Indie­Kicks — Rozs­vieť si počí­tač

Spaceunicorn: [email protected] / 5. septembra 2014 / Tech a inovácie

Nestá­va sa to čas­to, ale občas sa sta­ne, že sa naraz obja­via podob­né pro­jek­ty na Kicks­tar­te­ri a Indie­go­go. Prá­ve tu dva také mám, sú to spô­so­by, ako si zlep­šiť záži­tok z poze­ra­nia fil­mu, hra­nia hry ale­bo z bež­nej prá­ce na PC. Ale nech to nie je také mono­tón­ne, posled­ný pro­jekt je inte­li­gent­ný pro­jek­tor.

#1 Ambi­LED HD – High Defi­ni­ti­on Ambient Light

Ak si už čítal(a) recen­ziu na Light­pack, kto­rý bol na Kicks­tar­te­ri minu­lý rok, netre­ba o tom­to pro­jek­te veľa hovo­riť. A pre ostat­ných, ide o pod­svie­te­nie moni­to­ra, na zadnú stra­nu pri­le­píš LED pási­ky, zapo­jíš adap­tér a USBč­kom spo­jíš s PC. Vizu­ál­ne (pre peri­fér­ne vide­nie) ti to zväč­ší moni­tor tým, že okra­jo­vý­mi far­ba­mi bude osvet­ľo­vať ste­nu, pros­to pek­ný efekt.

A v čom je ten­to pro­jekt lep­ší ako Light­pack? Ak som mal z Light­pac­ku pocit “wow”, tak z toh­to je to “WOW2“. Oukej, mož­no pre­há­ňam, ale je to blíz­ko, namies­to 10 pási­kov po 3 LED­kách, kto­ré svie­tia vždy rov­na­ko (kaž­dý pásik môže síce svie­tiť inak, ale jeden pásik = jed­na far­ba), tak tu si oble­píš moni­tor pási­kom s dió­da­mi ove­ľa bliž­šie pri sebe a kaž­dá môže svie­tiť inou far­bou, čiže namies­to 30 ich budeš mať za moni­to­rom vyše 100 (zále­ží od veľ­kos­ti).

Všet­ko je to vďa­ka lep­šie­mu a nov­šie­mu ovlá­da­ču (pokrok neza­sta­víš), kde sa všet­ko ovlá­da len cez 3 piny, tak­že už žia­den káb­lo­vý pavúk na za moni­to­rom. Ak nevy­uži­ješ celý pás diód, tak v nasta­ve­ní jed­no­du­cho vypneš tie posled­né.

Keď ťa ani toto nepre­sved­či­lo, tak ešte jed­na vec, Light­pack teraz sto­jí $100, Ambi­LED HD môžeš mať za £60 (+ £5), a to už na Via­no­ce či na pre­lo­me roka.

#2 Meet Zambi­light: The upda­te for your tele­vi­si­on

Dalo by sa pove­dať, že ten­to pro­dukt kon­ku­ru­je pre­doš­lé­mu, tiež má vyš­šiu hus­to­tu LEDiek, síce nie až tak, ale stá­le je to super. Odli­šu­je sa však v jed­nej pod­stat­nej veci, nepri­pá­ja sa k PC cez USB, ale pou­ží­va HDMI Split­ter, čiže nemu­síš nič inšta­lo­vať, pros­to ho zapo­jíš medzi PC a moni­tor a o zvy­šok sa už posta­rá Zambi­light vďa­ka srd­cu, kto­ré tvo­rí mini počí­tač Rasp­ber­ry Pi. To zna­me­ná, že to nemu­síš pri­po­jiť len k PC, ale k čomu­koľ­vek s HDMI výstu­pom.

Keď sa popo­náh­ľaš, ešte mož­no stih­neš Super Ear­ly Bird cenu $49, Ear­ly $55 ale­bo štan­dard­nú $59.

#3 Touch­Pi­co: Turn Any Sur­fa­ce Into A Touch Scre­en

Toto je už troš­ku kom­pli­ko­va­nej­ší a drah­ší pro­jekt ($379 + $30). Ide o pro­jek­tor, kto­rý je záro­veň aj doty­ko­vou obra­zov­kou (teda plo­cha, na kto­rú pre­mie­ta obraz). Touch­Pi­co je plno­hod­not­né PC s Andro­idom, ale môžeš ho aj využiť ako pro­jek­tor k tvoj­mu Andro­id tele­fó­nu ale­bo tab­le­tu.

Pro­jekč­ná plo­cha je do 80 pal­cov (uhlop­rieč­ka 2m), ovlá­dať ho môžeš vďa­ka špe­ciál­ne­mu sty­lu­su (môžeš ich pou­žiť aj viac naraz). Tak­že ak nevieš, čo s peniaz­mi a chceš zau­jať a mať nie­čo zau­jí­ma­vé a dokon­ca aj uži­toč­né, sme­lo do toho.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)