Indie­Kicks: Lie­ta­júci zázrak a svätý grál USB káb­lov

Spaceunicorn: R@100 / 3. novembra 2014 / Tech a inovácie

Ako vždy to naj­lep­šie z Kicks­tar­teru ;).

#1 Bela­y­Cords – Rever­sible USB Char­ging Cords iPhone & Android

Scratch that, rad­šej to nazvime svätý grál USB konek­to­rov. Tento káb­lik sľu­buje spl­ne­nie sna – pri­po­jiť USB konek­tor na prvý pokus. No uznaj, kedy sa ti to poda­rilo napo­sledy? Rad­šej nech­cem vedieť, koľko mágie musia pou­žiť na pora­ze­nie mul­ti­di­men­zi­onál­neho konek­toru, ale zdá sa, že to bude naozaj fun­go­vať. Na jed­nej strane bude “kla­sická” USB kon­covka a druhú si môžeš vybrať podľa mobilu, ktorý pou­ží­vaš – Ligh­ning, 30-pin, miniUSB alebo mic­roUSB. Dĺžku majú buď 120 alebo 200 cm, ver­zia Regu­lar v. Long. Jeden nabí­jací kábel ťa vyjde na $30 (+ $5), viac kusov dosta­neš so zľa­vou.

#2 Bio­nic Bird: the Fly­ing App.

Bio­nický vták. Kto sa chce hrať s dró­nom, keď môže mať vlast­ného vtáka, s kto­rým môže robiť rôzne akro­ba­tické kúsky vo vzdu­chu? Čas nabi­tia je len 12 minút a môžeš lie­tať. Ovláda sa cez mobilnú apli­ká­ciu, ktorá aj vďaka akce­le­ro­metru uľah­čuje ovlá­da­nie, ktoré je pri­ro­dzené a jed­no­du­ché. Túto lie­ta­júcu hračku môžeš mať za $100 (+ $20).

#3 Illu­mi­Bowl Clip-On Toilet Night Light (Motion Acti­va­ted)

Posledný pro­jekt nie je nijako ori­gi­nálny ani tech­nicky náročný, môže však byť nesmierne uži­točný. Už je to nejaká doba, čo inter­netmi pre­behla pod­svie­tená zácho­dová doska, ale na roz­diel od tej hi-tech advan­ced za niečo okolo 80 dolá­rov ťa Illu­mi­Bowl vyjde len na $15 (+ $10) a nemu­síš meniť celú dosku, stačí ho len pri­pnúť na zácho­dovú misu. Na čo je to dobré? Kto šiel aspoň raz v živote na záchod v noci, vie. Namiesto toho, aby si si musel/a roz­vie­tiť svetlo, ktoré ti v noci dobre že nevy­páli oči, tento gad­get sa akti­vuje pohy­bom a keď sa pri­blí­žiš, hneď vieš, kam máš ísť aj bez agre­sív­neho svetla.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)