Indie­Kicks – iDon’t want this ****!

Spaceunicorn: [email protected] / 18. novembra 2014 / Tech a inovácie

S veľ­kou obľu­bou sa k rôz­nym náz­vom výrob­kov a pro­jek­tov pri­dá­va na začia­tok “i” a nie­ke­dy aj v prí­pa­de, že to nemá nič spo­loč­né s iPho­ne ale­bo iným iZa­ria­de­ním. A dosť čas­to sú to pek­né iBl­bos­ti.

#1 iCa­pe – Keep Con­nec­ted During a Hair­cut

iCa­pe – aby boli závis­lá­ci u kader­níč­ky spo­koj­ní. Urči­te u kader­níč­ky potre­bu­je­te vyba­viť 50 emai­lov, pre­čí­tať face­bo­oky a podob­ne. Toto je pro­jekt pre kader­níc­tva, kto­rých zákaz­ní­ci berú stri­ha­nie ako nut­né zlo a nie čas, kedy koneč­ne na chví­ľu vypnú a nič nerie­šia. Dokon­ca to má aj otvor na slú­chad­lá, z čoho bude mať urči­te kaž­dý kader­ník radosť, keď­že bude musieť dávať pozor, aby nepre­stri­hol káb­li­ky, prí­pad­ne neu­stri­hol z ucha, keď si nie­kto taký bude pokyv­ká­vať hla­vou do ryt­mu pus­te­nej hud­by. Tak enjoy, jed­na taká­to vec sto­jí $25 (a posie­la sa len do US).

#2 iTray – Hands Free Com­pu­ting for the iPad and Other Tab­lets

Pri pohľa­de na toto sa mi vyba­ví obraz sle­čien v sta­rých fil­moch, ako pre­dá­va­jú ciga­re­ty z pod­no­su. Ten­to pod­nos ale nie je na pre­dá­va­nie, je na iPad či iné tab­le­ty, aby člo­vek mohol mať voľ­né ruky (ale­bo aspoň jed­nu) pop­ri hra­ní sa so smart zaria­de­ním. Ďal­šie plus je, že sa budeš poze­rať pod nohy a bude ťa bolieť krk viac ako po hra­ní Ingres­su.

iTray, cena $49? No, iPass.

#3 (iGu­ard) Toilet Strai­ner

Hurá, už nikdy upcha­tý záchod! …or not. Pod­ľa náz­vu iGu­ard by som čakal neja­ké chyt­ré zaria­de­nie, ale nie, toto je kus plas­tu, čo sa mácha v zácho­do­vej mise, aby tam v nepo­zo­ro­va­nej chví­li nie­kto nie­čo neho­dil. Tým nie­kým sa mys­lia hlav­ne deti, kto­ré vraj veľ­mi radi spla­chu­jú hrač­ky, šper­ky a všet­ko mož­né, a tým upchá­va­jú odtok. Úpl­ne geniál­ny nápad! A tá pred­sta­va, že pred kaž­dým pou­ži­tím zácho­da z neho musím nie­čo vybrať a po splác­hnu­tí dať nas­päť! A čo pred­sta­va, že to člo­vek zabud­ne ale­bo nestih­ne vybrať? Fakt geniál­ne.

Čo sto­jí ten­to kus plas­tu? Well, $50 a k tomu ešte pri­daj poš­tov­né a bal­né, kto­ré nie je špe­ci­fi­ko­va­né.

BONUS What eve­ry guy needs.. What eve­ry girl wants…

Toto síce nie je iPro­dukt, ale je to neuve­ri­teľ­ne do očí bijú­ca blbosť (iHo­va­di­na). Je to tak úžas­né rie­še­nie toho, že sa chlap nevie tra­fiť pri moče­ní do misy. Namies­to toho, aby sa naučil nepre­ce­ňo­vať dĺž­ku svoj­ho peni­su a posta­vil sa bliž­šie, rie­še­ním je, že to po sebe pohodl­ne a nehy­gie­nic­ky utrie tým­to geniál­nym mopom v tva­re U. Neviem ako tebe, ale mne to prí­de pek­ne nechut­né. Ale keby nie, tak to sto­jí $25 CAD (+ poš­tov­né).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)