Indie­Kick: Dodaj svo­jim kres­bám tre­tí roz­mer

[email protected] / 26. januára 2015 / Tech a inovácie

Tvo­riť veci môže byť sran­da, ale nie­ke­dy je to prob­lém, keď si obmedzený/á len na čmá­ra­nie po papie­ri a nemô­žeš sa dostať do pries­to­ru. S tým­to ti veľ­mi ľah­ko pomô­žu 3D perá, kto­ré tvo­jím kres­bám doda­jú tre­tí roz­mer. Prí­pad, ak ti nie je cudzia 3D gra­fi­ka, môžeš svo­ju digi­tál­nu tvor­bu zma­te­ria­li­zo­vať s poma­ly lac­nej­ší­mi a lac­nej­ší­mi tla­čiar­ňa­mi.

#1 3Do­od­ler 2.0: The World’s First 3D Prin­ting Pen, Rein­ven­ted

Prvá ver­zia toh­to 3D pera sa obja­vi­la pred tak­mer rokom a teraz pri­chá­dza nová, vylep­še­ná ver­zia. 3Do­od­ler 2.0 je men­ší a pohodl­nej­šie sa s ním pra­cu­je, a navy­še k tomu pri­ná­ša nové prí­slu­šen­stvo v podo­be hro­tov, exter­nej baté­rie pre kre­a­ti­vi­tu v teré­ne, prí­pad­ne pedál pre prí­pad, že potre­bu­ješ dlho tvo­riť a chceš si šet­riť prs­ty, lebo drža­nie jed­né­ho tla­čid­la dlh­šiu dobu môže byť namá­ha­vé.

Pero fun­gu­je podob­ne ako hla­va 3D tla­čiar­ne, nahrie­va plast/náplň, a tú pou­ží­va ako “atra­ment”, kto­rý sa po opus­te­ní hro­tu ochla­dí a stuh­ne. Tak­to môžeš kres­liť v pries­to­re a čo vytvo­ríš, to je len na tebe. Za $99 dolá­rov dosta­neš jed­no pero, 4 bale­nia s 25 “nápl­ňa­mi”, svo­je meno dosta­neš do Sie­ne slá­vy a v mar­ci už budeš môcť tvo­riť.

#2 Poly­es Q1 – The Safest, Cool-Ink 3D Pen

Pri 3D perách ešte osta­nem, ale toto je pred­sa len nie­čo iné. Ak máš strach, že sa pri pou­ží­va­ní 3Do­od­le­ru môžeš popá­liť (ten hrot je naozaj dosť horú­ci), tak s Poly­es Q1 sa toho báť nemu­síš. Namies­to pou­ží­va­nia plas­tu a nahrie­va­nia pou­ží­va špe­ciál­ny atra­ment, kto­rý tuh­ne pod svet­lom blíz­kom UV. Čiže namies­to PLA/ABS plas­tu pou­ží­va­né­ho v 3D tla­čiar­ňach tu z pera vyte­ká foto-poly­mér, kto­rý oža­ru­jú LED­ky, vďa­ka čomu hneď stvrd­ne.

Ak sa bojíš, že si vypá­liš oči, nemaj strach, v prí­pa­de, že oto­číš pero sme­rom hore, svet­lo sa auto­ma­tic­ky vypne, čiže neja­kou náhod­nou mani­pu­lá­ci­ou by sa ti nema­lo nič stať. Okrem bez­peč­nost­ných výhod má aj iné, naprí­klad si môžeš jed­no­du­cho namie­šať far­bu, kto­rou chceš tvo­riť, a to bez nut­nos­ti nahrie­va­nia. Má aj ove­ľa niž­šiu spot­re­bu a fun­gu­je na baté­rie, tak­že žiad­ne ťaha­nie káb­lov a väč­šia voľ­nosť, plus by to malo byť ecof­riend­ly. Jed­no pero s 3 nápl­ňa­mi ťa vyj­de na $79 a doru­čiť by ho mali v mar­ci.

#3 Cobb­le­bot Litt­le Mons­ter 3D Prin­ter

Litt­le Mons­ter je jed­na z naj­lac­nej­ších 3D tla­čiar­ní, aké som kedy videl. Nie je to ale žia­den hi-end, je to skôr entry level. Je navr­hnu­tá tak, aby šet­ri­la pries­tor a penia­ze. Pred pos­kla­da­ním sa vmes­tí do men­šej kra­bi­ce, čiže sa ušet­rí nie­čo aj na poš­tov­nom, len si ju budeš musieť potom sám/sama posta­viť. Tla­čiť doká­že do roz­me­rov koc­ky o hra­ne 15 cm s mož­ným upg­ra­dom na 25 cm. Pres­nosť tla­če je 100 – 300 mic­ron na vrstvu a trys­ka je veľ­ká 0,35 mm. Jed­na tla­čia­reň ťa bude stáť $199 + poš­tov­né + cena napá­ja­nia (asi $24) + cena nápl­ne. Prvé kusy by sa mali odo­sie­lať v júni.

zdroj: kicks­tar­ter, spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)