Indie­Kicks – čaro­vné gule pre bez­peč­né domy

[email protected] / 8. februára 2015 / Tech a inovácie

Hitom toh­to roku ale­bo toho pre­doš­lé­ho sú zaria­de­nia, kto­ré doká­žu komu­ni­ko­vať a ovlá­dať rôz­ne zaria­de­nia od rôz­nych výrob­cov, aby si nemusel/a mať 10 rôz­nych apli­ká­cií, ale všet­ko ovládal(a) pohodl­ne jed­nou. Ešte k tomu to môžu byť aj home secu­ri­ty sys­té­my s detek­ci­ou pohy­bu, kame­rou, mik­ro­fó­nom, pros­to tým, čo oča­ká­vaš od chyt­rej kame­ry strá­žia­cej tvoj domov.

#1 2015 CES Best, First Domes­tic Robot That Tracks Intru­ders!

Bez­peč­nost­ná kame­ra do domác­nos­ti iCam­PRO doká­že vidieť, počuť, cítiť a sle­do­vať pohy­bu­jú­ce sa objek­ty a všet­ko to zazna­me­ná­vať. V sebe ukrý­va výkon­ný pro­ce­sor, kto­rý zvlá­da ana­ly­zo­vať, čo sa deje v reál­nom čase, pod­ľa potre­by môže poslať noti­fi­ká­ciu na mobil. Vďa­ka otoč­nej kame­re sle­du­je celé oko­lie. A pri­tom je to zaria­de­nie malé asi ako poma­ranč. Fun­kcie, kto­ré nebu­dú pri dis­tri­bú­cii ešte dostup­né, sa jed­no­du­cho pri­da­jú upda­tom fir­mwa­re, cez apli­ká­ciu. iCam­PRO bude stáť $300, ale teraz ho ešte môžeš zís­kať za cenu $169.

#2 Domus Affor­dab­le Smart Home Auto­ma­ti­on Solu­ti­on

Elek­tric­ký major­dóm pre tvoj dom. Domus je malá WiFi kra­bič­ka, vďa­ka kto­rej môžeš cez mobil ovlá­dať všet­ko inte­li­gent­né aj menej inte­li­gent­né v byte (tým nemys­lím ľudí). Ak máš prí­stro­je, kto­ré už ovlá­daš mobi­lom, tak ich budeš môcť ovlá­dať všet­ky jed­nou apli­ká­ci­ou. Môžeš ovlá­dať aj nein­te­li­gent­né prí­stro­je. Ak sú zapo­je­né do zásuv­ky, pri­dáš tam ešte ovlá­dač, kto­rým budeš môcť vypí­nať a zapí­nať tie­to veci. K tomu všet­ké­mu fun­gu­je aj ako IR ovlá­dač, tak ti posta­čí mobil na všet­ky tak­to ovlá­da­né zaria­de­nia. Samoz­rej­mos­ťou je pre­po­je­nie s clou­dom, čo zabez­pe­čí kon­tro­lu nad domác­nos­ťou, aj keď nie si doma. Nad­šen­cov do prog­ra­mo­va­nia a zaria­de­ní pote­ší, že Domus je open sour­ce, čo dáva mož­nosť pri­da­nia nových fun­kci­ona­lít, prí­pad­ne pri­po­je­nia zaria­de­ní, kto­ré zatiaľ ovlá­dať nedo­ká­že. Cena za jeden iCon(ovládacia jed­not­ka) a jed­nu iPlug(chytrá zásuv­ka) je $69.

#3 Bran­to: The first smart home with full remo­te pre­sen­ce

Bran­to je spo­je­nie oboch pro­jek­tov. Plní fun­kciu stráž­ne­ho psa, teda otoč­nej kame­ry, kto­rá sle­du­je miest­nosť spo­lu so zvu­ko­vým sen­zo­rom ako iCam­PRO. Pri­tom doká­že ovlá­dať domá­ce spot­re­bi­če a chyt­ré prí­stro­je podob­ne ako Domus. Ako bonus má noti­fi­kač­né svet­lo a repro­duk­tor, tak môže fun­go­vať aj ako pre­hrá­vač, prí­pad­ne kon­fe­renč­ná kame­ra. Jed­no zaria­de­nie môžeš mať za $319 (+$15).

zdroj: spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)