lom blíz­kom UV. Čiže namiesto PLA/ABS plastu pou­ží­va­ného v 3D tla­čiar­ňach tu z pera vyteká foto-poly­mér, ktorý oža­rujú LEDky, vďaka čomu hneď stvrdne.

Ak sa bojíš, že si vypá­liš oči, nemaj strach, v prí­pade, že oto­číš pero sme­rom hore, svetlo sa auto­ma­ticky vypne, čiže neja­kou náhod­nou mani­pu­lá­ciou by sa ti nemalo nič stať. Okrem bez­peč­nost­ných výhod má aj iné, naprí­klad si môžeš jed­no­du­cho namie­šať farbu, kto­rou chceš tvo­riť, a to bez nut­nosti nahrie­va­nia. Má aj oveľa niž­šiu spot­rebu a fun­guje na baté­rie, takže žiadne ťaha­nie káb­lov a väč­šia voľ­nosť, plus by to malo byť ecof­riendly. Jedno pero s 3 nápl­ňami ťa vyjde na $79 a doru­čiť by ho mali v marci.

#3 Cobb­le­bot Little Mons­ter 3D Prin­ter

Little Mons­ter je jedna z naj­lac­nej­ších 3D tla­čiarní, aké som kedy videl. Nie je to ale žia­den hi-end, je to skôr entry level. Je navr­hnutá tak, aby šet­rila pries­tor a peniaze. Pred pos­kla­da­ním sa vmestí do men­šej kra­bice, čiže sa ušetrí niečo aj na poš­tov­nom, len si ju budeš musieť potom sám/sama posta­viť. Tla­čiť dokáže do roz­me­rov kocky o hrane 15 cm s mož­ným upg­ra­dom na 25 cm. Pres­nosť tlače je 100 – 300 mic­ron na vrstvu a tryska je veľká 0,35 mm. Jedna tla­čia­reň ťa bude stáť $199 + poš­tovné + cena napá­ja­nia (asi $24) + cena náplne. Prvé kusy by sa mali odo­sie­lať v júni.

zdroj: kicks­tar­ter, spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)