Indie­Kicks – iDon’t want this ****!

Spaceunicorn: R@100 / 18. novembra 2014 / Tech a inovácie

S veľ­kou obľu­bou sa k rôz­nym náz­vom výrob­kov a pro­jek­tov pri­dáva na začia­tok “i” a nie­kedy aj v prí­pade, že to nemá nič spo­ločné s iPhone alebo iným iZa­ria­de­ním. A dosť často sú to pekné iBl­bosti.

#1 iCape – Keep Con­nec­ted During a Hair­cut

iCape – aby boli závis­láci u kader­níčky spo­kojní. Určite u kader­níčky potre­bu­jete vyba­viť 50 emai­lov, pre­čí­tať face­bo­oky a podobne. Toto je pro­jekt pre kader­níc­tva, kto­rých zákaz­níci berú stri­ha­nie ako nutné zlo a nie čas, kedy konečne na chvíľu vypnú a nič nerie­šia. Dokonca to má aj otvor na slú­chadlá, z čoho bude mať určite každý kader­ník radosť, keďže bude musieť dávať pozor, aby nepre­stri­hol káb­liky, prí­padne neu­stri­hol z ucha, keď si nie­kto taký bude pokyv­ká­vať hla­vou do rytmu pus­te­nej hudby. Tak enjoy, jedna takáto vec stojí $25 (a posiela sa len do US).

#2 iTray – Hands Free Com­pu­ting for the iPad and Other Tab­lets

Pri pohľade na toto sa mi vybaví obraz sle­čien v sta­rých fil­moch, ako pre­dá­vajú ciga­rety z pod­nosu. Tento pod­nos ale nie je na pre­dá­va­nie, je na iPad či iné tab­lety, aby člo­vek mohol mať voľné ruky (alebo aspoň jednu) popri hraní sa so smart zaria­de­ním. Ďal­šie plus je, že sa budeš poze­rať pod nohy a bude ťa bolieť krk viac ako po hraní Ingressu.

iTray, cena $49? No, iPass.

#3 (iGu­ard) Toilet Strai­ner

Hurá, už nikdy upchatý záchod! …or not. Podľa názvu iGu­ard by som čakal nejaké chytré zaria­de­nie, ale nie, toto je kus plastu, čo sa mácha v zácho­do­vej mise, aby tam v nepo­zo­ro­va­nej chvíli nie­kto niečo neho­dil. Tým nie­kým sa mys­lia hlavne deti, ktoré vraj veľmi radi spla­chujú hračky, šperky a všetko možné, a tým upchá­vajú odtok. Úplne geniálny nápad! A tá pred­stava, že pred kaž­dým pou­ži­tím záchoda z neho musím niečo vybrať a po splác­hnutí dať nas­päť! A čo pred­stava, že to člo­vek zabudne alebo nestihne vybrať? Fakt geniálne.

Čo stojí tento kus plastu? Well, $50 a k tomu ešte pri­daj poš­tovné a balné, ktoré nie je špe­ci­fi­ko­vané.

BONUS What every guy needs.. What every girl wants…

Toto síce nie je iPro­dukt, ale je to neuve­ri­teľne do očí bijúca blbosť (iHo­va­dina). Je to tak úžasné rie­še­nie toho, že sa chlap nevie tra­fiť pri močení do misy. Namiesto toho, aby sa naučil nepre­ce­ňo­vať dĺžku svojho penisu a posta­vil sa bliž­šie, rie­še­ním je, že to po sebe pohodlne a nehy­gie­nicky utrie týmto geniál­nym mopom v tvare U. Neviem ako tebe, ale mne to príde pekne nechutné. Ale keby nie, tak to stojí $25 CAD (+ poš­tovné).

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)