Indie­Kicks – čaro­vné gule pre bez­pečné domy

R@100 / 8. februára 2015 / Tech a inovácie

Hitom tohto roku alebo toho pre­doš­lého sú zaria­de­nia, ktoré dokážu komu­ni­ko­vať a ovlá­dať rôzne zaria­de­nia od rôz­nych výrob­cov, aby si nemusel/a mať 10 rôz­nych apli­ká­cií, ale všetko ovládal(a) pohodlne jed­nou. Ešte k tomu to môžu byť aj home secu­rity sys­témy s detek­ciou pohybu, kame­rou, mik­ro­fó­nom, prosto tým, čo oča­ká­vaš od chyt­rej kamery strá­žia­cej tvoj domov.

#1 2015 CES Best, First Domes­tic Robot That Tracks Intru­ders!

Bez­peč­nostná kamera do domác­nosti iCam­PRO dokáže vidieť, počuť, cítiť a sle­do­vať pohy­bu­júce sa objekty a všetko to zazna­me­ná­vať. V sebe ukrýva výkonný pro­ce­sor, ktorý zvláda ana­ly­zo­vať, čo sa deje v reál­nom čase, podľa potreby môže poslať noti­fi­ká­ciu na mobil. Vďaka otoč­nej kamere sle­duje celé oko­lie. A pri­tom je to zaria­de­nie malé asi ako poma­ranč. Fun­kcie, ktoré nebudú pri dis­tri­bú­cii ešte dostupné, sa jed­no­du­cho pri­dajú upda­tom fir­mware, cez apli­ká­ciu. iCam­PRO bude stáť $300, ale teraz ho ešte môžeš zís­kať za cenu $169.

#2 Domus Affor­dable Smart Home Auto­ma­tion Solu­tion

Elek­trický major­dóm pre tvoj dom. Domus je malá WiFi kra­bička, vďaka kto­rej môžeš cez mobil ovlá­dať všetko inte­li­gentné aj menej inte­li­gentné v byte (tým nemys­lím ľudí). Ak máš prí­stroje, ktoré už ovlá­daš mobi­lom, tak ich budeš môcť ovlá­dať všetky jed­nou apli­ká­ciou. Môžeš ovlá­dať aj nein­te­li­gentné prí­stroje. Ak sú zapo­jené do zásuvky, pri­dáš tam ešte ovlá­dač, kto­rým budeš môcť vypí­nať a zapí­nať tieto veci. K tomu všet­kému fun­guje aj ako IR ovlá­dač, tak ti postačí mobil na všetky takto ovlá­dané zaria­de­nia. Samoz­rej­mos­ťou je pre­po­je­nie s clou­dom, čo zabez­pečí kon­trolu nad domác­nos­ťou, aj keď nie si doma. Nad­šen­cov do prog­ra­mo­va­nia a zaria­dení poteší, že Domus je open source, čo dáva mož­nosť pri­da­nia nových fun­kci­ona­lít, prí­padne pri­po­je­nia zaria­dení, ktoré zatiaľ ovlá­dať nedo­káže. Cena za jeden iCon(ovládacia jed­notka) a jednu iPlug(chytrá zásuvka) je $69.

#3 Branto: The first smart home with full remote pre­sence

Branto je spo­je­nie oboch pro­jek­tov. Plní fun­kciu stráž­neho psa, teda otoč­nej kamery, ktorá sle­duje miest­nosť spolu so zvu­ko­vým sen­zo­rom ako iCam­PRO. Pri­tom dokáže ovlá­dať domáce spot­re­biče a chytré prí­stroje podobne ako Domus. Ako bonus má noti­fi­kačné svetlo a repro­duk­tor, tak môže fun­go­vať aj ako pre­hrá­vač, prí­padne kon­fe­renčná kamera. Jedno zaria­de­nie môžeš mať za $319 (+$15).

zdroj: spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)