INFI­NA­RIO — slo­ven­ský nástroj pre her­ných dizaj­né­rov, o kto­rom budeme ešte určite počuť

Ľudovít Nastišin / 24. marca 2015 / Tools a produktivita

Denne pri­budne len na Apple Store 400 nových hier. Preto je stále viac prob­le­ma­tic­kej­šie pre­sa­diť svoju novú hru a to ako pre nové, tak aj pre už exis­tu­júce štú­diá. INFI­NA­RIO pri­náša objek­tívny spô­sob ako sa dozve­dieť, čo trápi hrá­čov v danej hre. Pri­ná­šame vám teda krátky roz­ho­vor s tvor­cami tohto pro­jektu.

Čomu sa venu­jete?

V INFI­NA­RIO sme sústre­dení na jedinú vec: vytvo­riť naju­ži­toč­nejší nástroj na ana­lýzu hrá­čov určený pre her­ných dizaj­né­rov. Umož­ňu­jeme im zbie­rať zau­jí­mavé hráčske dáta, pohodlne ich ana­ly­zo­vať a rýchlo vylep­šo­vať hry.

Načo je to dobré?

Dobré dáta vedia objek­tívne uká­zať silné a slabé stránky hier. Pomá­hajú obja­vo­vať slabé miesta v level dizajne, uka­zujú, do kto­rých pred­me­tov hráči naj­viac inves­tujú a tak­tiež je vidno, ako vplý­vajú zmeny v hre na hra­teľ­nosť a akti­vitu hrá­čov. Jed­no­du­cho pove­dané — vďaka nám vedia tvor­co­via hier robiť lep­šie hry, tie im zará­bajú viac a zaro­bené peniaze môžu pou­žiť na vývoj ešte lep­ších hier. 

Kto tvorí INFI­NA­RIO?

INFI­NA­RIO zalo­žili traja foun­deri. Jožo — skú­sený data-miner, ktorý sa venuje pro­duktu. Ivan, ktorý buduje tím a riadi imple­men­tá­ciu ana­ly­tiky zákaz­ní­kom. Peťo — inves­tor, ktorý má na sta­rosti víziu, ďal­šiu inves­tí­ciu a HR. Okrem foun­de­rov máme v tíme 20 ľudí, z kto­rých sa pri­bližne polo­vica venuje vývoju pro­duktu a polo­vica jeho mar­ke­tingu, budo­va­niu know-how a vzťa­hom so zákaz­níkmi.

Odkiaľ pri­šiel nápad, prvotný PUSH, že idete robiť práve toto a práve teraz?

Jožo pred­tým ana­ly­zo­val kli­en­tov v ban­kách, pau­šá­lis­tov v tele­ko­moch, pois­ten­cov a zákaz­ní­kov v obcho­doch. Spoz­nal hod­notu ana­lýz pre firmy a záro­veň videl, že sa to dá robiť 100x lep­šie. Zalo­žil star­tup a po sérii poku­sov sa s Ivom roz­hodli vrhnúť na ana­lýzy v online hrách. Veľmi nám pri tom pomohlo Pixel­Fe­de­ra­tion, sve­tové herné štú­dio z Bra­ti­slavy, bez kto­rého by INFI­NA­RIO nikdy nevzniklo. 

Ako sa vám zatiaľ darí a čo všetko už máte za sebou? 

Roz­beh star­tupu je nesku­točná jazda. Herná komu­nita je fan­tas­tická a je radosť s ňou pra­co­vať. INFI­NA­RIO sme ofi­ciálne spus­tili len v janu­ári tohto roku. Máme za sebou 4 herné kon­fe­ren­cie, 6 rôz­nych kam­paní, 500 regis­trá­cií, 40 mili­ó­nov hrá­čov, pár miliárd sle­do­va­ných akcií. Každý deň vymýš­ľame nové kam­pane, máme desiatky regis­trá­cií a mnoho ľudí ochot­ných pode­liť sa s nami o svoje myš­lienky. 

A čo vaša vízia a plány do budúcna?

Stať sa naju­ži­toč­nej­ším nástro­jom pre dizaj­né­rov hier a sve­to­vou jed­not­kou na tomto trhu. Game dizaj­néri za nami cho­dia s novými nápadmi. My z nich vybe­ráme tie naj­lep­šie, doťa­hu­jeme ich do konca a sprí­stup­ňu­jeme ich všet­kým. Takto sa podie­ľame na budúc­nosti celého gaming odvet­via. 

Pridať komentár (0)