Indie­Kicks: Lie­ta­jú­ci zázrak a svä­tý grál USB káb­lov

Spaceunicorn: [email protected] / 3. novembra 2014 / Tech a inovácie

Ako vždy to naj­lep­šie z Kicks­tar­te­ru ;).

#1 Bela­y­Cords – Rever­sib­le USB Char­ging Cords iPho­ne & Andro­id

Scratch that, rad­šej to nazvi­me svä­tý grál USB konek­to­rov. Ten­to káb­lik sľu­bu­je spl­ne­nie sna – pri­po­jiť USB konek­tor na prvý pokus. No uznaj, kedy sa ti to poda­ri­lo napo­sle­dy? Rad­šej nech­cem vedieť, koľ­ko mágie musia pou­žiť na pora­ze­nie mul­ti­di­men­zi­onál­ne­ho konek­to­ru, ale zdá sa, že to bude naozaj fun­go­vať. Na jed­nej stra­ne bude “kla­sic­ká” USB kon­cov­ka a dru­hú si môžeš vybrať pod­ľa mobi­lu, kto­rý pou­ží­vaš – Ligh­ning, 30-pin, miniUSB ale­bo mic­roUSB. Dĺž­ku majú buď 120 ale­bo 200 cm, ver­zia Regu­lar v. Long. Jeden nabí­ja­cí kábel ťa vyj­de na $30 (+ $5), viac kusov dosta­neš so zľa­vou.

#2 Bio­nic Bird: the Fly­ing App.

Bio­nic­ký vták. Kto sa chce hrať s dró­nom, keď môže mať vlast­né­ho vtá­ka, s kto­rým môže robiť rôz­ne akro­ba­tic­ké kús­ky vo vzdu­chu? Čas nabi­tia je len 12 minút a môžeš lie­tať. Ovlá­da sa cez mobil­nú apli­ká­ciu, kto­rá aj vďa­ka akce­le­ro­met­ru uľah­ču­je ovlá­da­nie, kto­ré je pri­ro­dze­né a jed­no­du­ché. Túto lie­ta­jú­cu hrač­ku môžeš mať za $100 (+ $20).

#3 Illu­mi­Bo­wl Clip-On Toilet Night Light (Moti­on Acti­va­ted)

Posled­ný pro­jekt nie je nija­ko ori­gi­nál­ny ani tech­nic­ky nároč­ný, môže však byť nesmier­ne uži­toč­ný. Už je to neja­ká doba, čo inter­net­mi pre­beh­la pod­svie­te­ná zácho­do­vá doska, ale na roz­diel od tej hi-tech advan­ced za nie­čo oko­lo 80 dolá­rov ťa Illu­mi­Bo­wl vyj­de len na $15 (+ $10) a nemu­síš meniť celú dosku, sta­čí ho len pri­pnúť na zácho­do­vú misu. Na čo je to dob­ré? Kto šiel aspoň raz v živo­te na záchod v noci, vie. Namies­to toho, aby si si musel/a roz­vie­tiť svet­lo, kto­ré ti v noci dob­re že nevy­pá­li oči, ten­to gad­get sa akti­vu­je pohy­bom a keď sa pri­blí­žiš, hneď vieš, kam máš ísť aj bez agre­sív­ne­ho svet­la.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)