Indie­Kicks — Rozs­vieť si počí­tač

Spaceunicorn: R@100 / 5. septembra 2014 / Tech a inovácie

Nestáva sa to často, ale občas sa stane, že sa naraz obja­via podobné pro­jekty na Kicks­tar­teri a Indie­gogo. Práve tu dva také mám, sú to spô­soby, ako si zlep­šiť záži­tok z poze­ra­nia filmu, hra­nia hry alebo z bež­nej práce na PC. Ale nech to nie je také mono­tónne, posledný pro­jekt je inte­li­gentný pro­jek­tor.

#1 Ambi­LED HD – High Defi­ni­tion Ambient Light

Ak si už čítal(a) recen­ziu na Light­pack, ktorý bol na Kicks­tar­teri minulý rok, netreba o tomto pro­jekte veľa hovo­riť. A pre ostat­ných, ide o pod­svie­te­nie moni­tora, na zadnú stranu pri­le­píš LED pásiky, zapo­jíš adap­tér a USBč­kom spo­jíš s PC. Vizu­álne (pre peri­férne vide­nie) ti to zväčší moni­tor tým, že okra­jo­vými far­bami bude osvet­ľo­vať stenu, prosto pekný efekt.

A v čom je tento pro­jekt lepší ako Light­pack? Ak som mal z Light­packu pocit “wow”, tak z tohto je to “WOW2“. Oukej, možno pre­há­ňam, ale je to blízko, namiesto 10 pási­kov po 3 LED­kách, ktoré svie­tia vždy rov­nako (každý pásik môže síce svie­tiť inak, ale jeden pásik = jedna farba), tak tu si oble­píš moni­tor pási­kom s dió­dami oveľa bliž­šie pri sebe a každá môže svie­tiť inou far­bou, čiže namiesto 30 ich budeš mať za moni­to­rom vyše 100 (záleží od veľ­kosti).

Všetko je to vďaka lep­šiemu a nov­šiemu ovlá­daču (pokrok neza­sta­víš), kde sa všetko ovláda len cez 3 piny, takže už žia­den káb­lový pavúk na za moni­to­rom. Ak nevy­uži­ješ celý pás diód, tak v nasta­vení jed­no­du­cho vypneš tie posledné.

Keď ťa ani toto nepre­sved­čilo, tak ešte jedna vec, Light­pack teraz stojí $100, Ambi­LED HD môžeš mať za £60 (+ £5), a to už na Via­noce či na pre­lome roka.

#2 Meet Zambi­light: The update for your tele­vi­sion

Dalo by sa pove­dať, že tento pro­dukt kon­ku­ruje pre­doš­lému, tiež má vyš­šiu hus­totu LEDiek, síce nie až tak, ale stále je to super. Odli­šuje sa však v jed­nej pod­stat­nej veci, nepri­pája sa k PC cez USB, ale pou­žíva HDMI Split­ter, čiže nemu­síš nič inšta­lo­vať, prosto ho zapo­jíš medzi PC a moni­tor a o zvy­šok sa už postará Zambi­light vďaka srdcu, ktoré tvorí mini počí­tač Rasp­berry Pi. To zna­mená, že to nemu­síš pri­po­jiť len k PC, ale k čomu­koľ­vek s HDMI výstu­pom.

Keď sa popo­náh­ľaš, ešte možno stih­neš Super Early Bird cenu $49, Early $55 alebo štan­dardnú $59.

#3 Touch­Pico: Turn Any Sur­face Into A Touch Screen

Toto je už trošku kom­pli­ko­va­nejší a drahší pro­jekt ($379 + $30). Ide o pro­jek­tor, ktorý je záro­veň aj doty­ko­vou obra­zov­kou (teda plo­cha, na ktorú pre­mieta obraz). Touch­Pico je plno­hod­notné PC s Andro­idom, ale môžeš ho aj využiť ako pro­jek­tor k tvojmu Android tele­fónu alebo tab­letu.

Pro­jekčná plo­cha je do 80 pal­cov (uhlop­riečka 2m), ovlá­dať ho môžeš vďaka špe­ciál­nemu sty­lusu (môžeš ich pou­žiť aj viac naraz). Takže ak nevieš, čo s peniazmi a chceš zau­jať a mať niečo zau­jí­mavé a dokonca aj uži­točné, smelo do toho.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)